บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายชื่อดี - นามมงคล แสดงสูงสุด 300 รายชื่อ

ชื่อ วัน เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ปาลปวิชญ์ อาทิตย์ 36 ปาน-ปะ-วิด Pan Pa Wit ชาย นักปราชญ์ผู้ได้รับการปกป้อง
ณัฏฐ์ฐภิชช์ อาทิตย์ 63 นัด-ทะ-พิด Nat Tha Phit ชาย นักปราชญ์ผู้รอบรู้
นิชนันทน์ อาทิตย์ 40 นิด-ชะ-นัน Nit Cha Nan หญิง ยินดีตลอดกาล
ธปณัฐ อาทิตย์ 24 ทะ-ปะ-นัด Tha Pa Nat ชาย ผู้มีความมั่นคงในทรัพย์ด้วยปัญญา
พราวลลิล อาทิตย์ 41 พราว-ละ-ลิน Phrao La Lin หญิง แสงสว่างและความน่ารัก
พิมชิติมา อาทิตย์ 36 พิม-ชิ-ติ-มา Phim Chi Ti Ma หญิง แสงสว่างที่มากจากความสำเร็จ
พิมญาณิน อาทิตย์ 36 พิม-ยา-นิน Phim Ya Nin หญิง ผู้มีปัญญาที่ประสบความสำเร็จ
พิมธนภัทร อาทิตย์ 36 พิม-ทะ-นะ-พัด Phim Tha Na Phat หญิง ผู้ประสบความสำเร็จ เจริญ มีทรัพย์
พิมพิรยา อาทิตย์ 42 พิม-พิ-ระ-ยา Phim Phi Ra Ya หญิง ต้นแบบของความเพียร
พิมพิชญา อาทิตย์ 36 พิม-พิ-ชะ-ยา Phim Phi Cha Ya หญิง นักปราชญ์ผู้ประสบความสำเร็จ
พิมพวิรา อาทิตย์ 40 พิม-พะ-วิ-รา Phim Pha Wi Ra หญิง ต้นแบบของความกล้าหาญ
พิมธคีตา อาทิตย์ 36 พิม-ทะ-คี-ตา Phim Tha Khi Ta หญิง ต้นแบบของเสียงอันไพเราะ
พิมธวิรา อาทิตย์ 36 พิม-ทะ-วิ-รา Phim Tha Wi Ra หญิง ผู้เป็นต้นแบบของความกล้าหาญ
บุญพร อาทิตย์ 19 บุน-ยะ-พอน Bun Ya Phon หญิง บุญอันประเสริฐ
พรธิตา อาทิตย์ 24 พอน-ทิ-ตา Phon Thi Ta หญิง ผู้ประเสริฐด้วยการให้
อู่ อาทิตย์ 9 อู่ U ชาย แหล่งที่เกิด.
นันท์ อาทิตย์ 24 นัน Nan หญิง ความสุข
เปรมมิกา อาทิตย์ 24 เปรม-มิ-กา Prem Mi Ka หญิง ผู้เป็นที่รัก
รัฐณรงค์ อาทิตย์ 41 รัด-นะ-รง Rat Na Rong ชาย แผ่นดินแห่งการรบ
คิณณ์ณภัทร อาทิตย์ 42 คิน-นะ-พัด Khin Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ความเจริญที่มีแสงสว่าง
ปัณณรัฏฐ์ อาทิตย์ 51 ปัน-นะ-รัด Pan Na Rat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีปัญญาบนแผ่นดิน
ปัณณพักตร์ อาทิตย์ 45 ปัน-นะ-พัก Pan Na Phak หญิง ผู้มีใบหน้าที่ทรงปัญญา
วาริฐฐิชา อาทิตย์ 40 วา-ริด-ทิ-ชา Wa Rit Thi Cha หญิง ผู้ที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
วาริณญ์ปัด อาทิตย์ 40 วา-ริน-ปัด Wa Rin Pat หญิง เครื่องประดับของผู้เป็นใหญ่
วริณฐพัช อาทิตย์ 42 วะ-ริน-ทะ-พัด Wa Rin Tha Phat หญิง เพชรของผู้เป็นใหญ่
มุกพิชชา อาทิตย์ 24 มุก-พิด-ชา Muk Phit Cha หญิง ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์ดุจไข่มุก
ชนัฐปภา อาทิตย์ 24 ชะ-นัด-ปะ-พา Cha Nat Pa Pha หญิง ความเจริญรุ่งเรือง
ฐาพิร์ณัท อาทิตย์ 45 ถา-พิ-นัด Tha Phi Nat ได้ทั้งชายและหญิง มั่นคงกล้าหาญมีความรู้
เพลิงพระพราย อาทิตย์ 59 เพลิง-พระ-พราย Phloeng Phra Phrai หญิง เพลิงแพรวพราว
ฐิติณัฏฐ์ อาทิตย์ 56 ทิ-ติ-นัด Thi Ti Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ตั้งมั่น
นัจยา อาทิตย์ 24 นัด-จะ-ยา Nat Cha Ya หญิง ผู้รอบรู้
ฑิมพิการณ์ อาทิตย์ 44 ทิม-พิ-กาน Thim Phi Kan หญิง สิ่งที่เกิดจากสายน้ำ
ดนัยวัฒน์ อาทิตย์ 45 ดะ-นัย-วัด Da Nai Wat ชาย ลูกชายผู้เจริญ
ปัญญาวัฒน์ อาทิตย์ 42 ปัน-ยา-วัด Pan Ya Wat ชาย ปัญญาที่เจริญ
นิรัชญา อาทิตย์ 24 นิ-รัด-ชะ-ยา Ni Rat Cha Ya หญิง ผู้สูงส่งที่มีความรู้
กวงชัย อาทิตย์ 23 กวง-ชัย Kwong Chai ชาย แสงสว่างแห่งชัยชนะ
พลปพัฒน์ อาทิตย์ 45 พน-ปะ-พัด Phon Pa Phat ชาย ความเจริญอันแข็งแกร่ง
