บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายชื่อดี - นามมงคล แสดงสูงสุด 300 รายชื่อ

ชื่อ วัน เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
บุษราภา เสาร์ 14 บุด-สะ-รา-พา But Sa Ra Pha หญิง รัศมีพลอยสีเหลือง, แสงประกายของพลอยสีเหลือง
ภัทรีดา เสาร์ 19 พัด-ทรี-ดา Phat Si Da หญิง ดวงดาวแห่งโชคลาภ
กฤษพิรเมศ เสาร์ 36 กริด-พิ-ระ-เมด Krit Phi Ra Met ชาย ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีความสุขอย่างงดงาม
วิภาทิพย์ เสาร์ 42 วิ-พา-ทิบ Wi Pha Thip หญิง ผู้เป็นแสงสว่างของเทวดา
กัลยวีร์ เสาร์ 45 กัน-ยะ-วี Kan Ya Wi หญิง หญิงผู้มีความกล้าหาญ
ทิพยาภา เสาร์ 24 ทิบ-พะ-ยา-พา Thip Pha Ya Pha หญิง แสงสว่างของเทวดา
พรรษมนต์ เสาร์ 42 พัน-สะ-มน Phan Sa Mon หญิง สายฝนที่วิเศษ
ทัศสุขนีย์ เสาร์ 51 ทัด-สุก-นี That Suk Ni หญิง สตรีผู้มีทัศนะแห่งความสุข
อพิชญ์ชญนันต์ เสาร์ 65 อะ-พิด-ชะ-ยะ-นัน A Phit Cha Ya Nan หญิง ปราชญ์ผู้มีชัยชนะและความสุข
เวนิส เสาร์ 24 เว-นิด We Nit หญิง ที่แห่งความโรแมนติก
เมลนีย์ เสาร์ 42 เม-ละ-นี Me La Ni หญิง หญิงผู้ได้รับข่าวสาร
สุมารินทร์ เสาร์ 41 สุ-มา-ริน Su Ma Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่พร้อมให้อภัยเสมอ
อรินทร เสาร์ 24 อะ-ริน-ทอน A Rin Thon หญิง ผู้เป็นใหญ่ฝ่ายข้าศึก หรือฝ่ายศัตรู
ปาลินทร์ธิดา เสาร์ 42 ปา-ลิน-ทิ-ดา Pa Lin Thi Da หญิง ธิดาที่ได้รับการคุ้มครอง
พิภา เสาร์ 14 พิ-พา Phi Pha หญิง แสงสว่างที่พิเศษ
วิรุฬพันธ์ เสาร์ 50 วิ-รุน-พัน Wi Run Phan ชาย ผู้ถูกตรึงด้วยความเจริญ
นฤชล เสาร์ 14 นะ-รึ-ชน Na Rue Chon หญิง น้ำแห่งคน, น้ำมูตร
ศศิประภาพร เสาร์ 42 สะ-สิ-ประ-พา-พอน Sa Si Pra Pha Phon หญิง แสงสว่างของดวงจันทร์อันประเสริฐ
เธียรธาวิน เสาร์ 45 เทียน-ทา-วิน Thian Tha Win ชาย ผู้บริสุทธิ์ดังนักปราชญ์
ศรัญญ์ภัทร เสาร์ 42 สะ-รัน-พัด Sa Ran Phat หญิง ผู้ที่เป็นเลิศด้วยความรู้เรื่องศร
เจนนิภา เสาร์ 24 เจน-นิ-พา Chen Ni Pha หญิง ผู้งดงามด้วยความเชี่ยวชาญ
วิศรุช เสาร์ 24 วิ-สะ-รุด Wi Sa Rut ชาย สะอาด, สดใส
กัลย์จรัสธิดา เสาร์ 59 กัน-จะ-หรัด-ทิ-ดา Kan Cha Rat Thi Da หญิง ลูกสาวที่รุ่งเรืองและบริสุทธิ์
อิศรินทร์ เสาร์ 44 อิด-สะ-ริน It Sa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่
อัญญ์มาลี เสาร์ 46 อัน-มา-ลี An Ma Li หญิง ดอกไม้แห่งความรู้
จำนงศักดิ์ เสาร์ 40 จัม-นง-สัก Cham Nong Sak ชาย ผู้ที่ต้องการอำนาจ
ปิยศักดิ์ชัย เสาร์ 54 ปิ-ยะ-สัก-ชัย Pi Ya Sak Chai ชาย ผู้มีอำนาจและชัยชนะในความรัก
ธนุพัทธ์ เสาร์ 36 ทะ-นุ-พัด Tha Nu Phat ชาย ความก้าวหน้าที่ติดแน่น
วิมลพักตร์ เสาร์ 50 วิ-มน-พัก Wi Mon Phak หญิง ผู้มีใบหน้าผ่องใส
ภัทร์รวี เสาร์ 36 พัด-ระ-วี Phat Ra Wi หญิง ดีและประเสริฐอย่างมั่นคงดั่งดวงอาทิตย์
นลินตา เสาร์ 24 นะ-ลิน-ตา Na Lin Ta หญิง สวยดุจดอกบัว
ธิดาทิพย์ เสาร์ 40 ทิ-ดา-ทิบ Thi Da Thip หญิง ลูกสาวเทวดา
บิ้ว เสาร์ 14 บิ้ว Bio หญิง สร้าง(ในภาษาอังกฤษ)
กัญญรักข เสาร์ 24 กัน-ยะ-รัก Kan Ya Rak หญิง หญิงผู้เป็นที่รัก
ชนันท์สิตา เสาร์ 41 ชะ-นัน-สิ-ตา Cha Nan Si Ta หญิง ผู้มีความสุข
