นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อตกลงการใช้งาน
เมื่อท่านได้เข้ามาในเว็บไซต์ 79hora.com และ/หรือใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ขอให้ท่านออกจากเว็บไซต์นี้และ/หรือยุติการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยทันที

คำจำกัดความ
“เว็บไซต์” ให้หมายความถึง เว็บไซต์เจ็ดเก้าโฮ๋ราดอทคอม และ/หรือ https://www.79hora.com
“เจ็ดเก้าโฮ๋ราดอทคอม” ให้หมายความถึง เว็บไซต์เจ็ดเก้าโฮ๋ราดอทคอม และ/หรือ https://www.79hora.com
“ผู้ใช้บริการ” ให้หมายความถึง บุคคลทั่วไปรวมทั้งสมาชิกที่เข้าไปใช้บริการในเว็บไซต์เพื่ออ่าน ชม โพสต์ข้อความ แสดงความคิดเห็น ในเว็บไซต์
“ลูกค้า” ให้หมายความถึง บุคคลทั่วไปรวมทั้งสมาชิกที่เข้าไปใช้บริการในเว็บไซต์เพื่อรับบริการดูดวงและ/หรือบริการตั้งชื่อดี-นามมงคล
“สินค้าและบริการ” ให้หมายความถึง สินค้าและ/หรือบริการทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการดูดวง ตั้งชื่อดี-นามมงคลที่ให้บริการบนเว็บไซต์และหรือ/ภายนอกเว็บไซต์
“สิทธิของบุคคล” ให้หมายความถึง สิทธิในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนชื่อเสียงส่วนตัวและทางการค้า และให้รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และทรัพย์สินอื่นใดอันอาจมีรูปร่างหรือไม่ก็ได้
“ข้อมูล” ให้หมายความถึง ข้อความ เนื้อหา ภาพวาด ภาพถ่าย รูปภาพ ภาพยนตร์ คลิปภาพ คลิปเสียง เพลง ดนตรี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ งานอันเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า และอื่นๆ อันมีลักษณะและความหมายตามที่กล่าวข้างต้น

ข้อสงวนสิทธิ์
เราให้บริการเว็บไซต์ “เจ็ดเก้าโฮ๋ราดอทคอม” แก่บุคคลทั่วไปและสมาชิกภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เว็บไซต์สามารถแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ หยุดให้บริการเว็บไซต์เป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องบอกกล่าว โดยผู้ใช้บริการและลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องหรือโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และเว็บไซต์มีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนระเบียบข้อบังคับในการใช้บริการเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ การที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการใช้บริการ

ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการและ/หรือลูกค้า อันเนื่องมาจากการใช้บริการเว็บไซต์ หรือจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อตกลงในการใช้บริการเว็บไซต์ บุคคลผู้ก่อให้เกิดความเสียหายจะต้องรับผิดชอบและรับผลเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้บริการตกลงสละสิทธิเรียกร้องต่อเว็บไซต์ในความสูญหายและเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการนี้ทั้งสิ้นและให้ถือว่าเว็บไซต์ไม่มีความผิด

เว็บไซต์ไม่สามารถรับรองได้ว่าข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ไม่ว่าจะโดยเว็บไซต์หรือโดยผู้ใช้บริการ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และสามารถใช้อ้างอิงได้ ผู้ใช้บริการพึงต้องใช้วิจารณญาณในการนำไปใช้เป็นข้อมูลต่อไป และควรตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลอื่นเพื่อเปรียบเทียบกัน เว็บไซต์ไม่สามารถรับรองได้ว่า ข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ไม่ว่าจะโดยเว็บไซต์หรือโดยผู้ใช้บริการเป็นข้อมูลมีความเหมาะสมสำหรับบุคคลทุกวัย ผู้ปกครองของผู้ใช้บริการที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือของบุคคลด้อยความสามารถ พึงต้องช่วยควบคุมดูแลและแนะนำตามสมควร เว็บไซต์ไม่สามารถรับรองได้ว่าข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ไม่ว่าจะโดยเว็บไซต์หรือโดยผู้ใช้บริการเป็นข้อมูลที่ไม่ละเมิดสิทธิใดๆ ไม่มีความเสี่ยงจากภัยคุกคามในรูปแบบใดๆ ผู้ใช้บริการพึงต้องรับความเสี่ยงจากการใช้บริการเองทั้งสิ้น หากการใช้บริการเว็บไซต์ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลใดก็ตาม เว็บไซต์ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้โดยตรงหรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ มือถือ อุปกรณ์การเข้าถึงเว็บไซต์ทุกชนิดที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ทั้งหมดนั้น ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและของเว็บไซต์ตามมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถป้องกันมิให้ถูกจารกรรมข้อมูล (hack) คัดลอก ลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลและเว็บไซต์ได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงควรเก็บรักษาและสำรองข้อมูลของตนเองไว้ และควรปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการใช้บริการเว็บไซต์อย่างเคร่งครัด ลูกค้าและผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบตนเอง ในกรณีที่ข้อมูลของลูกค้าและผู้ใช้บริการสูญหายหรือเสียหาย ถูกคัดลอกนำไปใช้ทำให้เกิดความเสียหาย ผู้ใช้บริการจะไม่มีสิทธิเรียกร้องความเสียหายใดๆ จากเว็บไซต์

