บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายชื่อดี - นามมงคล แสดงสูงสุด 300 รายชื่อ

ชื่อ วัน เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ปาลปวิชญ์ อังคาร 36 ปาน-ปะ-วิด Pan Pa Wit ชาย นักปราชญ์ผู้ได้รับการปกป้อง
ปัณณณัชษ์ อังคาร 40 ปัน-นะ-นัด Pan Na Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีปัญญา
ณัฏฐ์ฐภิชช์ อังคาร 63 นัด-ทะ-พิด Nat Tha Phit ชาย นักปราชญ์ผู้รอบรู้
พิสิฐฐณัชช์ อังคาร 63 พิ-สิด-ทะ-นัด Phi Sit Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ประเสริฐยอดเยี่ยม
นิชนันทน์ อังคาร 40 นิด-ชะ-นัน Nit Cha Nan หญิง ยินดีตลอดกาล
ธปณัฐ อังคาร 24 ทะ-ปะ-นัด Tha Pa Nat ชาย ผู้มีความมั่นคงในทรัพย์ด้วยปัญญา
พราวลลิล อังคาร 41 พราว-ละ-ลิน Phrao La Lin หญิง แสงสว่างและความน่ารัก
พิมชิติมา อังคาร 36 พิม-ชิ-ติ-มา Phim Chi Ti Ma หญิง แสงสว่างที่มากจากความสำเร็จ
พิมญาณิน อังคาร 36 พิม-ยา-นิน Phim Ya Nin หญิง ผู้มีปัญญาที่ประสบความสำเร็จ
พิมธนภัทร อังคาร 36 พิม-ทะ-นะ-พัด Phim Tha Na Phat หญิง ผู้ประสบความสำเร็จ เจริญ มีทรัพย์
พิมพิรยา อังคาร 42 พิม-พิ-ระ-ยา Phim Phi Ra Ya หญิง ต้นแบบของความเพียร
พิมพิชญา อังคาร 36 พิม-พิ-ชะ-ยา Phim Phi Cha Ya หญิง นักปราชญ์ผู้ประสบความสำเร็จ
พิมพวิรา อังคาร 40 พิม-พะ-วิ-รา Phim Pha Wi Ra หญิง ต้นแบบของความกล้าหาญ
พิมธวิรา อังคาร 36 พิม-ทะ-วิ-รา Phim Tha Wi Ra หญิง ผู้เป็นต้นแบบของความกล้าหาญ
พิมปภัสสร์ อังคาร 51 พิม-ปะ-พัด Phim Pa Phat หญิง แบบอย่างที่ประเสริฐยิ่ง
รัศมิ์ชญาณ์ อังคาร 54 รัด-ชะ-ยา Rat Cha Ya หญิง รัศมีของผู้มีความรู้
ปาณพสิฐ อังคาร 36 ปาน-พะ-สิด Pan Pha Sit ชาย ผู้มีชีวิตอยู่บนความร่ำรวย
บุญพร อังคาร 19 บุน-ยะ-พอน Bun Ya Phon หญิง บุญอันประเสริฐ
พรธิตา อังคาร 24 พอน-ทิ-ตา Phon Thi Ta หญิง ผู้ประเสริฐด้วยการให้
อู่ อังคาร 9 อู่ U ชาย แหล่งที่เกิด.
ศิวภา อังคาร 19 สิ-วะ-พา Si Wa Pha หญิง แสงสว่างของผู้สูงส่ง, แสงสว่างของพระอิศวร.