รินทร์รมิดา เสาร์ 42 ริน-ระ-มิ-ดา Rin Ra Mi Da หญิง ผู้มีความสุขและยิ่งใหญ่
วลัญช์รัตน์ เสาร์ 56 วะ-ลัน-รัด Wa Lan Rat หญิง ทางที่มีค่าดั่งดวงแก้ว
ภุสชิพัทธ์ เสาร์ 41 พุด-ชิ-พัด Phut Chi Phat ชาย ผู้มากด้วยความเจริญ
ธรรมลักษ์ เสาร์ 41 ทัม-ลัก Tham Lak ชาย ลักษณะของผู้มีธรรม
พรพชรมน เสาร์ 36 พอน-พะ-ชะ-ระ-มน Phon Pha Cha Ra Mon หญิง ผู้ประเสริฐมีจิตใจแกร่งดั่งเพชร
สัจจาพร เสาร์ 36 สัด-จา-พอน Sat Cha Phon หญิง ความจริงใจอันประเสริฐ
โรสรินทร์ เสาร์ 42 โรด-สะ-ริน Rot Sa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่ได้รับความรัก
พิมนภา เสาร์ 24 พิม-นะ-พา Phim Na Pha หญิง ต้นแบบที่มาจากฟากฟ้า
เติมสุข เสาร์ 24 เติม-สุก Toem Suk ชาย สุขที่ถูกเติมจนเต็ม
รุ่งวรินทร์ เสาร์ 41 รุ่ง-วะ-ริน Rung Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่และรุ่งเรือง
พิลา เสาร์ 19 พิ-ลา Phi La หญิง วันให้โทษทางแตกหัก เสียหาย
จักริน เสาร์ 24 จัก-กะ-ริน Chak Ka Rin ชาย พระราชา(เป็นคำสงวน ห้ามใช้)
จักรินพันธ์ เสาร์ 54 จัก-กริน-พัน Chak Karin Phan ชาย เชื้อสายของพระราชา, เชื้อสายของผู้สูงส่ง (มีคำสงวน ห้ามใช้)
วินิฉัย เสาร์ 36 วิ-นิ-ฉัย Wi Ni Chai หญิง ตัดสิน, ชี้ขาด, ลงความเห็น.
วราจิตต์ เสาร์ 36 วะ-รา-จิด Wa Ra Chit หญิง ใจที่ประเสริฐ
วชินันท์ เสาร์ 36 วะ-ชิ-นัน Wa Chi Nan หญิง เพชรแห่งความสุข
วันทรัตน์ เสาร์ 41 วัน-ทะ-รัด Wan Tha Rat หญิง ดวงแก้วที่น่าสรรเสริญ
มนัสชา เสาร์ 24 มะ-นัด-ชา Ma Nat Cha หญิง ใจที่มีประโยชน์
อินทนนท์ เสาร์ 36 อิน-ทะ-นน In Tha Non ชาย ผู้เป็นใหญ่ที่มีความสุข
อธิญา เสาร์ 19 อะ-ทิ-ยา A Thi Ya หญิง ผู้มีความรู้ที่ยิ่งใหญ่
ธนากาญจน์ เสาร์ 36 ทะ-นา-กาน Tha Na Kan หญิง ทองและทรัพย์สมบัติ
ฬุฬาศิลป์ เสาร์ 40 จุ-ลา-สิน Chu La Sin ได้ทั้งชายและหญิง ความยิ่งใหญ่ทางศิลปะ
วรรธนวรรธ เสาร์ 41 วัน-ทะ-นะ-วัด Wan Tha Na Wat ชาย ชนชั้นของผู้เจริญในสมบัติ
ภัทร์วศิน เสาร์ 41 พัด-วะ-สิน Phat Wa Sin ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เจริญและมีอำนาจ
วสินภัทร์ เสาร์ 41 วะ-สิน-พัด Wa Sin Phat หญิง ผู้เจริญและมีอำนาจ
ครุชาติ เสาร์ 19 คะ-รุ-ชาด Kha Ru Chat ชาย ผู้เป็นแม่พิมพ์ของชาติ
ดำรงค์พันธ์ เสาร์ 51 ดัม-รง-พัน Dam Rong Phan ชาย ทรงไว้ซึ่งความผูกพัน
อัญชัญ เสาร์ 24 อัน-ชัน An Chan หญิง ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง ดอกมีทั้งแบบกลีบซ้อนและกลีบไม่ซ้อน
สุพรัตน์ เสาร์ 41 สุบ-พะ-รัด Sup Pha Rat หญิง ผู้งดงามดุจดวงแก้ว
ธีรศาสตร์ เสาร์ 46 ที-ระ-สาด Thi Ra Sat ชาย นักปราชญ์ผู้มีวิชาความรู้
นิธิยาภักค์ เสาร์ 45 นิ-ทิ-ยา-พัก Ni Thi Ya Phak หญิง ขุมทรัพย์แห่งความเจริญและโชคดี
พิชยาพัชร์ เสาร์ 50 พิด-ชะ-ยา-พัด Phit Cha Ya Phat หญิง เพชรแห่งชัยชนะของนักปราชญ์
กัญปภาสร เสาร์ 24 กัน-ประ-พา-สอน Kan Pra Pha Son หญิง หญิงที่ประพฤติตนดี
ลักษ์ เสาร์ 24 ลัก Lak ชาย ลักษณะ
พรสวัสดิ์ เสาร์ 50 พอน-สะ-หวัด Phon Sa Wat ชาย ความเจริญอันประเสริฐ
โซเฟีย เสาร์ 36 โซ-เฟีย So Fia หญิง เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศบัลแกเรีย.
