บริการหาฤกษ์เปลี่ยนชื่อส่วนบุคคล
คำนวณจาก 8 ตำราชั้นนำ (ฤกษ์บน วันกาลโยค ดิถีกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู(พรหมชาติ) สูญดิถี อายกรรมพราย และกระทิงวัน)
คำนวณฤกษ์ดวงเจ้าของชื่อ-นามสกุลแบบส่วนบุคคล จากวันเดือนปีเกิด เวลาเกิด ด้วยศาสตร์การพยากรณ์เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สูตรกำลังพระเคราะห์เคลื่อนที่ (คำนวณยากที่สุดและแม่นยำที่สุด)
คำนวณหา 3 ฤกษ์หลัก ได้แก่ ฤกษ์ขอขมาชื่อเก่า ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ และฤกษ์ทำบุญชื่อใหม่
รับบริการผ่านไลน์เท่านั้น @249twaiz
ดีมาก
พอใช้
ไม่ควรใช้
ห้ามใช้
ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ นามสกุลเดือนมกราคม 2566
เปลี่ยนชื่อ นามสกุล วันกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพตนุ ภพปุตตะ ภพศุภะ ผลลัพธ์ ชะตาจร วันเกิดห้ามใช้
วันที่ 02 มกราคม 2566 4
ปลอด
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 03 มกราคม 2566 5
อธิบดี
4
ปลอด
3
ลอย
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 04 มกราคม 2566 5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 05 มกราคม 2566 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 06 มกราคม 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.00
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 09 มกราคม 2566 4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 10 มกราคม 2566 5
อธิบดี
0
วันบอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 11 มกราคม 2566 5
ธงชัย
0
กาลสูร
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 12 มกราคม 2566 0
โลกาวินาศ
0
ยมขันธ์
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 13 มกราคม 2566 4
ปลอด
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 16 มกราคม 2566 4
ปลอด
0
ทินศูร
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 17 มกราคม 2566 5
อธิบดี
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 18 มกราคม 2566 5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 19 มกราคม 2566 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 20 มกราคม 2566 4
ปลอด
0
วันบอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 23 มกราคม 2566 4
ปลอด
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 24 มกราคม 2566 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 25 มกราคม 2566 5
ธงชัย
5
สิทธิโชค
3
ลอย
0
มหาสูญ
0
ปฐม
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
1.89
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 26 มกราคม 2566 0
โลกาวินาศ
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
1.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 27 มกราคม 2566 4
ปลอด
0
ทินกาล
5
ฟู
4
ปลอด
0
ตติยะ
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.44
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 30 มกราคม 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 31 มกราคม 2566 5
อธิบดี
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ นามสกุลเดือนกุมภาพันธ์ 2566
เปลี่ยนชื่อ นามสกุล วันกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพตนุ ภพปุตตะ ภพศุภะ ผลลัพธ์ ชะตาจร วันเกิดห้ามใช้
วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2566 5
ธงชัย
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2566 0
โลกาวินาศ
0
พิลา
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2566 4
ปลอด
0
มฤตยู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2566 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2566 5
ธงชัย
0
ทรธึก
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2566 0
โลกาวินาศ
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
0
มหาสูญ
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
1.89
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 4
ปลอด
0
กาลทิน
5
ฟู
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.89
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 4
ปลอด
0
วันบอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 5
อธิบดี
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.89
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 5
ธงชัย
5
มหาสิทธิโชค
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 0
โลกาวินาศ
0
กาลทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 4
ปลอด
0
มฤตยู
0
จม
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
0
มหาสูญ
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 5
ธงชัย
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 0
โลกาวินาศ
5
อมฤตโชค
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 4
ปลอด
0
กาลทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 4
ปลอด
0
วันบอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 5
อธิบดี
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ นามสกุลเดือนมีนาคม 2566
เปลี่ยนชื่อ นามสกุล วันกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพตนุ ภพปุตตะ ภพศุภะ ผลลัพธ์ ชะตาจร วันเกิดห้ามใช้
วันที่ 01 มีนาคม 2566 5
ธงชัย
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 02 มีนาคม 2566 0
โลกาวินาศ
0
กาลทิน
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 03 มีนาคม 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.00
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 06 มีนาคม 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 07 มีนาคม 2566 5
อธิบดี
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 08 มีนาคม 2566 5
ธงชัย
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
0
มหาสูญ
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.89