นันท์ อังคาร 24 นัน Nan หญิง ความสุข
ปัณณรัศม์ อังคาร 45 ปัน-นะ-รัด Pan Na Rat หญิง รัศมีแห่งปัญญา
ปัณณรัฏฐ์ อังคาร 51 ปัน-นะ-รัด Pan Na Rat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีปัญญาบนแผ่นดิน
ปัณณพัสส์ อังคาร 51 ปัน-นะ-พัด Pan Na Phat หญิง ผู้ทรงปัญญาตลอดปี
วาริฐฐิชา อังคาร 40 วา-ริด-ทิ-ชา Wa Rit Thi Cha หญิง ผู้ที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
วาริณญ์ปัด อังคาร 40 วา-ริน-ปัด Wa Rin Pat หญิง เครื่องประดับของผู้เป็นใหญ่
วริณฐพัช อังคาร 42 วะ-ริน-ทะ-พัด Wa Rin Tha Phat หญิง เพชรของผู้เป็นใหญ่
ชนัฐปภา อังคาร 24 ชะ-นัด-ปะ-พา Cha Nat Pa Pha หญิง ความเจริญรุ่งเรือง
ฐาพิร์ณัท อังคาร 45 ถา-พิ-นัด Tha Phi Nat ได้ทั้งชายและหญิง มั่นคงกล้าหาญมีความรู้
มนัสภรณ์ อังคาร 40 มะ-นัด-พอน Ma Nat Phon หญิง ผู้มีจิตใจอันประเสริฐ
ฐิติณัฏฐ์ อังคาร 56 ทิ-ติ-นัด Thi Ti Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ตั้งมั่น
นัจยา อังคาร 24 นัด-จะ-ยา Nat Cha Ya หญิง ผู้รอบรู้
ดนัยวัฒน์ อังคาร 45 ดะ-นัย-วัด Da Nai Wat ชาย ลูกชายผู้เจริญ
ปัญญาวัฒน์ อังคาร 42 ปัน-ยา-วัด Pan Ya Wat ชาย ปัญญาที่เจริญ
นิรัชญา อังคาร 24 นิ-รัด-ชะ-ยา Ni Rat Cha Ya หญิง ผู้สูงส่งที่มีความรู้
ภัสส์พิชชา อังคาร 45 พัด-พิด-ชา Phat Phit Cha หญิง นักปราชญ์หญิงผู้เจริญ
พลปพัฒน์ อังคาร 45 พน-ปะ-พัด Phon Pa Phat ชาย ความเจริญอันแข็งแกร่ง
รัชชวรุตม์ อังคาร 40 รัด-ชะ-วะ-รุด Rat Cha Wa Rut ชาย ความประเสริฐสุดของพระราชา
รัชชลัช อังคาร 24 รัด-ชะ-รัด Rat Cha Rat ชาย ดอกบัวแห่งราชา
รัชชนันท์ อังคาร 36 รัด-ชะ-นัน Rat Cha Nan ชาย ผู้ยินดีในความเจริญมั่งคั่ง
รัชชดา อังคาร 14 รัด-ชะ-ดา Rat Cha Da หญิง โชคของราชสมบัติ, ดวงของความเป็นราชา
รัชชญาภรณ์ อังคาร 36 รัด-ชะ-ยา-พอน Rat Cha Ya Phon หญิง ผู้ทรงความรู้แห่งรัชการ, ผู้มีความรู้ประดับแผ่นดิน
รัชชญชล อังคาร 24 รัด-ชะ-ยะ-ชน Rat Cha Ya Chon หญิง ผู้ดุจสายน้ำแห่งปัญญาในราชการ
รัชช์ชญาณัฏฐ์ อังคาร 64 รัด-ชะ-ยา-นัด Rat Cha Ya Nat หญิง ปราชญ์ผู้ทรงความรู้ในราชการ
ระพีพรหม อังคาร 45 ระ-พี-พรม Ra Phi Phrom หญิง ผู้ประเสริฐและรุ่งเรืองดังอาทิตย์
รสิตาพัชญ์ อังคาร 46 ระ-สิ-ตา-พัด Ra Si Ta Phat หญิง นักปราชญ์ผู้มีรสนิยม