พรนับพัน เสาร์ 40 พร-นับ-พัน Phon Nap Phan หญิง พรนานาประการ
มัสยารัตน์ เสาร์ 50 มัด-สะ-ยา-รัด Mat Sa Ya Rat ชาย ปลาและดวงแก้ว
ซุลกิฟลี เสาร์ 40 ซุน-กิ-ฟลี Sun Ki Fli ชาย ผู้ที่ให้มากกว่า หรือให้เป็น 2 เท่า
วรายุภัสร์ เสาร์ 45 วะ-รา-ยุ-พัด Wa Ra Yu Phat หญิง ผู้เจริญที่มีชีวิตอันประเสริฐ
แพรวาวัลย์ เสาร์ 54 แพร-วา-วัน Phrae Wa Wan หญิง ผู้มีเชื้อสายแห่งผ้าไหม
เวหา เสาร์ 14 เว-หา We Ha ชาย ท้องฟ้า
เมฆิน เสาร์ 19 เม-คิน Me Khin ชาย ก้อนเมฆ
เอวาริญทร์ เสาร์ 41 เอ-วา-ริน E Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ในผืนน้ำ
ธันยากานต์ เสาร์ 41 ทัน-ยา-กาน Than Ya Kan หญิง หญิงผู้เป็นที่รักใคร่
ตรีรักษ์ เสาร์ 36 ตรี-รัก Tri Rak ได้ทั้งชายและหญิง การคุ้มครองทั้งสาม
บุปผาชาติ เสาร์ 24 บุบ-ผา-ชาด Bup Pha Chat หญิง ดอกไม้, พวงดอกไม้
กนกญาดา เสาร์ 14 กะ-หนก-ยา-ดา Ka Nok Ya Da หญิง ผู้รู้เรื่องทองคำ
พระสินธุ์ เสาร์ 46 พระ-สิน Phra Sin ชาย สายน้ำแห่งความเลื่อมใส
พระพัสตร์ เสาร์ 51 พระ-พัด Phra Phat ชาย ผู้เป็นอาภรณ์ที่น่าเลื่อมใส
ฉัตรทิชา เสาร์ 24 ฉัด-ทิ-ชา Chat Thi Cha หญิง ร่มเงาของผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
กฤชภัทร เสาร์ 14 กริด-ชะ-พัด Krit Cha Phat ชาย กริชอันประเสริฐ
ภัคกร เสาร์ 14 พัก-กอน Phak Kon ชาย บ่อเกิดแห่งความโชคดี, บ่อเกิดแห่งความเจริญ
นิลกาล เสาร์ 23 นิน-ละ-กาน Nin La Kan ได้ทั้งชายและหญิง พลอยแห่งกาลเวลา
เมษ์ลาลิน เสาร์ 42 เม-ลา-ลิน Me La Lin หญิง ผู้งดงามดั่งดวงจันทร์
ปรางค์นลิน เสาร์ 42 ปราง-นะ-ลิน Prang Na Lin หญิง ผู้มีความงดงาม
อามีนะห์ เสาร์ 42 อา-มี-นะ A Mi Na หญิง ที่ชื่อตรง, ที่วางใจได้
เจริญอนันต์ เสาร์ 52 จะ-เริน-อะ-นัน Cha Roen A Nan ชาย ผู้เจริญอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ภัคชลีพร เสาร์ 36 พัก-ชะ-ลี-พอน Phak Cha Li Phon หญิง ผู้เจริญที่มีกิริยางดงามประเสริฐ
สิปประศรัญย์ เสาร์ 59 สิบ-ประ-สะ-รัน Sip Pra Sa Ran ชาย ผู้มีศิลปะเป็นที่พึ่ง
ชิชากร เสาร์ 14 ชิ-ชา-กอน Chi Cha Kon หญิง บ่อเกิดแห่งความรัก
กัลย์พิสชา เสาร์ 50 กัน-พิด-ชา Kan Phit Cha หญิง หญิงที่งามเหมือนดอกบัว
อัปสรรัชย์ เสาร์ 50 อับ-สอน-รัด Ap Son Rat หญิง แผ่นดินของนางสวรรค์
หริญรัศมิ์ เสาร์ 50 หะ-ริน-รัด Ha Rin Rat หญิง รัศมีแห่งทองคำ
วิลัยรักษ์ เสาร์ 50 วิ-ลัย-รัก Wi Lai Rak หญิง การรักษาให้สิ่งไม่ดีเลือนหายไป
วะลัยรักษ์ เสาร์ 50 วะ-ลัย-รัก Wa Lai Rak หญิง กำไลแห่งการรักษา
ซาลือมะห์ เสาร์ 50 ซา-ลือ-มะ Sa Lue Ma หญิง ความสงบ, ความสันติ
พิมพ์ระวี เสาร์ 55 พิม-ระ-วี Phim Ra Wi หญิง ผู้เป็นต้นแบบที่ร้อนแรง
อรินท์พร เสาร์ 41 อะ-ริน-พอน A Rin Phon หญิง ผู้มีพรอันประเสริฐเหนือผู้อื่น
นูรอัยนี เสาร์ 41 นูน-อัย-ยะ-นี Nun Aiya Ya Ni หญิง แก้วตาดวงใจของพ่อแม่
อรศิชา เสาร์ 24 ออน-สิ-ชา On Si Cha หญิง หญิงที่เกิดมางดงาม
พันธ์ธวัช เสาร์ 46 พัน-ทะ-วัด Phan Tha Wat ชาย ผู้ผูกพันธ์ด้วยความมั่นคง
สิงหา เสาร์ 19 สิง-หา Sing Ha หญิง เดือนสิงหาคม, เดือนที่ 8
เอวรินทร์ เสาร์ 41 เอ-วะ-ริน E Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ด้วยประการฉะนี้
แสนสุข เสาร์ 24 แสน-สุก Saen Suk หญิง ผู้มีความสุขมากๆ
วลัญช์ธภัทร เสาร์ 45 วะ-ลัน-ทะ-พัด Wa Lan Tha Phat หญิง เครื่องหมายแห่งความดีงาม