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 09 มีนาคม 2566 0
โลกาวินาศ
0
อัคนิโรธ
3
ลอย
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
1.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 10 มีนาคม 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 13 มีนาคม 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 14 มีนาคม 2566 5
อธิบดี
0
พิลา
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 15 มีนาคม 2566 5
ธงชัย
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 16 มีนาคม 2566 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 17 มีนาคม 2566 4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 20 มีนาคม 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 21 มีนาคม 2566 5
อธิบดี
0
ทินศูร
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 22 มีนาคม 2566 5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 23 มีนาคม 2566 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 24 มีนาคม 2566 4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 27 มีนาคม 2566 4
ปลอด
0
ทรธึก
4
ปลอด
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 28 มีนาคม 2566 5
อธิบดี
0
ยมขันธ์
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 29 มีนาคม 2566 5
ธงชัย
0
ทินศูร
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 30 มีนาคม 2566 0
โลกาวินาศ
5
มหาสิทธิโชค
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 31 มีนาคม 2566 4
ปลอด
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ นามสกุลเดือนเมษายน 2566
เปลี่ยนชื่อ นามสกุล วันกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพตนุ ภพปุตตะ ภพศุภะ ผลลัพธ์ ชะตาจร วันเกิดห้ามใช้
วันที่ 03 เมษายน 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 04 เมษายน 2566 5
อธิบดี
5
มหาสิทธิโชค
5
ฟู
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.44
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 05 เมษายน 2566 5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 06 เมษายน 2566 0
โลกาวินาศ
0
ทินกาล
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 07 เมษายน 2566 4
ปลอด
0
กาลกรรณี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 10 เมษายน 2566 4
ปลอด
0
วินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 11 เมษายน 2566 5
อธิบดี
0
วินาศ
5
ฟู
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.89
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 12 เมษายน 2566 5
ธงชัย
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 13 เมษายน 2566 0
โลกาวินาศ
0
ทรธึก
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 14 เมษายน 2566 4
ปลอด
0
อัคนิโรธ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 17 เมษายน 2566 4
ปลอด
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 18 เมษายน 2566 4
ปลอด
5
สิทธิโชค
5
ฟู
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 19 เมษายน 2566 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 20 เมษายน 2566 4
ปลอด
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 21 เมษายน 2566 0
อุบาศ
0
กาลกรรณี
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 24 เมษายน 2566 4
ปลอด
0
วินาศ
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.00
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 25 เมษายน 2566 4
ปลอด
0
วินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 26 เมษายน 2566 5
อธิบดี
0
ทินกาล
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.89
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 27 เมษายน 2566 4
ปลอด
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 28 เมษายน 2566 0
อุบาศ
0
อัคนิโรธ
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ นามสกุลเดือนพฤษภาคม 2566
เปลี่ยนชื่อ นามสกุล วันกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพตนุ ภพปุตตะ ภพศุภะ ผลลัพธ์ ชะตาจร วันเกิดห้ามใช้
วันที่ 01 พฤษภาคม 2566 4
ปลอด
5
สิทธิโชค
3
ลอย
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 02 พฤษภาคม 2566 4
ปลอด
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 03 พฤษภาคม 2566 5
อธิบดี
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 04 พฤษภาคม 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 05 พฤษภาคม 2566 0
อุบาศ
5
อมฤตโชค
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 08 พฤษภาคม 2566 4
ปลอด
0
ทักทิน
3
ลอย
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 09 พฤษภาคม 2566 4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 5
อธิบดี
0
วินาศ
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.44
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 4
ปลอด
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 0
อุบาศ
0
ยมขันธ์
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 4
ปลอด
0
ยมขันธ์
3
ลอย
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 5
อธิบดี
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 0
อุบาศ
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 4
ปลอด
0
วันบอด
3
ลอย
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 5
อธิบดี
0
กาลสูร
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.89
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 4
ปลอด
0
ยมขันธ์
5
ฟู
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 0
อุบาศ
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 4
ปลอด
0
ทินศูร
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.00
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ นามสกุลเดือนมิถุนายน 2566
เปลี่ยนชื่อ นามสกุล วันกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพตนุ ภพปุตตะ ภพศุภะ ผลลัพธ์ ชะตาจร วันเกิดห้ามใช้
