บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายชื่อดี - นามมงคล แสดงสูงสุด 300 รายชื่อ

ชื่อ วัน เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ฏีร์ญาภา อาทิตย์ 36 ตี-ยา-พา Ti Ya Pha หญิง แสงสว่างของผู้ที่ทรงความรู้
ธัญฐฎาณัฏฐ์ อาทิตย์ 63 ทัน-ทะ-ดา-นัด Than Tha Da Nat หญิง ปราชญ์ผู้สูงส่งและรุ่งเรือง
ธัญพินิจฎา อาทิตย์ 45 ทัน-พิ-นิด-ดา Than Phi Nit Da หญิง ผู้สูงส่งที่รุ่งเรืองตลอดกาล
ภัทรีดา อาทิตย์ 19 พัด-ทรี-ดา Phat Si Da หญิง ดวงดาวแห่งโชคลาภ
วิภาทิพย์ อาทิตย์ 42 วิ-พา-ทิบ Wi Pha Thip หญิง ผู้เป็นแสงสว่างของเทวดา
วรรณพิมล อาทิตย์ 42 วัน-พิ-มน Wan Phi Mon หญิง ผู้มีผิวพรรณบริสุทธิ์
กัลยวีร์ อาทิตย์ 45 กัน-ยะ-วี Kan Ya Wi หญิง หญิงผู้มีความกล้าหาญ
ทิพยาภา อาทิตย์ 24 ทิบ-พะ-ยา-พา Thip Pha Ya Pha หญิง แสงสว่างของเทวดา
ญาณินพันธุ์ อาทิตย์ 50 ยา-นิน-พัน Ya Nin Phan หญิง เชื้อสายของผู้มีความรู้
อพิชญ์ชญนันต์ อาทิตย์ 65 อะ-พิด-ชะ-ยะ-นัน A Phit Cha Ya Nan หญิง ปราชญ์ผู้มีชัยชนะและความสุข
เมลนีย์ อาทิตย์ 42 เม-ละ-นี Me La Ni หญิง หญิงผู้ได้รับข่าวสาร
พิมลณัฏฐ์ อาทิตย์ 59 พิ-มน-นัด Phi Mon Nat หญิง ปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
อรินทร อาทิตย์ 24 อะ-ริน-ทอน A Rin Thon หญิง ผู้เป็นใหญ่ฝ่ายข้าศึก หรือฝ่ายศัตรู
ปาลินทร์ธิดา อาทิตย์ 42 ปา-ลิน-ทิ-ดา Pa Lin Thi Da หญิง ธิดาที่ได้รับการคุ้มครอง
พิภา อาทิตย์ 14 พิ-พา Phi Pha หญิง แสงสว่างที่พิเศษ
นฤชล อาทิตย์ 14 นะ-รึ-ชน Na Rue Chon หญิง น้ำแห่งคน, น้ำมูตร
ณัฐชพิมพ์ อาทิตย์ 54 นัด-ชะ-พิม Nat Cha Phim หญิง ปราชญ์ผู้เป็นต้นแบบของผู้อื่น
เธียรธาวิน อาทิตย์ 45 เทียน-ทา-วิน Thian Tha Win ชาย ผู้บริสุทธิ์ดังนักปราชญ์
เจนนิภา อาทิตย์ 24 เจน-นิ-พา Chen Ni Pha หญิง ผู้งดงามด้วยความเชี่ยวชาญ
จิณณ์ชญา อาทิตย์ 36 จิน-ชะ-ยา Chin Cha Ya หญิง ผู้เชี่ยวชาญ
อัญญ์มาลี อาทิตย์ 46 อัน-มา-ลี An Ma Li หญิง ดอกไม้แห่งความรู้
ธมนณัฏฐ อาทิตย์ 41 ทะ-มน-นัด Tha Mon Nat หญิง นักปราชญ์ผู้สวยงาม
ติณณพัฒน์ อาทิตย์ 46 ติน-นะ-พัด Tin Na Phat ชาย ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้วและมีความเจริญ
ธนุพัทธ์ อาทิตย์ 36 ทะ-นุ-พัด Tha Nu Phat ชาย ความก้าวหน้าที่ติดแน่น
วิมลพักตร์ อาทิตย์ 50 วิ-มน-พัก Wi Mon Phak หญิง ผู้มีใบหน้าผ่องใส
ภัทร์รวี อาทิตย์ 36 พัด-ระ-วี Phat Ra Wi หญิง ดีและประเสริฐอย่างมั่นคงดั่งดวงอาทิตย์
ณพิภา อาทิตย์ 19 นะ-พิ-พา Na Phi Pha หญิง ผู้เป็นดั่งแสงสว่าง
นลินตา อาทิตย์ 24 นะ-ลิน-ตา Na Lin Ta หญิง สวยดุจดอกบัว
ธิดาทิพย์ อาทิตย์ 40 ทิ-ดา-ทิบ Thi Da Thip หญิง ลูกสาวเทวดา
บิ้ว อาทิตย์ 14 บิ้ว Bio หญิง สร้าง(ในภาษาอังกฤษ)
วรณัน อาทิตย์ 24 วอ-ระ-นัน Wo Ra Nan หญิง ของขวัญแห่งความสุข
กัญญรักข อาทิตย์ 24 กัน-ยะ-รัก Kan Ya Rak หญิง หญิงผู้เป็นที่รัก
ณัฐกรรยา อาทิตย์ 36 นัด-กัน-ยา Nat Kan Ya หญิง หญิงผู้เป็นนักปราชญ์
รินทร์รมิดา อาทิตย์ 42 ริน-ระ-มิ-ดา Rin Ra Mi Da หญิง ผู้มีความสุขและยิ่งใหญ่
จิณัฏฐ์ฐิตา อาทิตย์ 63 จิ-นัด-ถิ-ตา Chi Nat Thi Ta หญิง นักปราชญ์ผู้มั่นคง
วลัญช์รัตน์ อาทิตย์ 56 วะ-ลัน-รัด Wa Lan Rat หญิง ทางที่มีค่าดั่งดวงแก้ว