รวีอินทร์ อังคาร 46 ระ-วี-อิน Ra Wi In หญิง เทพพระอาทิตย์ผู้เป็นใหญ่
รวีวิชญ์ อังคาร 42 ระ-วี-วิด Ra Wi Wit ชาย ปราชญ์ผู้รุ่งเรืองดังอาทิตย์
รวีภิญนภัทร์ อังคาร 50 ระ-วี-พิน-นะ-พัด Ra Wi Phin Na Phat หญิง ผู้มีสิริมงคลความรู้และปัญญาอันรุ่งเรือง
รวีภัทร์ อังคาร 36 ระ-วี-พัด Ra Wi Phat หญิง เจริญรุ่งเรืองดุจตะวัน
รวิรัชต์ อังคาร 36 ระ-วิ-รัด Ra Wi Rat หญิง ผู้มีเงินอันรุ่งเรือง ผู้หญิงใช้ได้
รวิ อังคาร 14 ระ-วิ Ra Wi หญิง ดวงอาทิย์ ตะวัน
รยานันทน์ อังคาร 42 ระ-ยา-นัน Ra Ya Nan หญิง ผู้มีควายินดีในความรวดเร็ว
รเมศฐ์ อังคาร 36 ระ-เมด Ra Met ชาย ผู้สูงสุด
รมัยปวีณ อังคาร 41 รม-ปะ-วีน Rom Pa Win หญิง ผู้ฉลาดและมีเสน่ห์
รมย์ศรัณย์ อังคาร 63 รม-สะ-รัน Rom Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งแห่งความสุข
รมย์วรัชญ์ อังคาร 55 รม-วะ-รัด Rom Wa Rat หญิง ผู้มีความรู้อันประเสริฐและสุขใจ
รมย์ราวินท์ อังคาร 56 รม-รา-วิน Rom Ra Win หญิง ผู้มีการรบอย่างมีความสุข
รมย์รมณ อังคาร 40 รม-ระ-มน Rom Ra Mon หญิง ผู้มีความสุขและร่าเริง
รมย์รพี อังคาร 45 รม-ระ-พี Rom Ra Phi หญิง รุ่งเรืองและมีความสุข
รมย์มณิภา อังคาร 42 รม-มะ-นิ-พา Rom Ma Ni Pha หญิง ผู้มีประกายดวงมณีอันน่ารื่นรมย์
รมย์ปวีร์ อังคาร 54 รม-ปะ-วี Rom Pa Wi หญิง ผู้มีความสุขที่กล้าหาญยิ่ง
รมณ์อัยยา อังคาร 50 รม-อัย-ยา Rom Aiya Ya หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีความสุข
รมณวัฒน์ อังคาร 41 ระ-มน-วัด Ra Mon Wat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เจริญรุ่งเรืองและมีความสุข
รมณ์ลาวัลย์ อังคาร 63 รม-ลา-วัน Rom La Wan หญิง สวยงามและมีความสุข
รมณรัชต์ อังคาร 36 ระ-มน-รัด Ra Mon Rat หญิง ผู้มีเงินที่น่ายินดี
รมณรัช อังคาร 24 ระ-มน-รัด Ra Mon Rat หญิง ผู้มีสมบัติแห่งความยินดี
รมณ์ยุพา อังคาร 41 รม-ยุ-พา Rom Yu Pha หญิง หนุ่มสาวที่รื่นเริง
รภีวิฑย์ อังคาร 42 ระ-พี-วิด Ra Phi Wit ชาย ผู้มีความรู้ยิ่ง
รภีพัฒน์ อังคาร 41 ระ-พี-พัด Ra Phi Phat ชาย เจริญรุ่งเรือง
รภัสสร์ อังคาร 36 ระ-พัด Ra Phat หญิง แสงสว่างที่กระทบเลียดไป
รภัทภร อังคาร 15 ระ-พัด-พอน Ra Phat Phon หญิง ผู้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