ตัสฌ์ศกุน เสาร์ 42 ตัด-สะ-กุน Tat Sa Kun ชาย ผู้มีเชื้อสายของพระพุทธ
ตัสชนัชจ์ เสาร์ 42 ตัด-ชะ-นัด Tat Cha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ชนะศัตรู
พิชญ์ธรินทร์ญา เสาร์ 63 พิด-ทะ-ริน-ยา Phit Tha Rin Ya หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
ภรกฤช เสาร์ 9 พะ-ระ-กิด Pha Ra Kit ชาย ผู้ทรงกฤช, ผู้มีความเฉียบแหลม
ภิรมย์รัตน์ เสาร์ 56 พิ-รม-รัด Phi Rom Rat หญิง นางแก้วผู้มีความสุข
พัสวีร์ เสาร์ 45 พัด-สะ-วี Phat Sa Wi ชาย ผู้มีทรัพย์
เนตรนรินทร์ เสาร์ 46 เนด-นะ-ริน Net Na Rin หญิง ดวงตาของผู้สูงส่ง
ศรินภัสร์ เสาร์ 45 สะ-ริน-พัด Sa Rin Phat หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีแต่ความเจริญ
ชญาธนุส เสาร์ 24 ชะ-ยา-ทะ-นุด Cha Ya Tha Nut หญิง ผู้มีความรู้ที่แตกต่าง
ธัญญ์นารา เสาร์ 36 ทัน-นา-รา Than Na Ra หญิง แสงแห่งความโชคดี
ศุภชานันท์ เสาร์ 36 สุบ-พะ-ชา-นัน Sup Pha Cha Nan หญิง ผู้มีความสุขและความเจริญอย่างดีงาม
รัตนกุล เสาร์ 24 รัด-ตะ-นะ-กุน Rat Ta Na Kun หญิง ผู้เป็นดวงแก้วของตระกูล
จรรยาภัทร์ เสาร์ 42 จัน-ยา-พัด Chan Ya Phat หญิง ผู้เจริญที่อยู่ในธรรม
จินตนารักษ์ เสาร์ 46 จิน-ตะ-นา-รัก Chin Ta Na Rak หญิง การประคับประคองความรู้สึก นึก คิด
อภัสนันท์ เสาร์ 42 อะ-พัด-สะ-นัน A Phat Sa Nan หญิง ผู้มีรัศมีแห่งความสุข
ศุภัคษิ์ชยา เสาร์ 45 สุ-พัก-ชะ-ยา Su Phak Cha Ya หญิง ผู้มีโชคทางความรู้
พรพักตร์ เสาร์ 41 พอน-พัก Phon Phak หญิง ผู้มีใบหน้าอันประเสริฐ
ศุภัคษิ์ชญา เสาร์ 41 สุ-พัก-ชะ-ยา Su Phak Cha Ya หญิง ผู้มีโชคทางความรู้
จีรดา เสาร์ 19 จี-ระ-ดา Chi Ra Da หญิง ดาวแห่งความยั่งยืน
ธนันพัชญ์ เสาร์ 45 ทะ-นัน-พัด Tha Nan Phat หญิง ความรู้ที่อยู่ในกรอบและเกี่ยวกับทรัพย์
รพีกร เสาร์ 24 ระ-พี-กอน Ra Phi Kon หญิง บ่อเกิดแห่งพระอาทิตย์
รัมภาภัค เสาร์ 24 รัม-พา-พัก Ram Pha Phak หญิง ผู้มีเกียรติดั่งนางฟ้า
ศิรินทวรัชฌ์ เสาร์ 55 สิ-ริน-ทะ-วะ-รัด Si Rin Tha Wa Rat หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีสมบัติมาก
ศนิตรา เสาร์ 24 สะ-นิด-ตรา Sa Nit Tra หญิง ผู้มีความยุติธรรมเสมอ
ศิญาธร เสาร์ 24 สิ-ยา-ทอน Si Ya Thon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
กฤชทยา เสาร์ 14 กริด-ชะ-ทะ-ยา Krit Cha Tha Ya หญิง ผู้มีอาวุธเป็นความรู้
กฤชลตา เสาร์ 14 กริด-ชะ-ละ-ตา Krit Cha La Ta หญิง อาวุธแห่งสายน้ำ
รชตภร เสาร์ 14 ระ-ชะ-ตะ-พอน Ra Cha Ta Phon หญิง เครื่องประดับที่ทำจากเงิน
ชนบงกช เสาร์ 14 ชะ-นะ-บง-กด Cha Na Bong Kot หญิง บัวแห่งชัยชนะ
ภักษร เสาร์ 14 พัก-สอน Phak Son หญิง งดงาม
ภรภัค เสาร์ 14 พอน-พัก Phon Phak หญิง ผู้ค้ำจุนโชค
ลินพิชญ์ เสาร์ 42 ลิน-นะ-พิด Lin Na Phit ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้น่ารัก
บัญชพักตร์ เสาร์ 41 บัน-ชะ-พัก Ban Cha Phak ชาย ผู้มีใบหน้าที่มงคลยิ่ง
บัญชนัตต์ เสาร์ 36 บัน-ชะ-นัด Ban Cha Nat ชาย ผู้มีค่าในฝูงชน
พรรล์ธนัส เสาร์ 51 พัน-ทะ-นัด Phan Tha Nat ชาย ผู้อยู่ในชนชั้นแห่งความร่ำรวย
อิตติศักดิ์ เสาร์ 46 อิด-ติ-สัก It Ti Sak ชาย ผู้มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่
ศักดิ์รัตนะ เสาร์ 46 สัก-รัด-ตะ-นะ Sak Rat Ta Na ชาย ผู้มีดวงแก้วและอำนาจวิเศษ
ยศวัตน์ เสาร์ 42 ยด-สะ-วัด Yot Sa Wat ชาย ผู้มีเกียรติและความเจริญ