มิราริณทร์ อาทิตย์ 41 มิ-รา-ริน Mi Ra Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ดั่งมหาสมุทร
ณัฐจรินทร์ อาทิตย์ 51 นัด-จะ-ริน Nat Cha Rin หญิง นักปราชญ์ผู้เดินทางสู่ความยิ่งใหญ่
อุไรพรรณ อาทิตย์ 41 อุ-รัย-พัน U Rai Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณงดงาม
ธรรพัฒน์ อาทิตย์ 41 ทัน-พัด Than Phat ชาย ผู้เจริญในธรรม
พรพชรมน อาทิตย์ 36 พอน-พะ-ชะ-ระ-มน Phon Pha Cha Ra Mon หญิง ผู้ประเสริฐมีจิตใจแกร่งดั่งเพชร
พิมนภา อาทิตย์ 24 พิม-นะ-พา Phim Na Pha หญิง ต้นแบบที่มาจากฟากฟ้า
รุ่งวรินทร์ อาทิตย์ 41 รุ่ง-วะ-ริน Rung Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่และรุ่งเรือง
ณัฐจิราพัชร อาทิตย์ 51 นัด-จิ-รา-พัด Nat Chi Ra Phat หญิง นักปราชญ์ผู้มีความยั่งยืนเหมือนเพชร
พิลา อาทิตย์ 19 พิ-ลา Phi La หญิง วันให้โทษทางแตกหัก เสียหาย
จักริน อาทิตย์ 24 จัก-กะ-ริน Chak Ka Rin ชาย พระราชา(เป็นคำสงวน ห้ามใช้)
จักรินพันธ์ อาทิตย์ 54 จัก-กริน-พัน Chak Karin Phan ชาย เชื้อสายของพระราชา, เชื้อสายของผู้สูงส่ง (มีคำสงวน ห้ามใช้)
วินิฉัย อาทิตย์ 36 วิ-นิ-ฉัย Wi Ni Chai หญิง ตัดสิน, ชี้ขาด, ลงความเห็น.
วราจิตต์ อาทิตย์ 36 วะ-รา-จิด Wa Ra Chit หญิง ใจที่ประเสริฐ
วชินันท์ อาทิตย์ 36 วะ-ชิ-นัน Wa Chi Nan หญิง เพชรแห่งความสุข
วันทรัตน์ อาทิตย์ 41 วัน-ทะ-รัด Wan Tha Rat หญิง ดวงแก้วที่น่าสรรเสริญ
อินทนนท์ อาทิตย์ 36 อิน-ทะ-นน In Tha Non ชาย ผู้เป็นใหญ่ที่มีความสุข
อธิญา อาทิตย์ 19 อะ-ทิ-ยา A Thi Ya หญิง ผู้มีความรู้ที่ยิ่งใหญ่
ธนากาญจน์ อาทิตย์ 36 ทะ-นา-กาน Tha Na Kan หญิง ทองและทรัพย์สมบัติ
ประไพวรรณ อาทิตย์ 46 ประ-พัย-วัน Pra Phai Wan หญิง ผิวที่สวยงาม
วรรธนวรรธ อาทิตย์ 41 วัน-ทะ-นะ-วัด Wan Tha Na Wat ชาย ชนชั้นของผู้เจริญในสมบัติ
ณัฎฐิยากรณ์ อาทิตย์ 55 นัด-ถิ-ยา-กอน Nat Thi Ya Kon หญิง ผู้ฉลาดดังนักปราชญ์หญิง
ณัฏฐ์ฐณภัค อาทิตย์ 59 นัด-ทะ-นะ-พัก Nat Tha Na Phak ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
ธณัฏฐ์ปณัย อาทิตย์ 59 ทะ-นัด-ปะ-นัย Tha Nat Pa Nai ชาย นักปราชญ์ผู้มีความรัก
ณัฏฐ์ธภัท อาทิตย์ 46 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ชาย ปราชญ์ผู้เจริญ
ธณัฏฐ์ฐกร อาทิตย์ 54 ทะ-นัด-ทะ-กอน Tha Nat Tha Kon ชาย ผู้ตั้งมั่นในความเป็นนักปราชญ์
ณัฏฐ์ธณพล อาทิตย์ 59 นัด-ทะ-นะ-พน Nat Tha Na Phon ชาย นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์และอำนาจ
ครุชาติ อาทิตย์ 19 คะ-รุ-ชาด Kha Ru Chat ชาย ผู้เป็นแม่พิมพ์ของชาติ
ดำรงค์พันธ์ อาทิตย์ 51 ดัม-รง-พัน Dam Rong Phan ชาย ทรงไว้ซึ่งความผูกพัน
อัญชัญ อาทิตย์ 24 อัน-ชัน An Chan หญิง ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง ดอกมีทั้งแบบกลีบซ้อนและกลีบไม่ซ้อน
นิธิยาภักค์ อาทิตย์ 45 นิ-ทิ-ยา-พัก Ni Thi Ya Phak หญิง ขุมทรัพย์แห่งความเจริญและโชคดี
พิชยาพัชร์ อาทิตย์ 50 พิด-ชะ-ยา-พัด Phit Cha Ya Phat หญิง เพชรแห่งชัยชนะของนักปราชญ์
ณัฏฐากาญจน์ อาทิตย์ 54 นัด-ถา-กาน Nat Tha Kan หญิง ทองของนักปราชญ์
พรรณวิไล อาทิตย์ 46 พัน-วิ-ลัย Phan Wi Lai หญิง ผู้มีผิวพรรณที่งดงาม
โซเฟีย อาทิตย์ 36 โซ-เฟีย So Fia หญิง เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศบัลแกเรีย.