รพีวัตร อังคาร 36 ระ-พี-วัด Ra Phi Wat หญิง ผู้มีวัตรปฏิบัติอันยิ่งใหญ่ดุจดวงอาทิตย์
รพีนภัส อังคาร 36 ระ-พี-นะ-พัด Ra Phi Na Phat หญิง สวรรค์อันเรืองรองดังอาทิตย์
รพีญา อังคาร 24 ระ-พี-ยา Ra Phi Ya หญิง ผู้มีความรู้ดุจตะวัน
รตริยา อังคาร 24 ระ-ตะ-ริ-ยา Ra Ta Ri Ya หญิง ผู้ยินดีในความประเสริฐ
รตรัญญา อังคาร 24 ระ-ตะ-รัน-ยา Ra Ta Ran Ya หญิง ป่าที่ยินดี,ผู้รู้ที่เป็นสาวงามที่เพลิดเพลิน
รตพรรธน์ อังคาร 41 ระ-ตะ-พัด Ra Ta Phat ชาย ผู้ยินดีในความเจริญ
รตนันทน์ อังคาร 36 ระ-ตะ-นัน Ra Ta Nan หญิง ผู้มีความสุขที่น่ายินดี
รตนพัฒน์ อังคาร 41 ระ-ตะ-นะ-พัด Ra Ta Na Phat ชาย ผู้เจริญและดีงาม
รดาณัฐ อังคาร 24 ระ-ดา-นัด Ra Da Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีความยินดี, ผู้มีความสุขด้วยปัญญา
รณิดาภัญ อังคาร 24 ระ-นิ-ดา-พัน Ra Ni Da Phan หญิง คำสวดที่น่ายินดีแล้ว
รณัฐดา อังคาร 24 ระ-นัด-ดา Ra Nat Da หญิง หญิงผู้ความยินดีแปดอย่าง
รณฤทธิ อังคาร 19 รน-นะ-ริด Ron Na Rit ชาย ผู้เก่งกล้าในการรบ
รณภัฏ อังคาร 23 รน-นะ-พัด Ron Na Phat ชาย ทหารพลรบ,ทหารที่มีชื่อเสียง
รชลัลน์ อังคาร 36 ระ-ชะ-ลัน Ra Cha Lan ชาย ผู้มีคุณสมบัติอันงดงาม
รชธร อังคาร 14 ระ-ชะ-ทอน Ra Cha Thon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งสมบัติ
รชตวัน อังคาร 24 ระ-ชะ-ตะ-วัน Ra Cha Ta Wan ชาย ป่าแห่งทรัพย์(เงิน)
รชตฤณ อังคาร 15 ระ-ชะ-ติน Ra Cha Tin ชาย หญ้าแห่งราชา
รชตญา อังคาร 14 ระ-ชะ-ตะ-ยา Ra Cha Ta Ya หญิง ผู้มีความรู้เรื่องเงิน, ผู้รู้เรื่องเงิน
รชตจ์ อังคาร 24 ระ-ชะ-ตะ Ra Cha Ta ชาย เงิน
เยี่ยมวุฒิ อังคาร 45 เยี่ยม-วุด Yiam Wut ชาย ผู้มีความเจริญ
ยุพาปภัสร์ อังคาร 45 ยุ-พา-ปะ-พัด Yu Pha Pa Phat หญิง สาวสวยผู้รุ่งเรือง
ยุพาญา อังคาร 23 ยุ-พา-ยา Yu Pha Ya หญิง สาวสวยผู้มีความรู้
ยุทธ์พรหม อังคาร 45 ยุด-ทะ-พม Yut Tha Phom ชาย ผู้ประเสริฐในการรบ
ยุทธปทิต อังคาร 24 ยุด-ปะ-ทิด Yut Pa Thit ชาย ผู้รุ่งเรืองด้วยการรบ
ยุทธ์ธนิน อังคาร 41 ยุด-ทะ-นิน Yut Tha Nin ชาย ผู้มีทรัพย์และชำนาญรบ
ยุทธ์ชวินทร์ อังคาร 54 ยุด-ชะ-วิน Yut Cha Win ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีเชาวน์ในการรบ
ยุทธ์ชยันต์ อังคาร 54 ยุด-ชะ-ยัน Yut Cha Yan ชาย ผู้ชนะการรบ