พงศ์ธนิต เสาร์ 42 พง-ทะ-นิด Phong Tha Nit ชาย ผู้อยู่ในตระกูลที่สะท้านไปทั่วหล้า
กิตติเมศร์ เสาร์ 42 กิด-ติ-เมด Kit Ti Met ชาย ผู้ยินดียิ่งในชื่อเสียง
สุภะสิทธิ์ เสาร์ 42 สุ-พะ-สิด Su Pha Sit ชาย ผู้ประสบความสำเร็จ
สประสิทธ์ เสาร์ 42 สบ-ระ-สิด Sop Ra Sit ชาย ผู้ประสบความสำเร็จ
ลิลญ์รยา เสาร์ 42 ลิน-ระ-ยา Lin Ra Ya หญิง หญิงผู้น่ารักและมีความรู้
ศัตตบงกช เสาร์ 24 สัด-ตะ-บง-กด Sat Ta Bong Kot หญิง ชื่อบัวหลวงพันธุ์หนึ่ง(มาจาก สัตตบงกช)
อริย์กันตา เสาร์ 45 อะ-ริ-กัน-ตา A Ri Kan Ta หญิง ผู้มีสายตาปิดกั้นศัตรู
ธกวิญ เสาร์ 19 ทะ-กะ-วิน Tha Ka Win หญิง นักประพันธ์ผู้มีทรัพย์และปัญญา
ภรธิดา เสาร์ 15 พอน-ทิ-ดา Phon Thi Da หญิง ลูกสาวผู้งดงาม
อนันตรเมศ เสาร์ 41 อะ-นัน-ตะ-ระ-เมด A Nan Ta Ra Met ชาย ผู้มีความสุขอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
รือไชย เสาร์ 36 รือ-ชัย Rue Chai ชาย ผู้เจริญที่มีชื่อเสียงเลื่องลือ
กีระศักดิ์ เสาร์ 42 กี-ระ-สัก Ki Ra Sak ชาย ผู้มีอำนาจมีเกียรติ
สุธิสา เสาร์ 24 สุ-ทิ-สา Su Thi Sa หญิง นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
กัญญนก เสาร์ 19 กัน-ยะ-นก Kan Ya Nok หญิง หญิงที่สง่างามดุจนก
ซูฟีย์ เสาร์ 41 ซู-ฟี Su Fi หญิง ผู้ที่เลียนวิถีชีวิตแบบ ตะเศาวุฟ
จุลีรัตน์ เสาร์ 45 จุ-ลี-รัด Chu Li Rat หญิง ดวงแก้วแห่งความแข็งแกร่ง
แก้วมาเรือน เสาร์ 41 แก้ว-มา-เรือน Kaeo Ma Ruean หญิง ผู้เปรียบดั่งดวงแก้วในบ้าน
จารวีย์ เสาร์ 41 จา-ระวี Cha หญิง ผู้งดงาม
จามรีย์ เสาร์ 40 จา-มะ-รี Cha Ma Ri หญิง ชื่อสัตว์เคี้ยวเอื้องชนิดนึง(มาจาก จามรี)
คิมเบอลีน เสาร์ 41 คิม-เบอ-ลีน Khim Boe Lin หญิง แร่ธาตุชนิดหนึ่ง(มาจากคิมเบอร์ไลต์)
ศุภรินทร์ เสาร์ 36 สุบ-พะ-ริน Sup Pha Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีความเจริญ
อัจฉราวดี เสาร์ 40 อัด-ฉะ-รา-วะ-ดี At Cha Ra Wa Di หญิง ผู้งดงามดุจนางฟ้า
อัยญ์วารินทร์ เสาร์ 65 อัย-วา-ริน Aiya Wa Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่เป็นที่รักของผู้อื่น
กฤตธจิรา เสาร์ 24 กริด-ทะ-จิ-รา Krit Tha Chi Ra หญิง ผู้มีความยั่งยืนดีแล้ว
อุราพร เสาร์ 24 อุ-รา-พอน U Ra Phon หญิง ใจที่ประเสริฐ
สุชาย เสาร์ 19 สุ-ชาย Su Chai ชาย ผู้ชายที่ดี
รุจีพัชร เสาร์ 36 รุ-จี-พัด Ru Chi Phat หญิง เพชรที่สวยงาม
รพินท์นิภา เสาร์ 42 ระ-พิน-นิ-พา Ra Phin Ni Pha หญิง ผู้มีรัศมีดุจพระอาทิตย์
สุรเกียรติ เสาร์ 41 สุ-ระ-เกียด Su Ra Kiat ชาย ผู้มีเกียรติยศกล้าหาญ
ศิรารัตน์ เสาร์ 41 สิ-รา-รัด Si Ra Rat ชาย น้ำที่สร้างจากดวงแก้ว
เทพพิทักษ์ เสาร์ 42 เทบ-พิ-ทัก Thep Phi Thak ชาย ผู้ที่มีเทวดาคอยคุ้มครอง
ปภัทรพร เสาร์ 24 ปะ-พัด-ทะ-ระ-พอน Pa Phat Tha Ra Phon หญิง หญิงผู้ได้รับพรให้เจริญและประเสริฐ
ธานุชา เสาร์ 14 ทา-นุ-ชา Tha Nu Cha ชาย ผู้เกิดมาสูงส่ง
ธีรวินท์ เสาร์ 40 ที-ระ-วิ่น Thi Ra Win ชาย ผู้ได้เป็นนักปราชญ์
พิมรี่พาย เสาร์ 46 พิม-รี่-พาย Phim Ri Phai หญิง ผู้เจริญยิ่งในการค้าขายออนไลน์
นิชาดา เสาร์ 14 นิ-ชา-ดา Ni Cha Da หญิง ผูู้มีความเชื่อมั่นในตนเอง
ดอกแก้ว เสาร์ 19 ดอก-แก้ว Dok Kaeo หญิง ดอกไม้ชนิดนึง
ไอยเรศ เสาร์ 36 อัย-ยะ-เรด Aiya Ya Ret ได้ทั้งชายและหญิง ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.