พรนับพัน อาทิตย์ 40 พร-นับ-พัน Phon Nap Phan หญิง พรนานาประการ
พัฒนวรัตน์ อาทิตย์ 51 พัด-ทะ-นะ-วะ-รัด Phat Tha Na Wa Rat หญิง ดวงแก้วแห่งความเจริญ
รัฐชฏาพร อาทิตย์ 41 รัด-ชะ-ดา-พอน Rat Cha Da Phon หญิง ผู้เป็นชฏาอันประเสริฐของแผ่นดิน
ฐิรญาภัทร์ อาทิตย์ 41 ถิ-ระ-ยา-พัด Thi Ra Ya Phat หญิง มีความรู้และความเจริญอันยั่งยืน
ฐณัฏฐ์คนิน อาทิตย์ 63 ทะ-นัด-คะ-นิน Tha Nat Kha Nin หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
ซุลกิฟลี อาทิตย์ 40 ซุน-กิ-ฟลี Sun Ki Fli ชาย ผู้ที่ให้มากกว่า หรือให้เป็น 2 เท่า
ชณกาณ อาทิตย์ 14 ชะ-นะ-กาน Cha Na Kan หญิง คนที่ทรงคุณค่าดุจทองคำ
แพรวาวัลย์ อาทิตย์ 54 แพร-วา-วัน Phrae Wa Wan หญิง ผู้มีเชื้อสายแห่งผ้าไหม
ขนิฐตา อาทิตย์ 24 ขะ-หนิด-ตา Kha Nit Ta หญิง แก้วตาของน้อง
ปณัฐฐิชา อาทิตย์ 36 ปะ-นัด-ทิ-ชา Pa Nat Thi Cha หญิง นักปราชญ์ผู้ตั้งมั่นในความรู้
เมฆิน อาทิตย์ 19 เม-คิน Me Khin ชาย ก้อนเมฆ
เอวาริญทร์ อาทิตย์ 41 เอ-วา-ริน E Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ในผืนน้ำ
ธันยากานต์ อาทิตย์ 41 ทัน-ยา-กาน Than Ya Kan หญิง หญิงผู้เป็นที่รักใคร่
บุปผาชาติ อาทิตย์ 24 บุบ-ผา-ชาด Bup Pha Chat หญิง ดอกไม้, พวงดอกไม้
ปริณวัชญณ์ อาทิตย์ 45 ปะ-ริน-วัด Pa Rin Wat ชาย ผู้มีความรอบรู้และแข็งแกร่ง
กนกญาดา อาทิตย์ 14 กะ-หนก-ยา-ดา Ka Nok Ya Da หญิง ผู้รู้เรื่องทองคำ
ธนาวุฒิ อาทิตย์ 24 ทะ-นา-วุด Tha Na Wut ชาย ผู้ที่เจริญก้าวหน้าในทรัพย์สมบัติ
พิณนภา อาทิตย์ 24 พิน-นะ-พา Phin Na Pha หญิง พิณที่ประทานจากฟากฟ้า
ฉัตรทิชา อาทิตย์ 24 ฉัด-ทิ-ชา Chat Thi Cha หญิง ร่มเงาของผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
กฤชภัทร อาทิตย์ 14 กริด-ชะ-พัด Krit Cha Phat ชาย กริชอันประเสริฐ
ภัคกร อาทิตย์ 14 พัก-กอน Phak Kon ชาย บ่อเกิดแห่งความโชคดี, บ่อเกิดแห่งความเจริญ
กัญญ์ฐณกาณติ์ อาทิตย์ 59 กัน-ทะ-นะ-กาน Kan Tha Na Kan หญิง หญิงผู้มีความรู้ดั่งนักปราชญ์
ปภิณทิพย์ อาทิตย์ 42 ปะ-พิน-ทิบ Pa Phin Thip หญิง เทวดาผู้มีปัญญา
นิลกาล อาทิตย์ 23 นิน-ละ-กาน Nin La Kan ได้ทั้งชายและหญิง พลอยแห่งกาลเวลา
ปรางค์นลิน อาทิตย์ 42 ปราง-นะ-ลิน Prang Na Lin หญิง ผู้มีความงดงาม
เจริญอนันต์ อาทิตย์ 52 จะ-เริน-อะ-นัน Cha Roen A Nan ชาย ผู้เจริญอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
พิณญาดา อาทิตย์ 24 พิน-ยา-ดา Phin Ya Da หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นที่รักของเทวดา
ชฎาวัลย์ อาทิตย์ 41 ชะ-ดา-วัน Cha Da Wan หญิง ผู้มีเชื้อสายอันสูงส่ง
ณัฎฐพัชร อาทิตย์ 41 นัด-ถะ-พัด Nat Tha Phat ชาย มีความรู้ดุจเพชร
ภัคชลีพร อาทิตย์ 36 พัก-ชะ-ลี-พอน Phak Cha Li Phon หญิง ผู้เจริญที่มีกิริยางดงามประเสริฐ
ภรณ์มณี อาทิตย์ 36 พอน-มะ-นี Phon Ma Ni หญิง เครื่องประดับที่ทำจากแก้ว
พรรณพิชา อาทิตย์ 36 พัน-พิ-ชา Phan Phi Cha หญิง ปราชญ์ผู้มีผิวพรรณงาม
วรัชฏ์ธรินทร์ อาทิตย์ 65 วะ-รัด-ทะ-ริน Wa Rat Tha Rin หญิง ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
ชิชากร อาทิตย์ 14 ชิ-ชา-กอน Chi Cha Kon หญิง บ่อเกิดแห่งความรัก
ปัณณ์ธณัฏฐ์ อาทิตย์ 65 ปัน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความรู้
อิทธิธณัฏฐ์ อาทิตย์ 59 อิด-ทิ-ทะ-นัด It Thi Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์และอำนาจ
อัฐฐภิรมย์ อาทิตย์ 59 อัด-ทะ-พิ-รม At Tha Phi Rom หญิง ผู้มีความสุขในเงินตรา