รัชชวรุตม์ อาทิตย์ 40 รัด-ชะ-วะ-รุด Rat Cha Wa Rut ชาย ความประเสริฐสุดของพระราชา
รัชชลัช อาทิตย์ 24 รัด-ชะ-รัด Rat Cha Rat ชาย ดอกบัวแห่งราชา
รัชชนันท์ อาทิตย์ 36 รัด-ชะ-นัน Rat Cha Nan ชาย ผู้ยินดีในความเจริญมั่งคั่ง
รัชชดา อาทิตย์ 14 รัด-ชะ-ดา Rat Cha Da หญิง โชคของราชสมบัติ, ดวงของความเป็นราชา
รัชชญาภรณ์ อาทิตย์ 36 รัด-ชะ-ยา-พอน Rat Cha Ya Phon หญิง ผู้ทรงความรู้แห่งรัชการ, ผู้มีความรู้ประดับแผ่นดิน
รัชชญชล อาทิตย์ 24 รัด-ชะ-ยะ-ชน Rat Cha Ya Chon หญิง ผู้ดุจสายน้ำแห่งปัญญาในราชการ
รัชช์ชญาณัฏฐ์ อาทิตย์ 64 รัด-ชะ-ยา-นัด Rat Cha Ya Nat หญิง ปราชญ์ผู้ทรงความรู้ในราชการ
รักชัญญา อาทิตย์ 24 รัก-ชัน-ยา Rak Chan Ya หญิง รักผู้รู้
รักชนิตา อาทิตย์ 24 รัก-ชะ-นิ-ตา Rak Cha Ni Ta หญิง รักผู้ให้กำเนิด
รวีอินทร์ อาทิตย์ 46 ระ-วี-อิน Ra Wi In หญิง เทพพระอาทิตย์ผู้เป็นใหญ่
รวีวิชญ์ อาทิตย์ 42 ระ-วี-วิด Ra Wi Wit ชาย ปราชญ์ผู้รุ่งเรืองดังอาทิตย์
รวีภิญนภัทร์ อาทิตย์ 50 ระ-วี-พิน-นะ-พัด Ra Wi Phin Na Phat หญิง ผู้มีสิริมงคลความรู้และปัญญาอันรุ่งเรือง
รวีภัทร์ อาทิตย์ 36 ระ-วี-พัด Ra Wi Phat หญิง เจริญรุ่งเรืองดุจตะวัน
รวิรัชต์ อาทิตย์ 36 ระ-วิ-รัด Ra Wi Rat หญิง ผู้มีเงินอันรุ่งเรือง ผู้หญิงใช้ได้
รวิ อาทิตย์ 14 ระ-วิ Ra Wi หญิง ดวงอาทิย์ ตะวัน
รยานันทน์ อาทิตย์ 42 ระ-ยา-นัน Ra Ya Nan หญิง ผู้มีควายินดีในความรวดเร็ว
รมัยปวีณ อาทิตย์ 41 รม-ปะ-วีน Rom Pa Win หญิง ผู้ฉลาดและมีเสน่ห์
รมย์วรัชญ์ อาทิตย์ 55 รม-วะ-รัด Rom Wa Rat หญิง ผู้มีความรู้อันประเสริฐและสุขใจ
รมย์ราวินท์ อาทิตย์ 56 รม-รา-วิน Rom Ra Win หญิง ผู้มีการรบอย่างมีความสุข
รมย์รมณ อาทิตย์ 40 รม-ระ-มน Rom Ra Mon หญิง ผู้มีความสุขและร่าเริง
รมย์รพี อาทิตย์ 45 รม-ระ-พี Rom Ra Phi หญิง รุ่งเรืองและมีความสุข
รมย์มณิภา อาทิตย์ 42 รม-มะ-นิ-พา Rom Ma Ni Pha หญิง ผู้มีประกายดวงมณีอันน่ารื่นรมย์
รมย์ปวีร์ อาทิตย์ 54 รม-ปะ-วี Rom Pa Wi หญิง ผู้มีความสุขที่กล้าหาญยิ่ง
รมณ์อัยยา อาทิตย์ 50 รม-อัย-ยา Rom Aiya Ya หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีความสุข
รมณวัฒน์ อาทิตย์ 41 ระ-มน-วัด Ra Mon Wat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เจริญรุ่งเรืองและมีความสุข
รมณ์ลาวัลย์ อาทิตย์ 63 รม-ลา-วัน Rom La Wan หญิง สวยงามและมีความสุข
รมณรัชต์ อาทิตย์ 36 ระ-มน-รัด Ra Mon Rat หญิง ผู้มีเงินที่น่ายินดี
รมณรัช อาทิตย์ 24 ระ-มน-รัด Ra Mon Rat หญิง ผู้มีสมบัติแห่งความยินดี
รมณ์ยุพา อาทิตย์ 41 รม-ยุ-พา Rom Yu Pha หญิง หนุ่มสาวที่รื่นเริง
รภีวิฑย์ อาทิตย์ 42 ระ-พี-วิด Ra Phi Wit ชาย ผู้มีความรู้ยิ่ง
รภีพัฒน์ อาทิตย์ 41 ระ-พี-พัด Ra Phi Phat ชาย เจริญรุ่งเรือง
รภัทภร อาทิตย์ 15 ระ-พัด-พอน Ra Phat Phon หญิง ผู้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
รพีวัตร อาทิตย์ 36 ระ-พี-วัด Ra Phi Wat หญิง ผู้มีวัตรปฏิบัติอันยิ่งใหญ่ดุจดวงอาทิตย์
รพีญา อาทิตย์ 24 ระ-พี-ยา Ra Phi Ya หญิง ผู้มีความรู้ดุจตะวัน
รตริยา อาทิตย์ 24 ระ-ตะ-ริ-ยา Ra Ta Ri Ya หญิง ผู้ยินดีในความประเสริฐ
รตรัญญา อาทิตย์ 24 ระ-ตะ-รัน-ยา Ra Ta Ran Ya หญิง ป่าที่ยินดี,ผู้รู้ที่เป็นสาวงามที่เพลิดเพลิน
รตพรรธน์ อาทิตย์ 41 ระ-ตะ-พัด Ra Ta Phat ชาย ผู้ยินดีในความเจริญ
รตนันทน์ อาทิตย์ 36 ระ-ตะ-นัน Ra Ta Nan หญิง ผู้มีความสุขที่น่ายินดี
รตนพัฒน์ อาทิตย์ 41 ระ-ตะ-นะ-พัด Ra Ta Na Phat ชาย ผู้เจริญและดีงาม