ระเบียบการและนโยบายการคืนเงินของสินค้าและบริการ
 • เว็บไซต์ให้บริการดูดวงด้วยศาสตร์การพยากรณ์เลขเจ็ดตัวเก้าฐานแบบรายปี รวมถึงให้บริการตั้งชื่อดี-นามมงคล
 • คำอ่านไทย คำอ่านภาษาอังกฤษ หรือความหมายที่ได้จากบริการตั้งชื่อดีนามมงคล มีความถูกต้องเพียง 80% หรืออาจจะไม่ถูกต้องเลย ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะรับบริการและรับรายชื่อที่เว็บไซต์ใช้โปรแกรมในการจัดทำและประมวลผล
 • ชื่อดีนามมงคลที่ได้รับจากบริการตั้งชื่อดีนามมงคลที่มอบให้กับลูกค้า เป็นชื่อที่มีความหมายและไม่มีความหมาย และเว็บไซต์ไม่รับรอบความถูกต้องของความหมายชื่อที่มีในระบบ ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะรับบริการและรับรายชื่อที่เว็บไซต์ใช้โปรแกรมในการรจัดทำและประมวลผล
 • สินค้าและบริการมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่คำสั่งซื้อถูกสร้างขึ้น และจะถูกลบอัตโนมัติทันทีที่คำสั่งซื้อหมดอายุ
 • เว็บไซต์ไม่รับรองผลการทำนายที่เกิดขึ้นว่าจะเป็นจริงตามคำทำนาย ลูกค้าต้องใช้วิจารณญาณในการรับบริการและรับผิดชอบผลของคำทำนายที่เว็บไซต์ได้เขียนไว้แต่เพียงผู้เดียว
 • คำทำนายต่างๆ ที่ถูกบันทึกไว้ในระบบ ตลอดจนคำทำนายที่มาจากเว็บไซต์ Line@ ของทางเว็บไซต์ เป็นเพียงความเชื่อ ไม่อาจรับรองได้ด้วยผลทางวิทยาศาสตร์ ลูกค้าตกลงที่จะใช้บริการอย่างสุจริตใจ และไม่ถือว่าเป็นการหลอกลวง
 • เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก เปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น ราคาสินค้าและบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • เนื่องจากสินค้าและบริการของเว็บไซต์ผ่านการประมวลผลข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทันทีที่เว็บไซต์ส่งข้อมูลเข้าไปประมวลผล ระบบจะทำการสร้างรายชื่อดีนามมงคล สูงสุด 300 รายชื่อให้ลูกค้าทันที เมื่อระบบสร้างรายชื่อให้ลูกค้าแล้ว ลูกค้าไม่สามารถขอยกเลิกการรับบริการ หรือไม่สามารถขอรับเงินคืนได้
 • กรณีคืนเงิน จะสามารถทำได้ในกรณีที่ลูกค้าโอนเงินผิด อาทิเช่น ลูกค้าโอนเงินยอดสูงหรือต่ำกว่าราคาสินค้าและบริการ ลูกค้าโอนเงินซ้ำซ้อน หรือลูกค้าโอนเงินเข้ามาก่อนที่ระบบจะทำการประมวลผลข้อมูล เป็นต้น
 • สินค้าและบริการที่เป็นของเว็บไซต์ มีการจัดส่งตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ เช่น ใบรับรองชื่อดี-นามมงคล หากมีหลักฐานว่าสินค้านั้นชำรุดในระหว่างจัดส่ง เว็บไซต์ยินดีรับผิดชอบโดยการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าใหม่อีกครั้ง
 • ในกรณีที่ต้องการขอคืนเงินหรือยกเลิกบริการและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น เว็บไซต์ใช้เวลาในการคืนเงิน 7-30 วัน หรือนานกว่านั้น
ข้อสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์
บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดในเว็บไซต์ รวมทั้ง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของเว็บไซต์เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า ผู้ใช้บริการและสมาชิกไม่มีสิทธินำไปใช้เผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการอื่นใดต่อสิทธิ์ดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเว็บไซต์ ในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อตกลงผูกพัน
การที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์ไม่ว่าเวลาใด ถือเป็นการยอมรับว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการใช้บริการเว็บไซต์ตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการและจะมีผลผูกพันในเรื่องข้อสงวนสิทธิ์เว็บไซต์ ในความรับผิดต่อความเสียหายจากการใช้บริหารเว็บไซต์ตลอดไป เว็บไซต์สามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายในการให้บริการได้ตลอด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า