บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

ตั้งชื่อมงคล ตามเลขศาสตร์ 64

ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กรณ์พิสิษฐ์ 64 กอน-พิ-สิด Kon Phi Sit ชาย การกระทำที่เป็นเลิศ, กระทำดี
กรรณ์ติณพัฒน์ 64 กัน-ติน-นะ-พัด Kan Tin Na Phat ชาย หูและหญ้าที่เจริญงอกงาม
กัญจน์รนิษฐ์ 64 กัน-ระ-นิด Kan Ra Nit หญิง -
กัญญมัณฑ์ธัญญ์ 64 กัน-ยะ-มัน-ทัน Kan Ya Man Than หญิง -
กัญญานลินทิพย์ 64 กัน-ยา-นะ-ลิน-ทิบ Kan Ya Na Lin Thip หญิง หญิงผู้มีดอกบัวสวรรค์
กัลป์ประภัสสร์ 64 กัน-ประ-พัด Kan Pra Phat หญิง ผู้บริสุทธิ์เป็นเวลานาน
กัลย์ชฎารีย์ 64 กัน-ละ-ชะ-ดา-รี Kan La Cha Da Ri หญิง หญิงสาวที่ประเสริฐสุด
กานต์ธีราพัฒน์ 64 กาน-ที-รา-พัด Kan Thi Ra Phat ชาย ผู้เป็นที่รักของผู้เจริญเหมือนนักปราชญ์
เกียรติ์อาภรณ์ 64 เกียด-อา-พอน Kiat A Phon หญิง เครื่องประดับที่น่าสรรเสริญ
ขวัญสิริลักษณ์ 64 ขวัน-สิ-หริ-ลัก Khwan Si Ri Lak หญิง ลักษณะของมิ่งขวัญที่นำมาซึ่งความเจริญ
คณณฐพสิษฐ์ 64 คะ-นะ-นะ-ถะ-พะ-สิด Kha Na Na Tha Pha Sit ชาย ผู้เป็นเลิศในหมู่คณะของนักปราชญ์
เจตน์จิรวินท์ 64 เจ-จิ-ระ-วิน Che Chi Ra Win ชาย ผู้มีความคิดอันมั่นคง
ณัฏฐริณีย์ 64 นัด-ถะ-ริ-นี Nat Tha Ri Ni หญิง ผู้มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ
ทรัพย์อนันท์ 64 ซับ-อะ-นัน Sap A Nan หญิง -
ประวิทย์ศักดิ์ 64 ประ-วิด-สัก Pra Wit Sak ชาย -
พงค์พิพัฒน์ 64 พง-พิ-พัด Phong Phi Phat ชาย -
พงศ์พิสุทธิ์ 64 พง-พิ-สุด Phong Phi Sut ชาย มีสกุลไม่ด่างพร้อย
พงศ์สวัสดิ์ 64 พง-สะ-หวัด Phong Sa Wat ชาย เชื้อสายความเจริญรุ่งเรือง
พงษ์พิพัฒน์ 64 พง-พิ-พัด Phong Phi Phat ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความเจริญ
พงส์พิสุทธิ์ 64 พง-พิ-สุด Phong Phi Sut ชาย มีสกุลไม่ด่างพร้อย
พัฒน์นรีภรณ์ 64 พัด-นะ-รี-พอน Phat Na Ri Phon หญิง เครื่องประดับแห่งความเจริญของสตรี
พิพัฒน์พงค์ 64 พิ-พัด-พง Phi Phat Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่มีความเจริญ
พิพัฒน์พงษ์ 64 พิ-พัด-พง Phi Phat Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่มีความเจริญ
พิมพ์ณิชกานต์ 64 พิม-นิด-กาน Phim Nit Kan หญิง -
พิมพ์ทิพย์ 64 พิม-ทิบ Phim Thip หญิง พิมพ์สวรรค์
พิมพ์พันธ์ 64 พิม-พัน Phim Phan หญิง มีรูปร่างงดงาม
พิมพ์พิชญ์ชา 64 พิม-พิด-ชา Phim Phit Cha หญิง แบบอย่างของผู้ที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
พิมพ์พิลัย 64 พิม-พิ-ลัย Phim Phi Lai หญิง -
เพ็ชไพรินทร์ 64 เพ็ด-พัย-ริน Phet Phai Rin หญิง อัญมณีที่มีค่ายิ่ง
รอยพิมพ์ใจ 64 รอย-พิม-จัย Roi Phim Chai หญิง -
ศรัณย์รัชย์ 64 สะ-รัน-รัด Sa Ran Rat ชาย ผู้มีความยินดีในที่พึ่ง
ศรินทร์ทิพย์ 64 สะ-ริน-ทิบ Sa Rin Thip หญิง ผู้มีสิริมงคลเป็นเลิศ
ศรีพิมลักษณ์ 64 สี-พิม-ลัก Si Phim Lak หญิง ลักษณะที่เป็นแบบอย่างที่ดี
สมพงศ์ศักดิ์ 64 สม-พง-สัก Som Phong Sak ชาย การรวมตัวของตระกูลที่มีอำนาจ
สร้อยสุนีย์ 64 ซ่อย-สุ-นี Soi Su Ni หญิง -
สิทธิไพบูลย์ 64 สิด-ทิ-พัย-บูน Sit Thi Phai Bun ชาย -
สุมนตร์ทิพย์ 64 สุ-มน-ทิบ Su Mon Thip หญิง ผู้มีมนต์จากสวรรค์
สุพัฒน์เสฏฐ 64 สุ-พัด-ทะ-นะ-เสด Su Phat Tha Na Set ชาย ผู้มีความเจริญอันประเสริฐ
อารีย์ลักษณ์ 64 อา-รี-ลัก A Ri Lak หญิง ผู้มีลักษณะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
จรัณฐณัฏฐ์ 64 จะ-รัน-ทะ-นัด Cha Ran Tha Nat ชาย การเดินทางของนักปราชญ์
ณัฏฐ์พจน์ 64 นัด-ตะ-พด Nat Ta Phot ชาย ถ้อยคำของนักปราชญ์
สุรัตน์ลภัสร์ 64 สุ-รัด-ละ-พัด Su Rat Ra Phat หญิง แสงสว่างจากดวงแก้ว
ธัญญ์วรัศมิ์ 64 ทัน-วะ-รัด Than Wa Rat หญิง ผู้มีรัศมีอันประเสริฐและโชคดี
ณัฏฐ์ธกฤษฏ์ 64 นัด-ทะ-กริด Nat Tha Krit ชาย นักปราชญ์ผู้ประสบความสำเร็จ
อัฏฐณัฏฐ์ 64 อัด-ทะ-นัด At Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มากด้วยเงินทอง
พิเศษธ์สุทธิ์ 64 พิ-เสด-สุด Phi Set Sut ได้ทั้งชายและหญิง ผู้พิเศษและบริสุทธิ์
ณัฏฐ์พิพัธ 64 นัด-พิ-พัด Nat Phi Phat ชาย ปราชญ์ผู้เจริญ
พิสิฐฏ์เสฎ 64 พิ-สิด-เสด Phi Sit Set ชาย ปราชญ์ผู้เป็นเลิศ
ธนพัฒน์สกรณ์ 64 ทะ-นะ-พัด-สะ-กอน Tha Na Phat Sa Kon หญิง ผู้สร้างความพอเหมาะความเจริญในทรัพย์
ปภัสสร์ธันย์ 64 ปะ-พัด-สะ-ทัน Pa Phat Sa Than หญิง ผู้มีโชคอันผ่องใส