รตนกมล อาทิตย์ 24 ระ-ตะ-นะ-กะ-มน Ra Ta Na Ka Mon หญิง หัวใจที่มีคุณค่า, หัวใจดุจดวงแก้ว
รตตณภัค อาทิตย์ 24 รัด-ตะ-นะ-พัก Rat Ta Na Phak หญิง ผู้มีโชค(ทรัพย์)ในตอนกลางคืน
รดาณัฐ อาทิตย์ 24 ระ-ดา-นัด Ra Da Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีความยินดี, ผู้มีความสุขด้วยปัญญา
รณิดาภัญ อาทิตย์ 24 ระ-นิ-ดา-พัน Ra Ni Da Phan หญิง คำสวดที่น่ายินดีแล้ว
รณัฐดา อาทิตย์ 24 ระ-นัด-ดา Ra Nat Da หญิง หญิงผู้ความยินดีแปดอย่าง
รณฤทธิ อาทิตย์ 19 รน-นะ-ริด Ron Na Rit ชาย ผู้เก่งกล้าในการรบ
รณภัฏ อาทิตย์ 23 รน-นะ-พัด Ron Na Phat ชาย ทหารพลรบ,ทหารที่มีชื่อเสียง
รชลัลน์ อาทิตย์ 36 ระ-ชะ-ลัน Ra Cha Lan ชาย ผู้มีคุณสมบัติอันงดงาม
รชธร อาทิตย์ 14 ระ-ชะ-ทอน Ra Cha Thon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งสมบัติ
รชตวัน อาทิตย์ 24 ระ-ชะ-ตะ-วัน Ra Cha Ta Wan ชาย ป่าแห่งทรัพย์(เงิน)
รชตฤณ อาทิตย์ 15 ระ-ชะ-ติน Ra Cha Tin ชาย หญ้าแห่งราชา
รชตญา อาทิตย์ 14 ระ-ชะ-ตะ-ยา Ra Cha Ta Ya หญิง ผู้มีความรู้เรื่องเงิน, ผู้รู้เรื่องเงิน
รชตจ์ อาทิตย์ 24 ระ-ชะ-ตะ Ra Cha Ta ชาย เงิน
รชญ์กฤต อาทิตย์ 24 ระ-ชะ-กริด Ra Cha Krit ชาย ผู้แสดงความน่ารัก
รงค์ภูรินท์ อาทิตย์ 45 รง-พู-ริน Rong Phu Rin ชาย ผู้รักแผ่นดิน
เยี่ยมวุฒิ อาทิตย์ 45 เยี่ยม-วุด Yiam Wut ชาย ผู้มีความเจริญ
ยุพาญา อาทิตย์ 23 ยุ-พา-ยา Yu Pha Ya หญิง สาวสวยผู้มีความรู้
ยุทธปทิต อาทิตย์ 24 ยุด-ปะ-ทิด Yut Pa Thit ชาย ผู้รุ่งเรืองด้วยการรบ
ยุทธ์ธนิน อาทิตย์ 41 ยุด-ทะ-นิน Yut Tha Nin ชาย ผู้มีทรัพย์และชำนาญรบ
ยุทธ์ชวินทร์ อาทิตย์ 54 ยุด-ชะ-วิน Yut Cha Win ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีเชาวน์ในการรบ
ยุทธ์ชยันต์ อาทิตย์ 54 ยุด-ชะ-ยัน Yut Cha Yan ชาย ผู้ชนะการรบ
ยัญชนก อาทิตย์ 24 ยัน-ชะ-นก Yan Cha Nok หญิง ผู้ให้กำเนิดที่น่าบูชา
ยลวลัญช์ อาทิตย์ 45 ยน-วะ-รัน Yon Wa Ran หญิง ผู้มีรูปที่น่ามอง
ยลวรัมพร อาทิตย์ 45 ยน-วะ-รัม-พอน Yon Wa Ram Phon หญิง งามดังท้องฟ้าเมื่อได้มอง
ยลวรัชช์ อาทิตย์ 41 ยน-วะ-รัด Yon Wa Rat หญิง ผู้มีทรัพย์สมบัติอันประเสริฐที่น่ารักน่ามอง
ยลรณา อาทิตย์ 24 ยน-ระ-นา Yon Ra Na หญิง ผู้มีการรบที่น่ามอง
ยลปวีร์ อาทิตย์ 42 ยน-ปะ-วี Yon Pa Wi หญิง ผู้กล้าหาญยิ่งที่น่ามอง
ยลปณต อาทิตย์ 24 ยน-ปะ-นด Yon Pa Not ชาย ผู้อ่อนน้อมที่น่ามอง
ยลนรา อาทิตย์ 24 ยน-นะ-รา Yon Na Ra หญิง คนที่น่ามอง
พัชร์คีรยา อาทิตย์ 51 พัด-คี-ระ-ยา Phat Khi Ra Ya หญิง งดงามและล้ำค่าดั่งเพชร
อิงวรินทร์ อาทิตย์ 45 อิง-วะ-ริน Ing Wa Rin หญิง ดั่งผู้เป็นใหญ่
กิตติ์ธาริน อาทิตย์ 42 กิด-ทา-ริน Kit Tha Rin ชาย สายน้ำแห่งชื่อเสียง
มิริญฐิภา อาทิตย์ 36 มิ-ริน-ถิ-พา Mi Rin Thi Pha หญิง ผู้มีความมั่นคงในชีวิตอย่างดีงาม
ปัณณ์วณัช อาทิตย์ 42 ปัน-วะ-นัด Pan Wa Nat ได้ทั้งชายและหญิง อุดมไปด้วยปัญญาความรู้
อัฐชาฌ์ อาทิตย์ 36 อัด-ทะ-ชา At Tha Cha ชาย ผู้มั่งมี
อัฏฐณัฏฐ์ อาทิตย์ 64 อัด-ทะ-นัด At Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มากด้วยเงินทอง
จีรธวัชญ์ อาทิตย์ 46 จี-ระ-ทะ-วัด Chi Ra Tha Wat ชาย ผู้เจริญอย่างมั่นคง
ปัญญพินันท์ อาทิตย์ 50 ปัน-ยะ-พิ-นัน Pan Ya Phi Nan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีปัญญาและความสุข
ฐปนณัณท์ อาทิตย์ 40 ทะ-ปะ-นะ-นัน Tha Pa Na Nan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความสุขอย่างมั่นคง