วันที่ 01 มิถุนายน 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 02 มิถุนายน 2566 0
อุบาศ
0
วันบอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 05 มิถุนายน 2566 4
ปลอด
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 06 มิถุนายน 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 07 มิถุนายน 2566 5
อธิบดี
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ปฐม
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.00
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 08 มิถุนายน 2566 4
ปลอด
0
ทักทิน
5
ฟู
4
ปลอด
0
ทุติยะ
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.89
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 09 มิถุนายน 2566 0
อุบาศ
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0.89
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 12 มิถุนายน 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 13 มิถุนายน 2566 4
ปลอด
0
ทินกาล
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 14 มิถุนายน 2566 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 15 มิถุนายน 2566 4
ปลอด
0
พิลา
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 16 มิถุนายน 2566 0
อุบาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 19 มิถุนายน 2566 4
ปลอด
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 20 มิถุนายน 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 21 มิถุนายน 2566 5
อธิบดี
5
สิทธิโชค
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 22 มิถุนายน 2566 4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 23 มิถุนายน 2566 0
อุบาศ
0
ทินกาล
5
ฟู
0
มหาสูญ
0
ปฐม
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
1.44
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 26 มิถุนายน 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 27 มิถุนายน 2566 4
ปลอด
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 28 มิถุนายน 2566 5
อธิบดี
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 29 มิถุนายน 2566 4
ปลอด
0
พิลา
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 30 มิถุนายน 2566 0
อุบาศ
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ นามสกุลเดือนกรกฎาคม 2566
เปลี่ยนชื่อ นามสกุล วันกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพตนุ ภพปุตตะ ภพศุภะ ผลลัพธ์ ชะตาจร วันเกิดห้ามใช้
วันที่ 03 กรกฎาคม 2566 4
ปลอด
0
มฤตยู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 04 กรกฎาคม 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 05 กรกฎาคม 2566 5
อธิบดี
0
ทรธึก
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 06 กรกฎาคม 2566 4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 07 กรกฎาคม 2566 0
อุบาศ
0
กาลทิน
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 4
ปลอด
0
วันบอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 5
อธิบดี
5
มหาสิทธิโชค
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 4
ปลอด
0
กาลทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 0
อุบาศ
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 4
ปลอด
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 5
อธิบดี
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.89
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 4
ปลอด
0
อัคนิโรธ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 0
อุบาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 4
ปลอด
0
พิลา
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 5
อธิบดี
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 0
อุบาศ
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ นามสกุลเดือนสิงหาคม 2566
เปลี่ยนชื่อ นามสกุล วันกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพตนุ ภพปุตตะ ภพศุภะ ผลลัพธ์ ชะตาจร วันเกิดห้ามใช้
วันที่ 01 สิงหาคม 2566 4
ปลอด
0
ทินศูร
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 02 สิงหาคม 2566 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 03 สิงหาคม 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 04 สิงหาคม 2566 0
อุบาศ
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 07 สิงหาคม 2566 4
ปลอด
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 08 สิงหาคม 2566 4
ปลอด
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 09 สิงหาคม 2566 5
อธิบดี
0
ทินศูร
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 10 สิงหาคม 2566 4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 11 สิงหาคม 2566 0
อุบาศ
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 14 สิงหาคม 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 15 สิงหาคม 2566 4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 16 สิงหาคม 2566 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 17 สิงหาคม 2566 4
ปลอด
0
ทินกาล
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.00
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 0
อุบาศ
0
กาลกรรณี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 21 สิงหาคม 2566 4
ปลอด
0
วินาศ
0
จม
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 22 สิงหาคม 2566 4
ปลอด
0
วินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 5
อธิบดี
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 24 สิงหาคม 2566 4
ปลอด
0
ทรธึก
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.00
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 25 สิงหาคม 2566 0
อุบาศ
0
อัคนิโรธ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 28 สิงหาคม 2566 4
ปลอด
5
สิทธิโชค