ณัฐฎพัชร์ อาทิตย์ 50 นัด-ดะ-พัด Nat Da Phat หญิง เพชรของนักปราชญ์
พิมพ์ระวี อาทิตย์ 55 พิม-ระ-วี Phim Ra Wi หญิง ผู้เป็นต้นแบบที่ร้อนแรง
อรินท์พร อาทิตย์ 41 อะ-ริน-พอน A Rin Phon หญิง ผู้มีพรอันประเสริฐเหนือผู้อื่น
ปรณัฐ อาทิตย์ 24 ปอ-ระ-นัด Po Ra Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความแตกต่าง
นูรอัยนี อาทิตย์ 41 นูน-อัย-ยะ-นี Nun Aiya Ya Ni หญิง แก้วตาดวงใจของพ่อแม่
ฐลิลลรัตน์ อาทิตย์ 56 ทะ-ลิน-ละ-ลัด Tha Lin La Lat หญิง นางแก้วผู้น่ารัก
ณัฐนรีย์ อาทิตย์ 51 นัด-นะ-รี Nat Na Ri หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นวีรสตรี
พันธ์ธวัช อาทิตย์ 46 พัน-ทะ-วัด Phan Tha Wat ชาย ผู้ผูกพันธ์ด้วยความมั่นคง
ธัฐฐณพัชฏ์ อาทิตย์ 63 ทัด-ทะ-นะ-พัด That Tha Na Phat ชาย ผู้มีเพชรและทรัพยสมบัติ
ธัฐฐณนัฎฐ์ อาทิตย์ 63 ทัด-ทะ-นะ-นัด That Tha Na Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์สมบัติ
ลลิณีย์ อาทิตย์ 45 ละ-ลิ-นี La Li Ni หญิง หญิงผู้น่ารัก
เอวรินทร์ อาทิตย์ 41 เอ-วะ-ริน E Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ด้วยประการฉะนี้
วลัญช์ธภัทร อาทิตย์ 45 วะ-ลัน-ทะ-พัด Wa Lan Tha Phat หญิง เครื่องหมายแห่งความดีงาม
พิชญ์ธรินทร์ญา อาทิตย์ 63 พิด-ทะ-ริน-ยา Phit Tha Rin Ya หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
นัฎชฎาวรัฐ อาทิตย์ 45 นัด-ชะ-ดา-วะ-รัด Nat Cha Da Wa Rat หญิง ปราชญ์ผู้สูงส่งบนแผ่นดิน
วรัฐชฎากร อาทิตย์ 36 วะ-รัด-ชะ-ดา-กอน Wa Rat Cha Da Kon หญิง ผู้เกิดมาสูงส่งบนแผ่นดิน
เชอณิชชา อาทิตย์ 24 เชอ-นิด-ชา Choe Nit Cha หญิง ต้นไม้ที่บริสุทธิ์
ณัฐวรัฐ อาทิตย์ 41 นัด-ถะ-วะ-รัด Nat Tha Wa Rat ได้ทั้งชายและหญิง แผ่นดินของนักปราชญ์
กานติ์จิรัฐ อาทิตย์ 50 กาน-จิ-รัด Kan Chi Rat ชาย ผู้ที่มีความรักมั่นคงตลอดกาล
ภรกฤช อาทิตย์ 9 พะ-ระ-กิด Pha Ra Kit ชาย ผู้ทรงกฤช, ผู้มีความเฉียบแหลม
ชณันวัชร์ อาทิตย์ 41 ชะ-นัน-วัด Cha Nan Wat ชาย ผู้มั่งคงดุชเพชร
ภิรมย์รัตน์ อาทิตย์ 56 พิ-รม-รัด Phi Rom Rat หญิง นางแก้วผู้มีความสุข
ฐานัฐพ์ อาทิตย์ 45 ถา-นัด Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีฐานะ
กันต์ฑกรณ์ อาทิตย์ 44 กัน-ทะ-กอน Kan Tha Kon ชาย ผู้ที่มีความน่ารัก
เนตรนรินทร์ อาทิตย์ 46 เนด-นะ-ริน Net Na Rin หญิง ดวงตาของผู้สูงส่ง
ธัญญ์นารา อาทิตย์ 36 ทัน-นา-รา Than Na Ra หญิง แสงแห่งความโชคดี
ชัชญาณิจฌ์ อาทิตย์ 42 ชัด-ชะ-ยา-นิด Chat Cha Ya Nit หญิง นักรบที่มีความรู้
วันนิวัฒน์ อาทิตย์ 51 วัน-นิ-วัด Wan Ni Wat ชาย วันที่เจริญยิ่ง
ณัฏฐ์ฐพัตร อาทิตย์ 64 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
ณัฏฐ์ฐภัทร อาทิตย์ 55 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
ฐณัฏฐ์นพัช อาทิตย์ 64 ทะ-นัด-นะ-พัด Tha Nat Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง เพชรของนักปราชญ์
ฐณัฏฐ์ทิพา อาทิตย์ 59 ทะ-นัด-ทิ-พา Tha Nat Thi Pha หญิง สายน้ำของนักปราชญ์
ฐณัฏฐ์ชาฎา อาทิตย์ 54 ทะ-นัด-ชา-ดา Tha Nat Cha Da หญิง ชฎาของนักปราชญ์
ฐณัฏฐ์ธกร อาทิตย์ 54 ทะ-นัด-ทะ-กัด Tha Nat Tha Kat ชาย ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
กัญฐณัฏฐ์ อาทิตย์ 54 กัน-ทะ-นัด Kan Tha Nat หญิง หญิงผู้เป็นนักปราชญ์
ปาลฐณัฏฐ์ อาทิตย์ 54 ปาน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ชาย ผู้เป็นดั่งนักปราชญ์