พิชญพงค์ อาทิตย์ 41 พิ-ชะ-ยะ-พง Phi Cha Ya Phong ชาย เชื้อสายของนักปราชญ์
พิชญธนินทร์ อาทิตย์ 50 พิ-ชะ-ยะ-ทะ-นิน Phi Cha Ya Tha Nin หญิง นักปราญ์ผู้เป็นเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติ
พิชญวรัฏฐ์ อาทิตย์ 59 พิ-ชะ-ยะ-วะ-รัด Phi Cha Ya Wa Rat หญิง นักปราชญ์ผู้สูงส่ง
พิธวัชญ์ อาทิตย์ 41 พิ-ทะ-วัด Phi Tha Wat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
รัชต์ภาคย์ อาทิตย์ 45 รัด-ชะ-พาก Rat Cha Phak ชาย ผู้โชคดีการเงิน
ภูวริช อาทิตย์ 19 พู-วะ-ริด Phu Wa Rit ชาย ผู้สูงส่งในแผ่นดิน
ลมินต์ปราง อาทิตย์ 41 ละ-มิน-ปราง La Min Prang หญิง งดงามสมบูรณ์
วรเนตร อาทิตย์ 24 วอ-ระ-เนด Wo Ra Net ชาย ดวงตาอันประเสริฐ
ธนัทภัทร อาทิตย์ 24 ทะ-นัด-พัด Tha Nat Phat ชาย ผู้เจริญที่มีทรัพย์
กิจจ์พัฒน์ อาทิตย์ 55 กิด-พัด Kit Phat ชาย ผู้ที่มีกิจการงานอันเจริญรุ่งเรือง
ณัฐญาภรณ์ อาทิตย์ 42 นัด-ถะ-ยา-พอน Nat Tha Ya Phon หญิง ผู้ค้ำจุนความรู้ของนักปราชญ์
ภาวิริญ อาทิตย์ 24 พา-วิ-ริน Pha Wi Rin หญิง ความรุ่งเรืองของผู้เป็นใหญ่
พัทรินภรณ์ อาทิตย์ 45 พัด-ทะ-ริน-พร Phat Tha Rin Phon หญิง เครื่องประดับของผู้เป็นใหญ่
ประดาพร อาทิตย์ 24 ประ-ดา-พอน Pra Da Phon หญิง ผู้เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์
ไพรวัลย์ อาทิตย์ 54 พรัย-วัน Phrai Wan ได้ทั้งชายและหญิง ป่าไม้.
บอล อาทิตย์ 14 บอน Bon หญิง ลูกกลม ๆ ทำด้วยหนัง ยาง หรือพลาสติก
นัทกร อาทิตย์ 15 นัด-ทะ-กอน Nat Tha Kon หญิง บ่อเกิดแห่งนักปราชญ์
วีรินทร์ภัทร อาทิตย์ 50 วี-ริน-พัด Wi Rin Phat หญิง ผู้เจริญและเป็นใหญ่
อันดารัตน์ อาทิตย์ 42 อัน-ดา-รัด An Da Rat หญิง ผู้เข้าถึงแก้วอันประเสริฐ
ชิณาริญ อาทิตย์ 24 ชิ-นา-ริน Chi Na Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ของคนทั้งปวง
เกียรติวัชร อาทิตย์ 45 เกียด-ติ-วัด Kiat Ti Wat ชาย มีชื่อเสียงดุจเพชร
กฤชภร อาทิตย์ 9 กริด-ชะ-พอน Krit Cha Phon หญิง ค้ำจุนกริช
ภริญลิกรณ์ อาทิตย์ 42 พา-ริน-ลิ-กอน Pha Rin Li Kon หญิง บ่อเกิดแห่งการแบ่งปัน
พิรัชชัย อาทิตย์ 36 พิ-รัด-ชัย Phi Rat Chai ชาย เกิดจากผู้กล้า, ลูกวีรบุรุษ
กันย์ณัฐ อาทิตย์ 45 กัน-นัด Kan Nat หญิง นักปราชญ์สตรี
กัญญ์ณภัค อาทิตย์ 36 กัน-นะ-พัก Kan Na Phak หญิง สตรีผู้มีโชคและมีปัญญา
กันยปัตน์ อาทิตย์ 41 กัน-ยะ-ปัด Kan Ya Pat หญิง หญิงที่เป็นชาวเมืองปัตนะ(อยู่ในแคว้นมคธ)
กัณฑพัฒธ์ อาทิตย์ 41 กัน-ทะ-พัด Kan Tha Phat หญิง หญิงผู้อยู่ในกรอบความรู้ที่มั่นคง
กัญพัชร์ อาทิตย์ 36 กัน-พัด Kan Phat หญิง หญิงผู้มีค่าดุจเพชร, หญิงที่มีความเข้มแข็ง
กัญญนัทธ์ อาทิตย์ 36 กัน-ยะ-นัด Kan Ya Nat หญิง หญิงผู้ผูกพันธ์
ลภัชดนย์ อาทิตย์ 36 ละ-พัด-ชะ-ดน La Phat Cha Don ชาย ลูกชายผู้มีทรัพย์
ณัฎฐพัฒน์ อาทิตย์ 52 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
ภิรภัทร อาทิตย์ 19 พิ-ระ-พัด Phi Ra Phat หญิง ผู้เจริญและยิ่งใหญ่
เมวิกา อาทิตย์ 19 เม-วิ-กา Me Wi Ka หญิง รุ่งเรืองด้วยทรัพย์
กัญภัทร อาทิตย์ 19 กัน-ยะ-พัด Kan Ya Phat หญิง หญิงผู้ประเสริฐ
ชัญกาญจน์ อาทิตย์ 36 ชัน-ยะ-กาน Chan Ya Kan หญิง ทองที่ประเสริฐ
ฐิชาลดา อาทิตย์ 24 ทิ-ชา-ละ-ดา Thi Cha La Da หญิง ผู้อยู่ในเชื้อสายที่มั่นคง
พลอยชลิดา อาทิตย์ 42 พลอย-ชะ-ลิ-ดา Phloi Cha Li Da หญิง ผู้รุ่งเรืองและมีค่าดุจพลอย
อัญญ์ชลิดา อาทิตย์ 41 อัน-ชะ-ลิ-ดา An Cha Li Da หญิง ผู้รุ่งเรื่องอย่างมิมีใครเหมือน