ยศริญชย์ อังคาร 46 ยด-สะ-ริน Yot Sa Rin หญิง ผู้ชนะศัตรูด้วยเกียรติ์
ยศระวี อังคาร 36 ยด-ระ-วี Yot Ra Wi หญิง ผู้รู่งเรืองด้วยเกียรติยศ
ยศรมัย อังคาร 36 ยด-ระ-มัย Yot Ra Mai หญิง ผู้ยินดีในเกียรติ
ยศภิธรม์ อังคาร 42 ยด-พิ-ทอน Yot Phi Thon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีคุณธรรมสูงส่งด้วยเกียรติยศ
ยศปาล อังคาร 24 ยด-สะ-ปาน Yot Sa Pan ชาย ผู้รักษาเกียรติคุณ
ยศปรุฬห์ อังคาร 41 ยด-ปะ-รุด Yot Pa Rut ชาย ผู้เจริญด้วยเกียรติ
ยศปภาณ อังคาร 24 ยด-ปะ-พาน Yot Pa Phan ชาย ผู้พูดเก่งและมีเกียรติ์
ยศธรา อังคาร 24 ยด-ทะ-รา Yot Tha Ra หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งเกียรติคุณ
ยศญ์ศรันย์ อังคาร 65 ยด-สะ-รัน Yot Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งพิงอันมีเกียรติ, ผู้มีที่พึ่งเป็นความรู้อันมีเกียรติ
ยศจรัส อังคาร 36 ยด-จะ-หรัด Yot Cha Rat หญิง ผู้มีบรรดาศักดิ์อันรุ่งเรือง
ยวิษฐอร อังคาร 41 ยะ-วิด-ถะ-ออน Ya Wit Tha On หญิง สาวงามผู้เยาว์วัย
ยวิษฐอนันต์ อังคาร 63 ยะ-วิด-ถะ-อะ-นัน Ya Wit Tha A Nan ชาย ผู้มากมายความเยาว์วัย
ยวิษฐ์ศรณ์ อังคาร 65 ยะ-วิด-สอน Ya Wit Son หญิง ผู้พึ่งพิงที่เยาวัย
ยลวลัญช์ อังคาร 45 ยน-วะ-รัน Yon Wa Ran หญิง ผู้มีรูปที่น่ามอง
ยลวรัมพร อังคาร 45 ยน-วะ-รัม-พอน Yon Wa Ram Phon หญิง งามดังท้องฟ้าเมื่อได้มอง
ยลวรัชช์ อังคาร 41 ยน-วะ-รัด Yon Wa Rat หญิง ผู้มีทรัพย์สมบัติอันประเสริฐที่น่ารักน่ามอง
ยลรณา อังคาร 24 ยน-ระ-นา Yon Ra Na หญิง ผู้มีการรบที่น่ามอง
ยลปวีร์ อังคาร 42 ยน-ปะ-วี Yon Pa Wi หญิง ผู้กล้าหาญยิ่งที่น่ามอง
ยลปณต อังคาร 24 ยน-ปะ-นด Yon Pa Not ชาย ผู้อ่อนน้อมที่น่ามอง
ยลนรา อังคาร 24 ยน-นะ-รา Yon Na Ra หญิง คนที่น่ามอง
มิลิณรสา อังคาร 36 มิ-ลิน-ระ-สา Mi Lin Ra Sa หญิง ผู้มีความงดงาม
มิริญฐิภา อังคาร 36 มิ-ริน-ถิ-พา Mi Rin Thi Pha หญิง ผู้มีความมั่นคงในชีวิตอย่างดีงาม
ปัณณ์วณัช อังคาร 42 ปัน-วะ-นัด Pan Wa Nat ได้ทั้งชายและหญิง อุดมไปด้วยปัญญาความรู้
ศศิร์ภัทรา อังคาร 42 สะ-สิ-พัด-ทะ-รา Sa Si Phat Tha Ra หญิง ดวงจันทร์แห่งความเจริญ, ดวงจันทร์แห่งโชคลาภ
อัฐยวิษฐ์ อังคาร 59 อัด-ยะ-วิด At Ya Wit ชาย ผู้มั่งมีในเงินทอง