รัตนกุล อาทิตย์ 24 รัด-ตะ-นะ-กุน Rat Ta Na Kun หญิง ผู้เป็นดวงแก้วของตระกูล
จรรยาภัทร์ อาทิตย์ 42 จัน-ยา-พัด Chan Ya Phat หญิง ผู้เจริญที่อยู่ในธรรม
พัทธฐริญญ์ อาทิตย์ 51 พัด-ถะ-ทะ-ริน Phat Tha Tha Rin หญิง ผู้ผูกติดกับความเป็นใหญ่
วรรณาวนันท์ อาทิตย์ 50 วัน-นา-วะ-นัน Wan Na Wa Nan หญิง ผู้มีความสุขดั่งทองคำ
วิรัฐยา อาทิตย์ 36 วิ-รัด-ทะ-ยา Wi Rat Tha Ya หญิง ผู้อยู่บนรัฐที่วิเศษยิ่ง
ติณาภา อาทิตย์ 15 ติ-นา-พา Ti Na Pha หญิง ผู้มีรัศมีแห่งความเพียร
พรพักตร์ อาทิตย์ 41 พอน-พัก Phon Phak หญิง ผู้มีใบหน้าอันประเสริฐ
ฐณรินทร์ อาทิตย์ 41 ถะ-นะ-ริน Tha Na Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง
จีรดา อาทิตย์ 19 จี-ระ-ดา Chi Ra Da หญิง ดาวแห่งความยั่งยืน
เพชรชฎา อาทิตย์ 24 เพ็ด-ชะ-ดา Phet Cha Da หญิง เพชรที่ประดับบนชฎา
ธนันพัชญ์ อาทิตย์ 45 ทะ-นัน-พัด Tha Nan Phat หญิง ความรู้ที่อยู่ในกรอบและเกี่ยวกับทรัพย์
รพีกร อาทิตย์ 24 ระ-พี-กอน Ra Phi Kon หญิง บ่อเกิดแห่งพระอาทิตย์
รัมภาภัค อาทิตย์ 24 รัม-พา-พัก Ram Pha Phak หญิง ผู้มีเกียรติดั่งนางฟ้า
ณัฏฐ์ธนนริน อาทิตย์ 63 นัด-ทะ-นะ-นะ-ริน Nat Tha Na Na Rin หญิง นักปราญ์ผู้สูงส่งที่มากด้วยทรัพย์สมบัติ
มนัญฐณัฏฐ์ อาทิตย์ 63 มะ-นัน-ทะ-นัด Ma Nan Tha Nat หญิง ผู้มีใจเป็นนักปราชญ์
กิตตฐณัฏฐ์ อาทิตย์ 56 กิด-ตะ-ทะ-นัด Kit Ta Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
ณัฏฐ์ฐนิพา อาทิตย์ 63 นัด-ทะ-นิ-พา Nat Tha Ni Pha หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์
กฤชทยา อาทิตย์ 14 กริด-ชะ-ทะ-ยา Krit Cha Tha Ya หญิง ผู้มีอาวุธเป็นความรู้
กฤชลตา อาทิตย์ 14 กริด-ชะ-ละ-ตา Krit Cha La Ta หญิง อาวุธแห่งสายน้ำ
ณัฐชลัยย์ อาทิตย์ 55 นัด-ชะ-ลัย Nat Cha Lai หญิง นักปราชญ์แห่งสายน้ำ
รชตภร อาทิตย์ 14 ระ-ชะ-ตะ-พอน Ra Cha Ta Phon หญิง เครื่องประดับที่ทำจากเงิน
ชนบงกช อาทิตย์ 14 ชะ-นะ-บง-กด Cha Na Bong Kot หญิง บัวแห่งชัยชนะ
ภรภัค อาทิตย์ 14 พอน-พัก Phon Phak หญิง ผู้ค้ำจุนโชค
ลินพิชญ์ อาทิตย์ 42 ลิน-นะ-พิด Lin Na Phit ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้น่ารัก
บัญชพักตร์ อาทิตย์ 41 บัน-ชะ-พัก Ban Cha Phak ชาย ผู้มีใบหน้าที่มงคลยิ่ง
บัญชนัตต์ อาทิตย์ 36 บัน-ชะ-นัด Ban Cha Nat ชาย ผู้มีค่าในฝูงชน
กัณชลิดา อาทิตย์ 24 กัน-ชะ-ลิ-ดา Kan Cha Li Da หญิง หญิงผู้มีเสน่ห์ มีทักษะการฟังที่ดี
พิมพ์ชณิฎา อาทิตย์ 51 พิม-ชะ-นิ-ดา Phim Cha Ni Da หญิง ต้นแบบของพ่อแม่
ลิลญ์รยา อาทิตย์ 42 ลิน-ระ-ยา Lin Ra Ya หญิง หญิงผู้น่ารักและมีความรู้
เฌอณฎา อาทิตย์ 24 เชอ-นะ-ดา Choe Na Da หญิง ต้นไม้ที่สูงส่ง
อริย์กันตา อาทิตย์ 45 อะ-ริ-กัน-ตา A Ri Kan Ta หญิง ผู้มีสายตาปิดกั้นศัตรู
ณัญฐญาณัฐ อาทิตย์ 45 นัน-ทะ-ยา-นัด Nan Tha Ya Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีความมั่นคงยิ่งทางความรู้
จิณณ์รณิตา อาทิตย์ 46 จิน-ระ-นิ-ตา Chin Ra Ni Ta หญิง ผู้ได้รับคำแนะนำในการประพฤติที่ดีแล้ว
ธกวิญ อาทิตย์ 19 ทะ-กะ-วิน Tha Ka Win หญิง นักประพันธ์ผู้มีทรัพย์และปัญญา
ณัชชาวีณ์ อาทิตย์ 41 นัด-ชา-วี Nat Cha Wi หญิง ปราชญ์ผู้รอบรู้
ธณัฎฐ์ภรณ์ อาทิตย์ 55 ทะ-นัด-พอน Tha Nat Phon หญิง ปราชญ์ผู้ประดับไปด้วยทรัพย์สมบัติ
ภณรัก อาทิตย์ 15 พะ-นะ-รัก Pha Na Rak หญิง ผู้ทีพูดหรือกล่าวด้วยความรัก
ภรธิดา อาทิตย์ 15 พอน-ทิ-ดา Phon Thi Da หญิง ลูกสาวผู้งดงาม