ทิพภาพัชร์ อาทิตย์ 42 ทิบ-พา-พัด Thip Pha Phat หญิง แสงสว่างแห่งเพชร
รัชยาวีญ์ อาทิตย์ 45 รัด-ชะ-ยา-วี Rat Cha Ya Wi หญิง วีรสตรีผู้มีความรู้และเป็นใหญ่
ภนิตา อาทิตย์ 14 พะ-นิ-ตา Pha Ni Ta หญิง ผู้พูดที่มีเสน่ห์
ชณิชา อาทิตย์ 14 ชะ-นิ-ชา Cha Ni Cha หญิง ผู้ที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ขวัญทิชา อาทิตย์ 24 ขวัน-ทิ-ชา Khwan Thi Cha หญิง นักปราชญ์หญิงผู้เป็นมิ่งขวัญ
ธัญญ์ธิชา อาทิตย์ 36 ทัน-ทิ-ชา Than Thi Cha หญิง เกิดมายิ่งใหญ่ด้วยโชคอันมงคล
ภานิชา อาทิตย์ 14 พา-นิ-ชา Pha Ni Cha หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์
อาณดา อาทิตย์ 14 อา-นะ-ดา A Na Da หญิง ผู้มีความรู้ยิ่ง
ภัทรชดา อาทิตย์ 14 พัด-ทะ-ระ-ชะ-ดา Phat Tha Ra Cha Da หญิง ชฎาอันประเสริฐ
ภัทปฤณ อาทิตย์ 14 พัด-ปะ-ริน Phat Pa Rin หญิง ผู้ประเสริฐอย่างสมบูรณ์
ภัทธฤตา อาทิตย์ 15 พัด-ทะ-รึ-ตา Phat Tha Rue Ta หญิง ผู้ตั้งมั่นใจความเจริญ
ณัชชวัท อาทิตย์ 24 นัด-ชะ-วัด Nat Cha Wat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้คล่องแคล่ว
ปัญญรัช อาทิตย์ 24 ปัน-ยะ-รัด Pan Ya Rat หญิง ผู้สูงส่งที่มีปัญญายิ่ง
ปวรัตน อาทิตย์ 24 ปะ-วะ-รัด Pa Wa Rat หญิง ดวงแก้วที่มีค่า
ปัญชวัช อาทิตย์ 24 ปัน-ชะ-วัด Pan Cha Wat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีปัญญาว่องไว
ณัฏฐ์ฐณภัค อาทิตย์ 59 นัด-ทะ-นะ-พัก Nat Tha Na Phak หญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
ฐาปนันทณัฏฐ์ อาทิตย์ 63 ถา-ปะ-นัน-ทะ-นัด Tha Pa Nan Tha Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีความสุขเป็นที่ตั้ง
จิตติ์ติณณ์ อาทิตย์ 55 จิด-ติน Chit Tin หญิง ผู้ข้ามพ้นด้วยสติปัญญา
กันต์กนิฎฐ์ อาทิตย์ 55 กัน-กะ-หนิด Kan Ka Nit หญิง น้องสาวผู้เป็นสุขน้องสาวผู้น่ารัก
กัญธนา อาทิตย์ 19 กัน-ทะ-นา Kan Tha Na หญิง หญิงผู้มีทรัพย์
พรินทร์ทิพย์ อาทิตย์ 65 พริน-ทิบ Phrin Thip หญิง เทวดาผู้เป็นใหญ่เหนือน้ำ
วริฐา อาทิตย์ 24 วะ-ริ-ถา Wa Ri Tha หญิง ผู้มีฐานะประเสริฐ
ธนวรันญ์ อาทิตย์ 41 ทะ-นะ-วะ-รัน Tha Na Wa Ran ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เป็นเลิศในทรัพย์
ณพัชรวรรณ อาทิตย์ 42 นะ-พัด-ชะ-ระ-วัน Na Phat Cha Ra Wan หญิง ผู้ที่อยู่ในชนชั้นแห่งเพชร
ณลัชรพรรณ อาทิตย์ 42 นะ-ลัด-ชะ-พัน Na Lat Cha Phan หญิง ผู้สูงส่งที่มีผิวพรรณดี
ณวรรณพัชร อาทิตย์ 42 นะ-วัน-นะ-พัด Na Wan Na Phat หญิง ผู้อยู่ในชนชั้นแห่เพชร
ณณัฏฐภัทร อาทิตย์ 42 นะ-นัด-ทะ-พัด Na Nat Tha Phat หญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
ณคัชรินทร์ อาทิตย์ 42 นะ-คัด-ชะ-ริน Na Khat Cha Rin ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เป็นใหญ่เหนือคนทั้งปวง
ณนัฐฐมน อาทิตย์ 42 นะ-นัด-ทะ-มน Na Nat Tha Mon ไม่ระบุ ผู้ที่เป็นดวงใจของนักปราชญ์
ณธนวรรณ์ อาทิตย์ 42 นะ-ทะ-นะ-วัน Na Tha Na Wan ไม่ระบุ ผู้อยู่ในชนชั้นแห่งทรัพย์
ณธนันญ์ อาทิตย์ 36 นะ-ทะ-นัน Na Tha Nan หญิง นักปราชญ์ผู้มีความสุข
ณธวัลย์ อาทิตย์ 42 นะ-ทะ-วัน Na Tha Wan หญิง เชื้อสายของนักปราชญ์
ธัญพัฒน์ อาทิตย์ 41 ทัน-ยะ-พัด Than Ya Phat หญิง ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นสิริมงคลอุดมโชค
จิรครินทร์ อาทิตย์ 45 จิ-ระ-คะ-ริน Chi Ra Kha Rin ชาย ผู้เป็นใหญ่ตลอดกาล
อคิราพันธุ์ อาทิตย์ 50 อะ-คิ-รา-พัน A Khi Ra Phan ชาย เชื้อสายของพระอาทิตย์
อคิรณัฏฐ์ อาทิตย์ 54 อะ-คิ-ระ-นัด A Khi Ra Nat ชาย ปราชญ์ผู้สว่างดั่งแสงของอาทิตย์