อัฐชาฌ์ อังคาร 36 อัด-ทะ-ชา At Tha Cha ชาย ผู้มั่งมี
อัฏฐณัฏฐ์ อังคาร 64 อัด-ทะ-นัด At Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มากด้วยเงินทอง
จีรธวัชญ์ อังคาร 46 จี-ระ-ทะ-วัด Chi Ra Tha Wat ชาย ผู้เจริญอย่างมั่นคง
ปัญญพินันท์ อังคาร 50 ปัน-ยะ-พิ-นัน Pan Ya Phi Nan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีปัญญาและความสุข
ฐปนณัณท์ อังคาร 40 ทะ-ปะ-นะ-นัน Tha Pa Na Nan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความสุขอย่างมั่นคง
พิชญธนินทร์ อังคาร 50 พิ-ชะ-ยะ-ทะ-นิน Phi Cha Ya Tha Nin หญิง นักปราญ์ผู้เป็นเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติ
พิชญวรัฏฐ์ อังคาร 59 พิ-ชะ-ยะ-วะ-รัด Phi Cha Ya Wa Rat หญิง นักปราชญ์ผู้สูงส่ง
พิธวัชญ์ อังคาร 41 พิ-ทะ-วัด Phi Tha Wat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
ภูวริช อังคาร 19 พู-วะ-ริด Phu Wa Rit ชาย ผู้สูงส่งในแผ่นดิน
สิรินยาภรณ์ อังคาร 52 สิ-ริน-ยา-พร Si Rin Ya Phon หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มากความรู้
วรเนตร อังคาร 24 วอ-ระ-เนด Wo Ra Net ชาย ดวงตาอันประเสริฐ
ภัทราสรณ์ อังคาร 36 พัด-ทรา-สอน Phat Thra Son หญิง ผู้มีความเจริญเป็นที่พึ่ง
ธีรทัศน์ อังคาร 41 ที-ระ-ทัด Thi Ra That ชาย ผู้มีความเป็นนักปราชญ์
ธนัทภัทร อังคาร 24 ทะ-นัด-พัด Tha Nat Phat ชาย ผู้เจริญที่มีทรัพย์
ณัฐญาภรณ์ อังคาร 42 นัด-ถะ-ยา-พอน Nat Tha Ya Phon หญิง ผู้ค้ำจุนความรู้ของนักปราชญ์
ภัสส์ยชญ์ อังคาร 51 พัด-สะ-ยด Phat Sa Yot ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เจริญด้วยยศ
ริญญ์รภัส อังคาร 41 ริน-ระ-พัด Rin Ra Phat หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีความเจริญ
ภาวิริญ อังคาร 24 พา-วิ-ริน Pha Wi Rin หญิง ความรุ่งเรืองของผู้เป็นใหญ่
ฬเณศรา อังคาร 24 ละ-เนด-สะ-รา La Net Sa Ra หญิง นักปราชญ์ผู้สูงส่ง
พัทรินภรณ์ อังคาร 45 พัด-ทะ-ริน-พร Phat Tha Rin Phon หญิง เครื่องประดับของผู้เป็นใหญ่
ประดาพร อังคาร 24 ประ-ดา-พอน Pra Da Phon หญิง ผู้เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์
เศรษฐบุตร อังคาร 36 เสด-ถะ-บุด Set Tha But ชาย บุตรที่ประเสริฐ
ไพรวัลย์ อังคาร 54 พรัย-วัน Phrai Wan ได้ทั้งชายและหญิง ป่าไม้.