พรภรดา เสาร์ 19 พอน-พะ-ระ-ดา Phon Pha Ra Da หญิง ผู้ประเสริฐ
ศิวะวงศ์ เสาร์ 45 สิ-วะ-วง Si Wa Wong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งพระศิวะ
ธัญชนัท เสาร์ 24 ทัน-ชะ-นัด Than Cha Nat ได้ทั้งชายและหญิง แม่น้ำที่เกิดโชค
ภัคพินันท์ เสาร์ 45 พัก-คะ-พิ-นัน Phak Kha Phi Nan หญิง ผู้มีความสุขและความเจริญ
สุทธ์สินี เสาร์ 45 สุด-สิ-นี Sut Si Ni หญิง หญิงที่บริสุทธิ์
ผ่อนจิตต์ เสาร์ 45 ผ่อน-จิด Phon Chit หญิง จิตใจที่ผ่อนคลาย
ธนากูล เสาร์ 19 ทะ-นา-กูน Tha Na Kun ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งทรัพย์สมบัติ
วิชดา เสาร์ 14 วิด-ชะ-ดา Wit Cha Da หญิง ดาวแห่งความรอบรู้
ชิชา เสาร์ 9 ชิ-ชา Chi Cha หญิง หญิงที่มีได้รับความรัก
สลิลภัสสร์ เสาร์ 55 สะ-ลิน-พัด Sa Lin Phat หญิง แสงสว่างดั่งแม่น้ำกว้าง
นิลปัทม์ เสาร์ 36 นิน-ปัด Nin Pat หญิง บัวเขียว.
ส้มโอ เสาร์ 24 ซ่ม-โอ Som O หญิง ผลไม้ชนิดหนึ่ง
วงทกร เสาร์ 14 วง-ทะ-กอน Wong Tha Kon ชาย ผู้อยู่ในกรอบให้การเกิด
ราชิต เสาร์ 14 รา-ชิด Ra Chit ชาย พระราชาหรือผู้ที่เกิดมาสูงสุ่ง
อาทิชา เสาร์ 15 อา-ทิ-ชา A Thi Cha หญิง ผู้ที่เกิดเป็นคนแรก
ภิรัช เสาร์ 15 พิ-รัด Phi Rat ชาย ผู้สูงส่งและยิ่งใหญ่
สุรพันธ์ เสาร์ 42 สุ-ระ-พัน Su Ra Phan ชาย ผู้ผูกพันด้วยความกล้าหาญ
สิทธิพงศ์ เสาร์ 46 สิด-ทิ-พง Sit Thi Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งการประสบความสำเร็จ
นฤทัย เสาร์ 19 นะ-รึ-ทัย Na Rue Thai หญิง ผู้คงอยู่ในดวงใจ
มัชรอาภา เสาร์ 24 มัด-ชะ-ระ-อา-พา Mat Cha Ra A Pha หญิง แสงสว่างแห่งเพชร
แคทริยา เสาร์ 24 แคด-ทะ-ริ-ยา Khaet Tha Ri Ya หญิง ดอกกล้วยไม้ชนิดหนึ่ง
วาราดา เสาร์ 14 วา-รา-ดา Wa Ra Da หญิง ดวงดาว
ส้มเกลี้ยง เสาร์ 42 ซ่ม-เกลี้ยง Som Kliang หญิง พืชท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง
จันตพัชญ์ เสาร์ 45 จัน-ตะ-พัด Chan Ta Phat หญิง เพชรแห่งดวงจันทร์
นัยนันทร์ เสาร์ 45 นัย-ยะ-นัน Nai Ya Nan หญิง ผู้มีความสุข
ชริพันธ์ เสาร์ 40 ชะ-ริ-พัน Cha Ri Phan หญิง ผู้ผูกพันธ์กับสายน้ำ
เอกพินิจ เสาร์ 36 เอก-พิ-นิด Ek Phi Nit ชาย -
กิตติ์ธัญชัย เสาร์ 50 กิด-ทัน-ชัย Kit Than Chai ชาย มีเกียรติยศ มีโชค มีชัยชนะ
หยาดรุ้ง เสาร์ 24 หยาด-รุ้ง Yat Rung หญิง รุ้งที่หยดลงสู่พื้น
ศิลป์ชัย เสาร์ 42 สิน-ชัย Sin Chai ชาย ผู้ได้รับชัยชนะด้วยฝีมือของตน
เฟาซีย์ เสาร์ 42 เฟา-ซี Fao Si ชาย ผู้รู้แจ้งเห็นจริง
นันทพนธ์ เสาร์ 41 นัน-ทะ-พน Nan Tha Phon ชาย ผู้มีความสุขในงานประพันธ์
ผจงเกียรติ เสาร์ 45 ผะ-จง-เกียด Pha Chong Kiat ชาย ผู้ได้รับชื่อเสียงอย่างตั้งใจ
แบงค์ เสาร์ 19 แบง Baeng ชาย ธนบัตร
กิจชัช เสาร์ 19 กิด-จะ-ชัด Kit Cha Chat ชาย หน้าที่การงานที่รุ่งเรือง
จินพันธ์ เสาร์ 45 จิน-พัน Chin Phan ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งพลังบวก
นนทกาล เสาร์ 19 นน-ทะ-กาน Non Tha Kan ชาย กาลแห่งความสุข
ทินธกร เสาร์ 19 ทิน-ทะ-กอน Thin Tha Kon ชาย พระอาทิตย์.