ธนัญญวัจน์ อาทิตย์ 51 ทะ-นัน-ยะ-วัด Tha Nan Ya Wat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีวาจาเป็นทรัพย์
พลอยพัชชา อาทิตย์ 45 พลอย-พัด-ชา Phloi Phat Cha หญิง พลอยที่ประเสริฐและเจริญ
เจตน์ภวินท์ อาทิตย์ 51 เจด-พะ-วิน Chet Pha Win ชาย ผู้มีความคิดที่เป็นใหญ่ในโลก
ชิกิตา อาทิตย์ 15 ชิ-กิ-ตา Chi Ki Ta หญิง คำสรรเสริญของนักบวช
ริญญาภัทร์ อาทิตย์ 36 ริ-ยา-พัด Ri Ya Phat หญิง ผู้มีความรู้ที่นำมาซึ่งความเจริญ
พักตร์เพ็ญ อาทิตย์ 51 พัก-เพ็น Phak Phen หญิง ใบหน้าสวยดั่งพระจันทร์เต็มดวง
พิชญ์จิรา อาทิตย์ 42 พิด-จิ-รา Phit Chi Ra หญิง นักปราชญ์ผู้มั่นคง
เบญญาพัชร์ อาทิตย์ 40 เบน-ยา-พัด Ben Ya Phat หญิง ผู้ฉลาดปราดเปรื่อง, ฉลาดดุจเพชร
ณัทปภา อาทิตย์ 14 นัด-ถะ-ปะ-พา Nat Tha Pa Pha หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์
ปารย์ชวิชญ์ อาทิตย์ 51 ปาน-ชะ-วิด Pan Cha Wit ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นที่น่าสนใจหรือพอใจ
นัทธ์ฐภัค อาทิตย์ 41 นัน-ทะ-พัก Nan Tha Phak หญิง ผู้ผูกพันกับความมั่งมี
อริญากร อาทิตย์ 24 อะ-หริ-ยา-กอน A Ri Ya Kon หญิง ผู้ชนะข้าศึกด้วยมือและความรู้
ติณณภัทร์ อาทิตย์ 36 ติน-นะ-พัด Tin Na Phat ชาย ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้วด้วยความดี
พรวิดา อาทิตย์ 24 พอน-วิ-ดา Phon Wi Da หญิง ผู้เปรียบดั่งแสงอันประเสริฐ
ติณณ์วรุต อาทิตย์ 40 ติน-วะ-รุด Tin Wa Rut ชาย ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้วและประเสริฐ
วรมันต์ อาทิตย์ 36 วอ-ระ-มัน Wo Ra Man ชาย พรแห่งการคุ้มครอง
พรชีวัน อาทิตย์ 36 พอน-ชี-วัน Phon Chi Wan หญิง ชีวิตที่ประเสริฐ
เพ็ชรวงกต อาทิตย์ 36 เพ็ด-วง-กด Phet Wong Kot ได้ทั้งชายและหญิง เพชรที่หายาก
มัลลิการ์ อาทิตย์ 40 มัน-ลิ-กา Man Li Ka หญิง ดอกมะลิ
เอกธนา อาทิตย์ 19 เอก-ทะ-นา Ek Tha Na ชาย ทรัพย์สมบัติชั้นแรก
อัญญารินทร์ อาทิตย์ 46 อัน-ยา-ริน An Ya Rin หญิง นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ชัชชกร อาทิตย์ 15 ชัด-ชะ-กอน Chat Cha Kon ได้ทั้งชายและหญิง บ่อเกิดของแสงสว่าง
ทิพย์วรินทร์ อาทิตย์ 63 ทิบ-วะ-ริน Thip Wa Rin หญิง เทวดาผู้เป็นใหญ่
ภูวิวรรธน์ อาทิตย์ 45 พู-วิ-วัด Phu Wi Wat ชาย ผู้เจริญรุ่งเรืองบนแผ่นดิน
กุลธวัช อาทิตย์ 24 กุน-ทะ-วัด Kun Tha Wat ชาย ธงชัยแห่งตระกูล
คชรัณย์ อาทิตย์ 36 คะ-ชะ-รัน Kha Cha Ran ชาย ผู้เป็นใหญ่ที่เป็นที่รัก
พีรพิมพ์ภัทร อาทิตย์ 63 พี-ระ-พิม-พัด Phi Ra Phim Phat หญิง ผู้เจริญที่เป็นต้นแบบของความกล้าหาญ
พีร์ชฎาภัทร อาทิตย์ 46 พี-ชะ-ดา-พัด Phi Cha Da Phat ไม่ระบุ ผู้สูงส่งและเจริญ
ฏีร์ญาภา อาทิตย์ 36 ตี-ยา-พา Ti Ya Pha หญิง แสงสว่างของผู้ที่ทรงความรู้
ธัญฐฎาณัฏฐ์ อาทิตย์ 63 ทัน-ทะ-ดา-นัด Than Tha Da Nat หญิง ปราชญ์ผู้สูงส่งและรุ่งเรือง
ธัญพินิจฎา อาทิตย์ 45 ทัน-พิ-นิด-ดา Than Phi Nit Da หญิง ผู้สูงส่งที่รุ่งเรืองตลอดกาล
ภัทรีดา อาทิตย์ 19 พัด-ทรี-ดา Phat Si Da หญิง ดวงดาวแห่งโชคลาภ
วิภาทิพย์ อาทิตย์ 42 วิ-พา-ทิบ Wi Pha Thip หญิง ผู้เป็นแสงสว่างของเทวดา
วรรณพิมล อาทิตย์ 42 วัน-พิ-มน Wan Phi Mon หญิง ผู้มีผิวพรรณบริสุทธิ์
กัลยวีร์ อาทิตย์ 45 กัน-ยะ-วี Kan Ya Wi หญิง หญิงผู้มีความกล้าหาญ
ทิพยาภา อาทิตย์ 24 ทิบ-พะ-ยา-พา Thip Pha Ya Pha หญิง แสงสว่างของเทวดา
ญาณินพันธุ์ อาทิตย์ 50 ยา-นิน-พัน Ya Nin Phan หญิง เชื้อสายของผู้มีความรู้