พีรมณฑ์ อาทิตย์ 41 พี-ระ-มน Phi Ra Mon หญิง ผู้มีความเเกล้วกล้าเป็นเครื่องประดับ
รือไชย อาทิตย์ 36 รือ-ชัย Rue Chai ชาย ผู้เจริญที่มีชื่อเสียงเลื่องลือ
ณโรดม อาทิตย์ 19 นะ-โร-ดม Na Ro Dom ชาย พระราชา(มาจาก นโรดม)
อรินธรณ์ อาทิตย์ 41 อะ-ริน-ทอน A Rin Thon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งการเคลื่อนไหว
ธณัฐดา อาทิตย์ 24 ทะ-นัด-ดา Tha Nat Da หญิง นักปราชญ์หญิงผู้มีทรัพย์
กรชรัฐ อาทิตย์ 24 กอน-ชะ-รัด Kon Cha Rat ชาย ผู้สร้างประเทศ
ณัทภพ อาทิตย์ 19 นัด-ถะ-พบ Nat Tha Phop ชาย ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ฌัฐวัฒน์ อาทิตย์ 45 ฉัด-ทะ-วัด Chat Tha Wat ชาย ร่มเงาแห่งความเจริญ
กัญญนก อาทิตย์ 19 กัน-ยะ-นก Kan Ya Nok หญิง หญิงที่สง่างามดุจนก
ณวัลญากรณ์ อาทิตย์ 45 นะ-วัน-ละ-ยา-กอน Na Wan La Ya Kon หญิง ผู้ที่เกิดมายอดเยี่ยม
ซูฟีย์ อาทิตย์ 41 ซู-ฟี Su Fi หญิง ผู้ที่เลียนวิถีชีวิตแบบ ตะเศาวุฟ
จุลีรัตน์ อาทิตย์ 45 จุ-ลี-รัด Chu Li Rat หญิง ดวงแก้วแห่งความแข็งแกร่ง
จิรัจฐิกาล อาทิตย์ 45 จิ-รัด-ถิ-กาน Chi Rat Thi Kan หญิง เวลายั่งยืน, เวลาที่ตั้งอยู่นาน(มาจากคำว่า จิรัฐิติกาล)
แก้วมาเรือน อาทิตย์ 41 แก้ว-มา-เรือน Kaeo Ma Ruean หญิง ผู้เปรียบดั่งดวงแก้วในบ้าน
เขมณัฐชณี อาทิตย์ 41 เขม-มะ-นัด-ชะ-นี Khema Ma Nat Cha Ni หญิง นักปราชญ์หญิงผู้มีความสุข
จารวีย์ อาทิตย์ 41 จา-ระวี Cha หญิง ผู้งดงาม
จามรีย์ อาทิตย์ 40 จา-มะ-รี Cha Ma Ri หญิง ชื่อสัตว์เคี้ยวเอื้องชนิดนึง(มาจาก จามรี)
จันฐิมพร อาทิตย์ 45 จัน-ถิ-มะ-พอน Chan Thi Ma Phon หญิง พระจันทร์แสนประเสริฐ
คิมเบอลีน อาทิตย์ 41 คิม-เบอ-ลีน Khim Boe Lin หญิง แร่ธาตุชนิดหนึ่ง(มาจากคิมเบอร์ไลต์)
กีรณาพัชญ์ อาทิตย์ 45 กี-ระ-นา-พัด Ki Ra Na Phat หญิง ผู้มีรัศมีเรืองรองดุจเพชร
ฐิรวรรณ อาทิตย์ 36 ถิ-ระ-วัน Thi Ra Wan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้อยู่ในชนชั้นที่มั่นคง
อัจฉราวดี อาทิตย์ 40 อัด-ฉะ-รา-วะ-ดี At Cha Ra Wa Di หญิง ผู้งดงามดุจนางฟ้า
ณภรัก อาทิตย์ 15 นะ-พะ-รัก Na Pha Rak หญิง ผู้ที่มีความรัก
อัยญ์วารินทร์ อาทิตย์ 65 อัย-วา-ริน Aiya Wa Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่เป็นที่รักของผู้อื่น
กฤตธจิรา อาทิตย์ 24 กริด-ทะ-จิ-รา Krit Tha Chi Ra หญิง ผู้มีความยั่งยืนดีแล้ว
อภิชยากรณ์ อาทิตย์ 41 อะ-พิด-ยา-กอน A Phit Ya Kon หญิง บ่อเกิดแห่งชัยชนะอันวิเศษยิ่ง
อุราพร อาทิตย์ 24 อุ-รา-พอน U Ra Phon หญิง ใจที่ประเสริฐ
อนันตกรณ์ อาทิตย์ 42 อะ-นัน-ตะ-กอน A Nan Ta Kon ชาย บ่อเกิดที่ไม่รู้จบ
รุจีพัชร อาทิตย์ 36 รุ-จี-พัด Ru Chi Phat หญิง เพชรที่สวยงาม
รพินท์นิภา อาทิตย์ 42 ระ-พิน-นิ-พา Ra Phin Ni Pha หญิง ผู้มีรัศมีดุจพระอาทิตย์
เพชราภรณ์ อาทิตย์ 36 เพ็ด-ชะ-รา-พอน Phet Cha Ra Phon หญิง เครื่องประดับเพชร
ณัฏฐ์ชัยอมร อาทิตย์ 65 นัด-ชัย-อะ-มอน Nat Chai A Mon ชาย นักปราชญ์ผู้ไม่เคยแพ้ต่อชัยชนะ
ปภัทรพร อาทิตย์ 24 ปะ-พัด-ทะ-ระ-พอน Pa Phat Tha Ra Phon หญิง หญิงผู้ได้รับพรให้เจริญและประเสริฐ
คณินณัฎฐ์ อาทิตย์ 50 คะ-นิน-นัด Kha Nin Nat หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
ณัฎฐ์ภริณ อาทิตย์ 46 นัด-พะ-ริน Nat Pha Rin หญิง สายน้ำของนักปราชญ์
กัลยณัฎฐ์ อาทิตย์ 51 กัน-ยะ-นัด Kan Ya Nat หญิง นักปราชญ์หญิง
ณัฎฐ์ภวัฒ อาทิตย์ 46 นัด-พะ-วัด Nat Pha Wat ชาย แผ่นดินของนักปราชญ์
ณัฎฐ์ทวัฒ อาทิตย์ 46 นัด-ทะ-วัด Nat Tha Wat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ