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 29 สิงหาคม 2566 4
ปลอด
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 30 สิงหาคม 2566 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 31 สิงหาคม 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.44
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ นามสกุลเดือนกันยายน 2566
เปลี่ยนชื่อ นามสกุล วันกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพตนุ ภพปุตตะ ภพศุภะ ผลลัพธ์ ชะตาจร วันเกิดห้ามใช้
วันที่ 01 กันยายน 2566 0
อุบาศ
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 04 กันยายน 2566 4
ปลอด
0
ทักทิน
0
จม
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 05 กันยายน 2566 4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 06 กันยายน 2566 5
อธิบดี
0
วินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 07 กันยายน 2566 4
ปลอด
5
สิทธิโชค
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 08 กันยายน 2566 0
อุบาศ
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 11 กันยายน 2566 4
ปลอด
0
ยมขันธ์
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 12 กันยายน 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 13 กันยายน 2566 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 14 กันยายน 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.44
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 15 กันยายน 2566 0
อุบาศ
5
อมฤตโชค
3
ลอย
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 18 กันยายน 2566 4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 19 กันยายน 2566 4
ปลอด
0
ทักทิน
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 20 กันยายน 2566 5
อธิบดี
0
วินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 21 กันยายน 2566 4
ปลอด
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 22 กันยายน 2566 0
อุบาศ
0
ยมขันธ์
3
ลอย
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 25 กันยายน 2566 4
ปลอด
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 26 กันยายน 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 27 กันยายน 2566 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 28 กันยายน 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.00
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 29 กันยายน 2566 0
อุบาศ
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ นามสกุลเดือนตุลาคม 2566
เปลี่ยนชื่อ นามสกุล วันกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพตนุ ภพปุตตะ ภพศุภะ ผลลัพธ์ ชะตาจร วันเกิดห้ามใช้
วันที่ 02 ตุลาคม 2566 4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 03 ตุลาคม 2566 4
ปลอด
0
วันบอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 04 ตุลาคม 2566 5
อธิบดี
0
กาลสูร
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 05 ตุลาคม 2566 4
ปลอด
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 06 ตุลาคม 2566 0
อุบาศ
0
ทรธึก
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 09 ตุลาคม 2566 4
ปลอด
0
ทินศูร
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 10 ตุลาคม 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 11 ตุลาคม 2566 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 12 ตุลาคม 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.00
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 13 ตุลาคม 2566 0
อุบาศ
0
วันบอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 16 ตุลาคม 2566 4
ปลอด
0
ทินกาล
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 17 ตุลาคม 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 18 ตุลาคม 2566 5
อธิบดี
5
สิทธิโชค
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.00
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 19 ตุลาคม 2566 4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 20 ตุลาคม 2566 0
อุบาศ
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
1.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 23 ตุลาคม 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 24 ตุลาคม 2566 4
ปลอด
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 25 ตุลาคม 2566 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.89
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 26 ตุลาคม 2566 4
ปลอด
0
พิลา
4
ปลอด
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 27 ตุลาคม 2566 0
อุบาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 30 ตุลาคม 2566 4
ปลอด
0
มฤตยู
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 31 ตุลาคม 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ นามสกุลเดือนพฤศจิกายน 2566
เปลี่ยนชื่อ นามสกุล วันกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพตนุ ภพปุตตะ ภพศุภะ ผลลัพธ์ ชะตาจร วันเกิดห้ามใช้
วันที่ 01 พฤศจิกายน 2566 5
อธิบดี
0
ทรธึก
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.89
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 02 พฤศจิกายน 2566 4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 03 พฤศจิกายน 2566 0
อุบาศ
0
กาลทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 06 พฤศจิกายน 2566 4
ปลอด
0
วันบอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 07 พฤศจิกายน 2566 4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 08 พฤศจิกายน 2566 5
อธิบดี
5
มหาสิทธิโชค
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.44
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 09 พฤศจิกายน 2566 4
ปลอด
0
กาลทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 0
อุบาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 4