อพิชญ์ชญนันต์ อาทิตย์ 65 อะ-พิด-ชะ-ยะ-นัน A Phit Cha Ya Nan หญิง ปราชญ์ผู้มีชัยชนะและความสุข
เมลนีย์ อาทิตย์ 42 เม-ละ-นี Me La Ni หญิง หญิงผู้ได้รับข่าวสาร
พิมลณัฏฐ์ อาทิตย์ 59 พิ-มน-นัด Phi Mon Nat หญิง ปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
อรินทร อาทิตย์ 24 อะ-ริน-ทอน A Rin Thon หญิง ผู้เป็นใหญ่ฝ่ายข้าศึก หรือฝ่ายศัตรู
ปาลินทร์ธิดา อาทิตย์ 42 ปา-ลิน-ทิ-ดา Pa Lin Thi Da หญิง ธิดาที่ได้รับการคุ้มครอง
พิภา อาทิตย์ 14 พิ-พา Phi Pha หญิง แสงสว่างที่พิเศษ
นฤชล อาทิตย์ 14 นะ-รึ-ชน Na Rue Chon หญิง น้ำแห่งคน, น้ำมูตร
ณัฐชพิมพ์ อาทิตย์ 54 นัด-ชะ-พิม Nat Cha Phim หญิง ปราชญ์ผู้เป็นต้นแบบของผู้อื่น
เธียรธาวิน อาทิตย์ 45 เทียน-ทา-วิน Thian Tha Win ชาย ผู้บริสุทธิ์ดังนักปราชญ์
เจนนิภา อาทิตย์ 24 เจน-นิ-พา Chen Ni Pha หญิง ผู้งดงามด้วยความเชี่ยวชาญ
จิณณ์ชญา อาทิตย์ 36 จิน-ชะ-ยา Chin Cha Ya หญิง ผู้เชี่ยวชาญ
อัญญ์มาลี อาทิตย์ 46 อัน-มา-ลี An Ma Li หญิง ดอกไม้แห่งความรู้
ธมนณัฏฐ อาทิตย์ 41 ทะ-มน-นัด Tha Mon Nat หญิง นักปราชญ์ผู้สวยงาม
ติณณพัฒน์ อาทิตย์ 46 ติน-นะ-พัด Tin Na Phat ชาย ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้วและมีความเจริญ
ธนุพัทธ์ อาทิตย์ 36 ทะ-นุ-พัด Tha Nu Phat ชาย ความก้าวหน้าที่ติดแน่น
วิมลพักตร์ อาทิตย์ 50 วิ-มน-พัก Wi Mon Phak หญิง ผู้มีใบหน้าผ่องใส
ภัทร์รวี อาทิตย์ 36 พัด-ระ-วี Phat Ra Wi หญิง ดีและประเสริฐอย่างมั่นคงดั่งดวงอาทิตย์
ณพิภา อาทิตย์ 19 นะ-พิ-พา Na Phi Pha หญิง ผู้เป็นดั่งแสงสว่าง
นลินตา อาทิตย์ 24 นะ-ลิน-ตา Na Lin Ta หญิง สวยดุจดอกบัว
ธิดาทิพย์ อาทิตย์ 40 ทิ-ดา-ทิบ Thi Da Thip หญิง ลูกสาวเทวดา
บิ้ว อาทิตย์ 14 บิ้ว Bio หญิง สร้าง(ในภาษาอังกฤษ)
วรณัน อาทิตย์ 24 วอ-ระ-นัน Wo Ra Nan หญิง ของขวัญแห่งความสุข
กัญญรักข อาทิตย์ 24 กัน-ยะ-รัก Kan Ya Rak หญิง หญิงผู้เป็นที่รัก
ณัฐกรรยา อาทิตย์ 36 นัด-กัน-ยา Nat Kan Ya หญิง หญิงผู้เป็นนักปราชญ์
รินทร์รมิดา อาทิตย์ 42 ริน-ระ-มิ-ดา Rin Ra Mi Da หญิง ผู้มีความสุขและยิ่งใหญ่
จิณัฏฐ์ฐิตา อาทิตย์ 63 จิ-นัด-ถิ-ตา Chi Nat Thi Ta หญิง นักปราชญ์ผู้มั่นคง
วลัญช์รัตน์ อาทิตย์ 56 วะ-ลัน-รัด Wa Lan Rat หญิง ทางที่มีค่าดั่งดวงแก้ว
มิราริณทร์ อาทิตย์ 41 มิ-รา-ริน Mi Ra Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ดั่งมหาสมุทร
ณัฐจรินทร์ อาทิตย์ 51 นัด-จะ-ริน Nat Cha Rin หญิง นักปราชญ์ผู้เดินทางสู่ความยิ่งใหญ่
อุไรพรรณ อาทิตย์ 41 อุ-รัย-พัน U Rai Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณงดงาม
ธรรพัฒน์ อาทิตย์ 41 ทัน-พัด Than Phat ชาย ผู้เจริญในธรรม
พรพชรมน อาทิตย์ 36 พอน-พะ-ชะ-ระ-มน Phon Pha Cha Ra Mon หญิง ผู้ประเสริฐมีจิตใจแกร่งดั่งเพชร
พิมนภา อาทิตย์ 24 พิม-นะ-พา Phim Na Pha หญิง ต้นแบบที่มาจากฟากฟ้า
รุ่งวรินทร์ อาทิตย์ 41 รุ่ง-วะ-ริน Rung Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่และรุ่งเรือง
ณัฐจิราพัชร อาทิตย์ 51 นัด-จิ-รา-พัด Nat Chi Ra Phat หญิง นักปราชญ์ผู้มีความยั่งยืนเหมือนเพชร
พิลา อาทิตย์ 19 พิ-ลา Phi La หญิง วันให้โทษทางแตกหัก เสียหาย
จักริน อาทิตย์ 24 จัก-กะ-ริน Chak Ka Rin ชาย พระราชา(เป็นคำสงวน ห้ามใช้)
จักรินพันธ์ อาทิตย์ 54 จัก-กริน-พัน Chak Karin Phan ชาย เชื้อสายของพระราชา, เชื้อสายของผู้สูงส่ง (มีคำสงวน ห้ามใช้)
วินิฉัย อาทิตย์ 36 วิ-นิ-ฉัย Wi Ni Chai หญิง ตัดสิน, ชี้ขาด, ลงความเห็น.