ณัฎฐ์ปณัย อาทิตย์ 51 นัด-ปะ-นัย Nat Pa Nai ชาย นักปราชญ์ผู้มีความรัก
กัณญณัฎฐ์ อาทิตย์ 46 กัน-ยะ-นัด Kan Ya Nat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ยอดผู้รู้
พัชรณัฎฐ์ อาทิตย์ 50 พัด-ชะ-ระ-นัด Phat Cha Ra Nat ชาย เพชรของนักปราชญ์
ณัฎฐ์ฤชา อาทิตย์ 36 นัด-รึ-ชา Nat Rue Cha หญิง นักปราชญ์ผู้มีค่า
ณัฎฐ์ชพร อาทิตย์ 46 นัด-ชะ-พอน Nat Cha Phon หญิง นักปราชญ์ผู้เกิดมาประเสริฐ
ณัฎฐ์ณภร อาทิตย์ 42 นัด-นะ-พอน Nat Na Phon หญิง นักปราชญ์ผู้มีปัญญา
คณิณัฎฐ์ อาทิตย์ 45 คะ-นิ-นัด Kha Ni Nat ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
ปรียพรรณ อาทิตย์ 42 ปรี-ยะ-พัน Pri Ya Phan หญิง ผู้มีความงามอันเป็นที่รัก
กานต์ณภักตร์ อาทิตย์ 46 กาน-นะ-พัก Kan Na Phak หญิง หญิงผู้มีใบหน้าอักเป็นที่รัก
ธานุชา อาทิตย์ 14 ทา-นุ-ชา Tha Nu Cha ชาย ผู้เกิดมาสูงส่ง
ธีรวินท์ อาทิตย์ 40 ที-ระ-วิ่น Thi Ra Win ชาย ผู้ได้เป็นนักปราชญ์
พิมรี่พาย อาทิตย์ 46 พิม-รี่-พาย Phim Ri Phai หญิง ผู้เจริญยิ่งในการค้าขายออนไลน์
นิชาดา อาทิตย์ 14 นิ-ชา-ดา Ni Cha Da หญิง ผูู้มีความเชื่อมั่นในตนเอง
ดอกแก้ว อาทิตย์ 19 ดอก-แก้ว Dok Kaeo หญิง ดอกไม้ชนิดนึง
ปณดา อาทิตย์ 9 ปะ-นะ-ดา Pa Na Da หญิง ผู้ทีงามดั่งดวงดาว
มงกุฎ อาทิตย์ 14 มง-กุด Mong Kut ชาย เครื่องสวมพระเศียรโดยเฉพาะพระเจ้าแผ่นดิน มียอดสูง
ชิณาณิภณ์ อาทิตย์ 36 ชิ-นา-นิด Chi Na Nit ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ที่มีชัยชนะและเป็นผู้พูดดี
พรภรดา อาทิตย์ 19 พอน-พะ-ระ-ดา Phon Pha Ra Da หญิง ผู้ประเสริฐ
ธัญชนัท อาทิตย์ 24 ทัน-ชะ-นัด Than Cha Nat ได้ทั้งชายและหญิง แม่น้ำที่เกิดโชค
ภัคพินันท์ อาทิตย์ 45 พัก-คะ-พิ-นัน Phak Kha Phi Nan หญิง ผู้มีความสุขและความเจริญ
ผ่อนจิตต์ อาทิตย์ 45 ผ่อน-จิด Phon Chit หญิง จิตใจที่ผ่อนคลาย
ธนากูล อาทิตย์ 19 ทะ-นา-กูน Tha Na Kun ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งทรัพย์สมบัติ
พิณณ์นารา อาทิตย์ 42 พิน-นา-รา Phin Na Ra หญิง แสงสว่างดั่งแม่น้ำกว้าง
วิชดา อาทิตย์ 14 วิด-ชะ-ดา Wit Cha Da หญิง ดาวแห่งความรอบรู้
ชิชา อาทิตย์ 9 ชิ-ชา Chi Cha หญิง หญิงที่มีได้รับความรัก
ธชปาณ อาทิตย์ 14 ทะ-ชะ-ปาน Tha Cha Pan ชาย ธงแห่งลมหายใจ
นิลปัทม์ อาทิตย์ 36 นิน-ปัด Nin Pat หญิง บัวเขียว.
ณณาลัลน์ อาทิตย์ 41 นะ-นา-ลัน Na Na Lan หญิง สาวสวยผู้มีความรู้
วงทกร อาทิตย์ 14 วง-ทะ-กอน Wong Tha Kon ชาย ผู้อยู่ในกรอบให้การเกิด
ราชิต อาทิตย์ 14 รา-ชิด Ra Chit ชาย พระราชาหรือผู้ที่เกิดมาสูงสุ่ง
อาทิชา อาทิตย์ 15 อา-ทิ-ชา A Thi Cha หญิง ผู้ที่เกิดเป็นคนแรก
ภิรัช อาทิตย์ 15 พิ-รัด Phi Rat ชาย ผู้สูงส่งและยิ่งใหญ่
ปัญฐกะ อาทิตย์ 24 ปัน-ถะ-กะ Pan Tha Ka ชาย หนังสือ
วรินณ์ธร อาทิตย์ 41 วะ-ริน-ทอน Wa Rin Thon หญิง ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
นฤทัย อาทิตย์ 19 นะ-รึ-ทัย Na Rue Thai หญิง ผู้คงอยู่ในดวงใจ
มัชรอาภา อาทิตย์ 24 มัด-ชะ-ระ-อา-พา Mat Cha Ra A Pha หญิง แสงสว่างแห่งเพชร
แคทริยา อาทิตย์ 24 แคด-ทะ-ริ-ยา Khaet Tha Ri Ya หญิง ดอกกล้วยไม้ชนิดหนึ่ง
วาราดา อาทิตย์ 14 วา-รา-ดา Wa Ra Da หญิง ดวงดาว
ฐากูล อาทิตย์ 19 ถา-กูน Tha Kun ชาย ผู้เอื้อเฟื้อและมั่นคง
จันตพัชญ์ อาทิตย์ 45 จัน-ตะ-พัด Chan Ta Phat หญิง เพชรแห่งดวงจันทร์
นัยนันทร์ อาทิตย์ 45 นัย-ยะ-นัน Nai Ya Nan หญิง ผู้มีความสุข