ปลอด
0
มฤตยู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 5
อธิบดี
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 4
ปลอด
5
อมฤตโชค
0
จม
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 0
อุบาศ
0
กาลทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 4
ปลอด
0
วันบอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 4
ปลอด
5
อมฤตโชค
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 5
อธิบดี
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.89
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 4
ปลอด
0
กาลทิน
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 0
อุบาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.00
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 4
ปลอด
0
ทรธึก
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 5
อธิบดี
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.89
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 4
ปลอด
0
อัคนิโรธ
0
จม
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ นามสกุลเดือนธันวาคม 2566
เปลี่ยนชื่อ นามสกุล วันกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพตนุ ภพปุตตะ ภพศุภะ ผลลัพธ์ ชะตาจร วันเกิดห้ามใช้
วันที่ 01 ธันวาคม 2566 0
อุบาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 04 ธันวาคม 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.00
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 05 ธันวาคม 2566 4
ปลอด
0
พิลา
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 06 ธันวาคม 2566 5
อธิบดี
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 07 ธันวาคม 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
0
จม
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 08 ธันวาคม 2566 0
อุบาศ
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 11 ธันวาคม 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.00
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 12 ธันวาคม 2566 4
ปลอด
0
ทินศูร
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 13 ธันวาคม 2566 5
อธิบดี
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.44
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 14 ธันวาคม 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 15 ธันวาคม 2566 0
อุบาศ
0
ทักทิน
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 18 ธันวาคม 2566 4
ปลอด
0
ทรธึก
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.00
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 19 ธันวาคม 2566 4
ปลอด
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 20 ธันวาคม 2566 5
อธิบดี
0
ทินศูร
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.44
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 21 ธันวาคม 2566 4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 22 ธันวาคม 2566 0
อุบาศ
5
สิทธิโชค
0
จม
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 25 ธันวาคม 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.44
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 26 ธันวาคม 2566 4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 27 ธันวาคม 2566 5
อธิบดี
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.89
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 28 ธันวาคม 2566 4
ปลอด
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 29 ธันวาคม 2566 0
อุบาศ
0
กาลกรรณี
0
จม
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
1.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
20 อันดับฤกษ์เปลี่ยนชื่อ นามสกุลที่ดีที่สุดปี 2566
เปลี่ยนชื่อ นามสกุล วันกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพตนุ ภพปุตตะ ภพศุภะ ผลลัพธ์ ชะตาจร วันเกิดห้ามใช้
วันที่ 17 มีนาคม 2566 4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 17 เมษายน 2566 4
ปลอด
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 21 กันยายน 2566 4
ปลอด
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 06 มกราคม 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.00
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 12 ตุลาคม 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.00
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 03 มีนาคม 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.00
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.00
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 04 ธันวาคม 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.00
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 28 กันยายน 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.00
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 11 ธันวาคม 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.00
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 4
ปลอด
5
อมฤตโชค
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 01 มีนาคม 2566 5
ธงชัย
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 29 สิงหาคม 2566 4
ปลอด
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 06 กรกฎาคม 2566 4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 10 สิงหาคม 2566 4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 04 มกราคม 2566 5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 05 ตุลาคม 2566 4
ปลอด
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 10 มีนาคม 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 12 กันยายน 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 26 มิถุนายน 2566 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้