วราจิตต์ อาทิตย์ 36 วะ-รา-จิด Wa Ra Chit หญิง ใจที่ประเสริฐ
วชินันท์ อาทิตย์ 36 วะ-ชิ-นัน Wa Chi Nan หญิง เพชรแห่งความสุข
วันทรัตน์ อาทิตย์ 41 วัน-ทะ-รัด Wan Tha Rat หญิง ดวงแก้วที่น่าสรรเสริญ
อินทนนท์ อาทิตย์ 36 อิน-ทะ-นน In Tha Non ชาย ผู้เป็นใหญ่ที่มีความสุข
อธิญา อาทิตย์ 19 อะ-ทิ-ยา A Thi Ya หญิง ผู้มีความรู้ที่ยิ่งใหญ่
ธนากาญจน์ อาทิตย์ 36 ทะ-นา-กาน Tha Na Kan หญิง ทองและทรัพย์สมบัติ
ประไพวรรณ อาทิตย์ 46 ประ-พัย-วัน Pra Phai Wan หญิง ผิวที่สวยงาม
วรรธนวรรธ อาทิตย์ 41 วัน-ทะ-นะ-วัด Wan Tha Na Wat ชาย ชนชั้นของผู้เจริญในสมบัติ
ณัฎฐิยากรณ์ อาทิตย์ 55 นัด-ถิ-ยา-กอน Nat Thi Ya Kon หญิง ผู้ฉลาดดังนักปราชญ์หญิง
ธณัฏฐ์ปณัย อาทิตย์ 59 ทะ-นัด-ปะ-นัย Tha Nat Pa Nai ชาย นักปราชญ์ผู้มีความรัก
ณัฏฐ์ธภัท อาทิตย์ 46 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ชาย ปราชญ์ผู้เจริญ
ธณัฏฐ์ฐกร อาทิตย์ 54 ทะ-นัด-ทะ-กอน Tha Nat Tha Kon ชาย ผู้ตั้งมั่นในความเป็นนักปราชญ์
ณัฏฐ์ธณพล อาทิตย์ 59 นัด-ทะ-นะ-พน Nat Tha Na Phon ชาย นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์และอำนาจ
ครุชาติ อาทิตย์ 19 คะ-รุ-ชาด Kha Ru Chat ชาย ผู้เป็นแม่พิมพ์ของชาติ
ดำรงค์พันธ์ อาทิตย์ 51 ดัม-รง-พัน Dam Rong Phan ชาย ทรงไว้ซึ่งความผูกพัน
อัญชัญ อาทิตย์ 24 อัน-ชัน An Chan หญิง ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง ดอกมีทั้งแบบกลีบซ้อนและกลีบไม่ซ้อน
นิธิยาภักค์ อาทิตย์ 45 นิ-ทิ-ยา-พัก Ni Thi Ya Phak หญิง ขุมทรัพย์แห่งความเจริญและโชคดี
พิชยาพัชร์ อาทิตย์ 50 พิด-ชะ-ยา-พัด Phit Cha Ya Phat หญิง เพชรแห่งชัยชนะของนักปราชญ์
ณัฏฐากาญจน์ อาทิตย์ 54 นัด-ถา-กาน Nat Tha Kan หญิง ทองของนักปราชญ์
พรรณวิไล อาทิตย์ 46 พัน-วิ-ลัย Phan Wi Lai หญิง ผู้มีผิวพรรณที่งดงาม
โซเฟีย อาทิตย์ 36 โซ-เฟีย So Fia หญิง เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศบัลแกเรีย.
พรนับพัน อาทิตย์ 40 พร-นับ-พัน Phon Nap Phan หญิง พรนานาประการ
พัฒนวรัตน์ อาทิตย์ 51 พัด-ทะ-นะ-วะ-รัด Phat Tha Na Wa Rat หญิง ดวงแก้วแห่งความเจริญ
รัฐชฏาพร อาทิตย์ 41 รัด-ชะ-ดา-พอน Rat Cha Da Phon หญิง ผู้เป็นชฏาอันประเสริฐของแผ่นดิน
ฐิรญาภัทร์ อาทิตย์ 41 ถิ-ระ-ยา-พัด Thi Ra Ya Phat หญิง มีความรู้และความเจริญอันยั่งยืน
ฐณัฏฐ์คนิน อาทิตย์ 63 ทะ-นัด-คะ-นิน Tha Nat Kha Nin หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
ซุลกิฟลี อาทิตย์ 40 ซุน-กิ-ฟลี Sun Ki Fli ชาย ผู้ที่ให้มากกว่า หรือให้เป็น 2 เท่า
ชณกาณ อาทิตย์ 14 ชะ-นะ-กาน Cha Na Kan หญิง คนที่ทรงคุณค่าดุจทองคำ
แพรวาวัลย์ อาทิตย์ 54 แพร-วา-วัน Phrae Wa Wan หญิง ผู้มีเชื้อสายแห่งผ้าไหม
ขนิฐตา อาทิตย์ 24 ขะ-หนิด-ตา Kha Nit Ta หญิง แก้วตาของน้อง
ปณัฐฐิชา อาทิตย์ 36 ปะ-นัด-ทิ-ชา Pa Nat Thi Cha หญิง นักปราชญ์ผู้ตั้งมั่นในความรู้
เมฆิน อาทิตย์ 19 เม-คิน Me Khin ชาย ก้อนเมฆ
เอวาริญทร์ อาทิตย์ 41 เอ-วา-ริน E Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ในผืนน้ำ
ธันยากานต์ อาทิตย์ 41 ทัน-ยา-กาน Than Ya Kan หญิง หญิงผู้เป็นที่รักใคร่