ชริพันธ์ อาทิตย์ 40 ชะ-ริ-พัน Cha Ri Phan หญิง ผู้ผูกพันธ์กับสายน้ำ
ณัฐรภา อาทิตย์ 24 นัด-ระ-พา Nat Ra Pha หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์ที่รุ่งเรือง
เอกพินิจ อาทิตย์ 36 เอก-พิ-นิด Ek Phi Nit ชาย -
กิตติ์ธัญชัย อาทิตย์ 50 กิด-ทัน-ชัย Kit Than Chai ชาย มีเกียรติยศ มีโชค มีชัยชนะ
ณัชฐานันท์ อาทิตย์ 45 นัด-ชะ-ถา-นัน Nat Cha Tha Nan หญิง หญิงที่มาพร้อมความสดใสร่าเริง
เฟาซีย์ อาทิตย์ 42 เฟา-ซี Fao Si ชาย ผู้รู้แจ้งเห็นจริง
นันทพนธ์ อาทิตย์ 41 นัน-ทะ-พน Nan Tha Phon ชาย ผู้มีความสุขในงานประพันธ์
อัฑฒวินท์ อาทิตย์ 41 อัด-ทะ-วิน At Tha Win ชาย ผู้มีความร่ำรวย
ผจงเกียรติ อาทิตย์ 45 ผะ-จง-เกียด Pha Chong Kiat ชาย ผู้ได้รับชื่อเสียงอย่างตั้งใจ
แบงค์ อาทิตย์ 19 แบง Baeng ชาย ธนบัตร
กิจชัช อาทิตย์ 19 กิด-จะ-ชัด Kit Cha Chat ชาย หน้าที่การงานที่รุ่งเรือง
จินพันธ์ อาทิตย์ 45 จิน-พัน Chin Phan ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งพลังบวก
คูณทรัพย์ อาทิตย์ 45 คูน-นะ-ซับ Khun Na Sap ชาย สมบัติที่เพิ่มเป็นเท่าตัว
นนทกาล อาทิตย์ 19 นน-ทะ-กาน Non Tha Kan ชาย กาลแห่งความสุข
ทินธกร อาทิตย์ 19 ทิน-ทะ-กอน Thin Tha Kon ชาย พระอาทิตย์.
ปัญจทิพย์ อาทิตย์ 46 ปัน-จะ-ทิบ Pan Cha Thip หญิง สวรรค์ชั้นที่ 5
ณุภัทรณีย์ อาทิตย์ 45 นุ-พัด-ทะ-ระ-นี Nu Phat Tha Ra Ni หญิง หญิงผู้มีความเจริญ
อนรรฆชัย อาทิตย์ 36 อะ-นัน-คะ-ชัย A Nan Kha Chai ชาย ชัยชนะที่ประมาณค่ามิได้
จตุรณย์ อาทิตย์ 36 จะ-ตุ-รน Cha Tu Ron ชาย เจ้าแห่งโลกหรือแห่งทิศทั้ง ๔
นรินรดา อาทิตย์ 24 นะ-ริน-ระ-ดา Na Rin Ra Da หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีความสุขอยู่เสมอ
พราว อาทิตย์ 19 พราว Phrao หญิง แวววาว.
ณัชวลัญช์ อาทิตย์ 42 นัด-วะ-ลัน Nat Wa Lan หญิง ทางของนักปราชญ์
กัญจ์วณิช อาทิตย์ 41 กัน-วะ-นิด Kan Wa Nit หญิง พ่อค่าที่มีค่าดั่งทองคำ
ปราญปริญารัตน์ อาทิตย์ 51 ปราน-ปะ-ริ-ยา-รัด Pran Pa Ri Ya Rat หญิง ปราชญ์ผู้รอบรู้ดุจดวงแก้ว
มิรชยา อาทิตย์ 24 มิ-ระ-ชะ-ยา Mi Ra Cha Ya หญิง ผู้อยู่ในมหาสมุทรแห่งความสุข
กันตภัท อาทิตย์ 19 กัน-ตะ-พัด Kan Ta Phat ชาย ผู้มีความสุขและความเจริญ
อัญญ์ญาริน อาทิตย์ 45 อัน-ยา-ริน An Ya Rin หญิง สายน้ำแห่งความรู้
อัยย์วาริน อาทิตย์ 55 อัย-วา-ริน Aiya Wa Rin หญิง สายน้ำแห่งความรัก
อฏิพรณ์ อาทิตย์ 45 อะ-ติ-พอน A Ti Phon หญิง เครื่องประดับที่ประเสริฐยิ่ง
พระวัชญ์ อาทิตย์ 41 พระ-วัด Phra Wat หญิง ผู้มีถ้อยคำอันน่าเลื่อมใส
พิมพ์พิชญาภา อาทิตย์ 55 พิม-พิด-ชะ-ยา-พา Phim Phit Cha Ya Pha หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นแสงสว่างของต้นแบบทั้งปวง
ปรียาภา อาทิตย์ 24 ปรี-ยา-พา Pri Ya Pha หญิง ผู้เป็นแสงสว่างของที่รัก
ณิชาดา อาทิตย์ 14 นิ-ชา-ดา Ni Cha Da หญิง ผู้มีความเชื่อมั่นในตนเอง
ธนาภพ อาทิตย์ 19 ทะ-นา-พบ Tha Na Phop ชาย แผ่นดินแห่งทรัพย์สมบัติ
ไพทูรย์ อาทิตย์ 41 พัย-ทูน Phai Thun หญิง ชื่อพลอยชนิดหนึ่ง
ปิยะนัฏ อาทิตย์ 36 ปิ-ยะ-นัด Pi Ya Nat หญิง ผู้ฟ้อนรำที่น่ารัก
พิมลจิตร อาทิตย์ 40 พิ-มน-จิด Phi Mon Chit หญิง จิตที่ปราศจากมลทิน
พิมลจิต อาทิตย์ 36 พิ-มน-จิด Phi Mon Chit หญิง จิตที่ปราศจากมลทิน
พัชราภรต์ อาทิตย์ 36 พัด-ชะ-รา-พอน Phat Cha Ra Phon หญิง เครื่องประดับแห่งเพชร
พิชชาภัทร์ อาทิตย์ 36 พิด-ชา-พัด Phit Cha Phat หญิง ผู้เจริญด้วยความรู้