ปัญจทิพย์ เสาร์ 46 ปัน-จะ-ทิบ Pan Cha Thip หญิง สวรรค์ชั้นที่ 5
อนรรฆชัย เสาร์ 36 อะ-นัน-คะ-ชัย A Nan Kha Chai ชาย ชัยชนะที่ประมาณค่ามิได้
นรินรดา เสาร์ 24 นะ-ริน-ระ-ดา Na Rin Ra Da หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีความสุขอยู่เสมอ
พราว เสาร์ 19 พราว Phrao หญิง แวววาว.
ปราญปริญารัตน์ เสาร์ 51 ปราน-ปะ-ริ-ยา-รัด Pran Pa Ri Ya Rat หญิง ปราชญ์ผู้รอบรู้ดุจดวงแก้ว
มิรชยา เสาร์ 24 มิ-ระ-ชะ-ยา Mi Ra Cha Ya หญิง ผู้อยู่ในมหาสมุทรแห่งความสุข
กันตภัท เสาร์ 19 กัน-ตะ-พัด Kan Ta Phat ชาย ผู้มีความสุขและความเจริญ
อัญญ์ญาริน เสาร์ 45 อัน-ยา-ริน An Ya Rin หญิง สายน้ำแห่งความรู้
อัยย์วาริน เสาร์ 55 อัย-วา-ริน Aiya Wa Rin หญิง สายน้ำแห่งความรัก
พระวัชญ์ เสาร์ 41 พระ-วัด Phra Wat หญิง ผู้มีถ้อยคำอันน่าเลื่อมใส
พิมพ์พิชญาภา เสาร์ 55 พิม-พิด-ชะ-ยา-พา Phim Phit Cha Ya Pha หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นแสงสว่างของต้นแบบทั้งปวง
ษรวรัช เสาร์ 24 สอน-วะ-รัด Son Wa Rat หญิง ผู้ได้รับสิ่งประเสริฐ
ปรียาภา เสาร์ 24 ปรี-ยา-พา Pri Ya Pha หญิง ผู้เป็นแสงสว่างของที่รัก
ธนาภพ เสาร์ 19 ทะ-นา-พบ Tha Na Phop ชาย แผ่นดินแห่งทรัพย์สมบัติ
ไพทูรย์ เสาร์ 41 พัย-ทูน Phai Thun หญิง ชื่อพลอยชนิดหนึ่ง
สมสิทธิ์ เสาร์ 41 สม-สิด Som Sit หญิง อำนาจที่เหมาะสมกัน
พิมลจิตร เสาร์ 40 พิ-มน-จิด Phi Mon Chit หญิง จิตที่ปราศจากมลทิน
พิมลจิต เสาร์ 36 พิ-มน-จิด Phi Mon Chit หญิง จิตที่ปราศจากมลทิน
พัชราภรต์ เสาร์ 36 พัด-ชะ-รา-พอน Phat Cha Ra Phon หญิง เครื่องประดับแห่งเพชร
พิชชาภัทร์ เสาร์ 36 พิด-ชา-พัด Phit Cha Phat หญิง ผู้เจริญด้วยความรู้
สุทธิวงศ์ เสาร์ 41 สุด-ทิ-วง Sut Thi Wong ชาย ผู้มีเชื้อสายในตระกูลโดยเนื้อแท้
รักษมล เสาร์ 24 รัก-สะ-มน Rak Sa Mon หญิง ผู้รักษาความมิมีมลทินอันมัวหมอง
กรกรชต์ เสาร์ 24 กอ-ระ-กรด Ko Ra Krot ชาย ไหว้.
กนกธรรม เสาร์ 24 กะ-หนก-ทัม Ka Nok Tham ชาย คุณงามความดีที่มีค่า
อริญชย์วิธน์ เสาร์ 65 อะ-ริน-ชะ-วิด A Rin Cha Wit ชาย ผู้มีความรู้ที่ชนะซึ่งศัตรู
พรภวิทย์ เสาร์ 41 พร-พะ-วิด Phon Pha Wit ชาย ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
นิคมสันต์ เสาร์ 46 นิ-คม-สัน Ni Khom San ชาย หมู่บ้านที่สงบ
ธีระพรหม เสาร์ 41 ที-ระ-พรม Thi Ra Phrom ชาย นักปราชญ์ของพรหม
จันทร์ละบุญ เสาร์ 46 จัน-ละ-บุน Chan La Bun ชาย บุญและดวงจันทร์
พรพิสุทธิ์ เสาร์ 50 พอน-พิ-สุด Phon Phi Sut ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ประเสริฐที่สะอาดหมดจด
นิยมศิลป์ เสาร์ 50 นิ-ยม-สิน Ni Yom Sin ชาย ศิลปกที่น่าหลงใหล
สมัตพงษ์ เสาร์ 42 สะ-มัด-พง Sa Mat Phong ชาย ผู้มาเติมเติมความสมบูรณ์ให้กับตระกูล
ภูมิพรรดิ์ เสาร์ 42 พูม-พัด Phum Phat ชาย แผ่นดินของผู้สูงส่ง
ศรีสวัสดิ์ เสาร์ 56 สี-สะ-หวัด Si Sa Wat ชาย ผู้มีความเจริญเป็นสิริมงคล
ทิพย์ศักดิ์ เสาร์ 56 ทิบ-สัก Thip Sak ชาย ผู้ได้รับอำนาจจากเทวดา
พักร์สินทร์ เสาร์ 56 พัก-สิน Phak Sin ชาย ใบหน้าของผู้เป็นใหญ่
วิญญา เสาร์ 19 วิน-ยา Win Ya ได้ทั้งชายและหญิง ความรู้แจ้ง