วุฒิศาสตร์ อังคาร 45 วุด-ทิ-สาด Wut Thi Sat ชาย ผู้มีความรู้ขั้นสูง
ศิริภัสสร อังคาร 42 สิ-หริ-พัด-สอน Si Ri Phat Son หญิง รัศมีอันยอดเยี่ยม
บอล อังคาร 14 บอน Bon หญิง ลูกกลม ๆ ทำด้วยหนัง ยาง หรือพลาสติก
วีรินทร์ภัทร อังคาร 50 วี-ริน-พัด Wi Rin Phat หญิง ผู้เจริญและเป็นใหญ่
อันดารัตน์ อังคาร 42 อัน-ดา-รัด An Da Rat หญิง ผู้เข้าถึงแก้วอันประเสริฐ
ชิณาริญ อังคาร 24 ชิ-นา-ริน Chi Na Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ของคนทั้งปวง
พิรัชชัย อังคาร 36 พิ-รัด-ชัย Phi Rat Chai ชาย เกิดจากผู้กล้า, ลูกวีรบุรุษ
ลินนภัสร์ อังคาร 45 ลิน-นะ-พัด Lin Na Phat หญิง หญิงที่น่ารักและเจริญ
ทษณภรรณ อังคาร 24 ทัด-สะ-นะ-พัน That Sa Na Phan หญิง -
ลภัชดนย์ อังคาร 36 ละ-พัด-ชะ-ดน La Phat Cha Don ชาย ลูกชายผู้มีทรัพย์
ณัฎฐพัฒน์ อังคาร 52 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
ภิรภัทร อังคาร 19 พิ-ระ-พัด Phi Ra Phat หญิง ผู้เจริญและยิ่งใหญ่
ศิษฏพัชร์ อังคาร 51 สิด-ตะ-พัด Sit Ta Phat ได้ทั้งชายและหญิง เพชรที่ผ่านการฝึกฝน
ฐิชาลดา อังคาร 24 ทิ-ชา-ละ-ดา Thi Cha La Da หญิง ผู้อยู่ในเชื้อสายที่มั่นคง
พลอยชลิดา อังคาร 42 พลอย-ชะ-ลิ-ดา Phloi Cha Li Da หญิง ผู้รุ่งเรืองและมีค่าดุจพลอย
อัญญ์ชลิดา อังคาร 41 อัน-ชะ-ลิ-ดา An Cha Li Da หญิง ผู้รุ่งเรื่องอย่างมิมีใครเหมือน
ทิพภาพัชร์ อังคาร 42 ทิบ-พา-พัด Thip Pha Phat หญิง แสงสว่างแห่งเพชร
ณัชเรศ อังคาร 24 นัด-ชะ-เรด Nat Cha Ret หญิง ความรู้ของผู้เป็นใหญ่ในน้ำ
รัชยาวีญ์ อังคาร 45 รัด-ชะ-ยา-วี Rat Cha Ya Wi หญิง วีรสตรีผู้มีความรู้และเป็นใหญ่
ภนิตา อังคาร 14 พะ-นิ-ตา Pha Ni Ta หญิง ผู้พูดที่มีเสน่ห์
นาถฬดา อังคาร 14 นาด-ละ-ดา Nat La Da หญิง นางงามผู้บริสุทธิ์
ชณิชา อังคาร 14 ชะ-นิ-ชา Cha Ni Cha หญิง ผู้ที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ธัญญ์ธิชา อังคาร 36 ทัน-ทิ-ชา Than Thi Cha หญิง เกิดมายิ่งใหญ่ด้วยโชคอันมงคล
ภานิชา อังคาร 14 พา-นิ-ชา Pha Ni Cha หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์
อาณดา อังคาร 14 อา-นะ-ดา A Na Da หญิง ผู้มีความรู้ยิ่ง
ภัทรชดา อังคาร 14 พัด-ทะ-ระ-ชะ-ดา Phat Tha Ra Cha Da หญิง ชฎาอันประเสริฐ
ภัทปฤณ อังคาร 14 พัด-ปะ-ริน Phat Pa Rin หญิง ผู้ประเสริฐอย่างสมบูรณ์
ภัทธฤตา อังคาร 15 พัด-ทะ-รึ-ตา Phat Tha Rue Ta หญิง ผู้ตั้งมั่นใจความเจริญ
ณัชชวัท อังคาร 24 นัด-ชะ-วัด Nat Cha Wat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้คล่องแคล่ว
ปัญญรัช อังคาร 24 ปัน-ยะ-รัด Pan Ya Rat หญิง ผู้สูงส่งที่มีปัญญายิ่ง
ปวรัตน อังคาร 24 ปะ-วะ-รัด Pa Wa Rat หญิง ดวงแก้วที่มีค่า
ปัญชวัช อังคาร 24 ปัน-ชะ-วัด Pan Cha Wat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีปัญญาว่องไว
ฐาปนันทณัฏฐ์ อังคาร 63 ถา-ปะ-นัน-ทะ-นัด Tha Pa Nan Tha Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีความสุขเป็นที่ตั้ง
จิตติ์ติณณ์ อังคาร 55 จิด-ติน Chit Tin หญิง ผู้ข้ามพ้นด้วยสติปัญญา
พรินทร์ทิพย์ อังคาร 65 พริน-ทิบ Phrin Thip หญิง เทวดาผู้เป็นใหญ่เหนือน้ำ
ธิเบศ อังคาร 19 ทิ-เบด Thi Bet ชาย ผู้ที่เกิดมาสูงส่ง
สุภิชญานันท์ อังคาร 44 สุ-พิด-ชะ-ยา-นัน Su Phit Cha Ya Nan หญิง ผู้ฉลาดที่มีความสุขยิ่ง
ศรีศิลป์ อังคาร 46 สี-สิน Si Sin ชาย ความงามของศิลปะที่รุ่งเรือง
เลิศ อังคาร 19 เลิด Loet ชาย ดีเด่น, ยอดเยี่ยม, วิเศษ.