ฉลองรักษ์ เสาร์ 41 ฉะ-หลอง-รัก Cha Long Rak ชาย ผู้มีความสุขคอยปกป้อง
สุรวิชย์ เสาร์ 41 สุ-ระ-วิด Su Ra Wit ชาย นักรบผู้มีชัยชนะเหนือคนทั้งปวง
ศิลประชัย เสาร์ 41 สิน-ปะ-ชัย Sin Pa Chai ชาย ผู้มีความสุนทรีย์ในชัยชนะ
ศิริวรวัช เสาร์ 41 สิ-หริ-วอน-วัด Si Ri Won Wat ชาย ผู้มีความเจริญอันประเสริฐ
ศรีสังวร เสาร์ 41 สี-สัง-วอน Si Sang Won ชาย ผู้มีความสำรวมและมีโชคลาภ
ศรีวัลลภ เสาร์ 41 สี-วัน-ลบ Si Wan Lop ชาย ผู้มีโชคลาภในความรัก
ศรีประภัย เสาร์ 41 สี-ประ-พัย Si Pra Phai ชาย ผู้มีความเจริญอย่างดงาม
ผ่องเพ็ชร เสาร์ 41 ผ่อง-เพ็ด Phong Phet ชาย เพชรที่งามผุดผ่อง
จักร์รวี เสาร์ 41 จัก-ระ-วี Chak Ra Wi ชาย พระอาทิตย์ทรงกลม
เบลเยี่ยม เสาร์ 41 เบน-เยี่ยม Ben Yiam ชาย ชื่อประเทศหนึ่ง
กัญภัสสร์ เสาร์ 41 กัน-ยะ-พัด Kan Ya Phat หญิง หญิงผู้มีแสงสว่าง
กัลยาวริศ เสาร์ 41 กัน-ละ-ยา-วะ-ริด Kan La Ya Wa Rit หญิง หญิงผู้เป็นใหญ่ในความประเสริฐ
กัลยารวิศ เสาร์ 41 กัน-ยา-ระ-วิด Kan Ya Ra Wit หญิง หญิงผู้เป็นเจ้าแห่งความเจริญรุ่งเรือง
นภัสสิตานันท์ เสาร์ 56 นะ-พัด-สิ-ตา-นัน Na Phat Si Ta Nan หญิง ท้องฟ้าแห่งความสุขสดใส
มั่งมี เสาร์ 24 มั่ง-มี Mang Mi ชาย มีเงินมาก, มีทรัพย์มาก, ร่ำรวย.
ภูวรา เสาร์ 14 พู-วะ-รา Phu Wa Ra ได้ทั้งชายและหญิง ผู้อยู่บนแผ่นดินอันประเสริฐ
แพรวโพยม เสาร์ 45 แพรว-พะ-โยม Phraeo Pha Yom หญิง ทองฟ้าที่มีแสงแวววับ
บุญญารัสมิ์ เสาร์ 45 บุน-ยา-รัด Bun Ya Rat หญิง ผู้มีความรู้ที่มีรัศมีแห่งบุญ
ประมวลศรี เสาร์ 45 ประ-มวน-สี Pra Muan Si หญิง ผู้รวมความเจริญให้กับตนเอง
พิมผกานต์ เสาร์ 44 พิม-ผะ-กาน Phim Pha Kan หญิง ผู้มีรูปงามและใจดี
พิมพิลา เสาร์ 36 พิม-พิ-ลา Phim Phi La หญิง ผู้เป็นต้นแบบแห่งความงดงาม
จำเริญทรัพย์ เสาร์ 55 จัม-เริน-ซับ Cham Roen Sap ชาย ผู้มีความเจริญในทรัพย์
กังวล เสาร์ 19 กัง-วน Kang Won ชาย พะวงถึง, ห่วงใย, ครุ่นคิดอยู่.
กลมลา เสาร์ 19 กลม-มะ-ลา Klom Ma La หญิง ชื่อฉันท์วรรณพฤติแบบหนึ่ง
ทดาภา เสาร์ 5 ทะ-ดา-พา Tha Da Pha หญิง แสงสว่างของดวงดาว
ชวิดา เสาร์ 14 ชะ-วิ-ดา Cha Wi Da หญิง แสงสว่างของดวงดาว
บุญญิตา เสาร์ 19 บุน-ยิ-ตา Bun Yi Ta หญิง ผู้เป็นแก้วตาแห่งบุญ
กันปรัญ เสาร์ 24 กัน-ปะ-รัน Kan Pa Ran ชาย ผู้รอบรู้เรื่องจิตใจ
เวชปรัญ เสาร์ 24 เวด-ปะ-รัน Wet Pa Ran ชาย ผู้รอบรู้เรื่องการรักษา
ปาลกร เสาร์ 14 ปา-ละ-กอน Pa La Kon ชาย ผู้เกิดมาเพื่อการปกครองโลก
ปารรุต เสาร์ 15 ปา-ระ-รุด Pa Ra Rut ชาย ผู้เกิดมามีชื่อเสียง
กัญญากร เสาร์ 19 กัน-ยา-กอน Kan Ya Kon หญิง หญิงผู้เป็นดั่งแสงสว่าง, หญิงผู้สร้าง
ชิรชัย เสาร์ 24 ชิ-ระ-ชัย Chi Ra Chai ชาย เพชรแห่งชัยชนะ
ชัยพฤก เสาร์ 24 ชัย-พรึก Chai Phruek ชาย ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง
สิริญา เสาร์ 24 สิ-หริ-ยา Si Ri Ya หญิง ผู้มีความรู้และความเจริญ
ธีร์ทองธรรม เสาร์ 50 ที-ทอง-ทัม Thi Thong Tham ชาย นักปราชญ์ที่อยู่ในความดีและมีชีวิตที่ร่ำรวย
พีร์ทองธรรม เสาร์ 54 พี-ทอง-ทัม Phi Thong Tham ชาย ผู้กล้าที่อยู่ในความดีมีชีวิตที่ร่ำรวย
รัศมิ์ลภัส เสาร์ 51 รัด-ละ-พัด Rat La Phat หญิง ผู้มีรัศมีแห่งโชคลาภ