วริฐา อังคาร 24 วะ-ริ-ถา Wa Ri Tha หญิง ผู้มีฐานะประเสริฐ
มรรษวรรณ อังคาร 36 มัด-สะ-วัน Mat Sa Wan หญิง หญิงที่มีความอดทนและความเพียร
สิริวัฒน์ อังคาร 46 สิ-หริ-วัด Si Ri Wat ชาย ผู้ที่เจริญสุดยอด
ธนวรันญ์ อังคาร 41 ทะ-นะ-วะ-รัน Tha Na Wa Ran ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เป็นเลิศในทรัพย์
ณพัชรวรรณ อังคาร 42 นะ-พัด-ชะ-ระ-วัน Na Phat Cha Ra Wan หญิง ผู้ที่อยู่ในชนชั้นแห่งเพชร
ณลัชรพรรณ อังคาร 42 นะ-ลัด-ชะ-พัน Na Lat Cha Phan หญิง ผู้สูงส่งที่มีผิวพรรณดี
ณวรรณพัชร อังคาร 42 นะ-วัน-นะ-พัด Na Wan Na Phat หญิง ผู้อยู่ในชนชั้นแห่เพชร
ณณัฏฐภัทร อังคาร 42 นะ-นัด-ทะ-พัด Na Nat Tha Phat หญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
ณนัฐฐมน อังคาร 42 นะ-นัด-ทะ-มน Na Nat Tha Mon ไม่ระบุ ผู้ที่เป็นดวงใจของนักปราชญ์
ณธนวรรณ์ อังคาร 42 นะ-ทะ-นะ-วัน Na Tha Na Wan ไม่ระบุ ผู้อยู่ในชนชั้นแห่งทรัพย์
ณธนันญ์ อังคาร 36 นะ-ทะ-นัน Na Tha Nan หญิง นักปราชญ์ผู้มีความสุข
ณธวัลย์ อังคาร 42 นะ-ทะ-วัน Na Tha Wan หญิง เชื้อสายของนักปราชญ์
ธัญพัฒน์ อังคาร 41 ทัน-ยะ-พัด Than Ya Phat หญิง ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นสิริมงคลอุดมโชค
สุภาณิญา อังคาร 24 สุ-พา-นิ-ยา Su Pha Ni Ya หญิง หญิงผู้มีแสงสว่างแห่งปัญญา
ณิชารัศม์ อังคาร 41 นิ-ชา-รัด Ni Cha Rat หญิง รัศมีของผู้มีความรู้
ลภัสนันท์ อังคาร 42 ละ-พัด-สะ-นัน La Phat Sa Nan หญิง ผู้เจริญในความสุข
ธนัญญวัจน์ อังคาร 51 ทะ-นัน-ยะ-วัด Tha Nan Ya Wat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีวาจาเป็นทรัพย์
พลอยพัชชา อังคาร 45 พลอย-พัด-ชา Phloi Phat Cha หญิง พลอยที่ประเสริฐและเจริญ
เจตน์ภวินท์ อังคาร 51 เจด-พะ-วิน Chet Pha Win ชาย ผู้มีความคิดที่เป็นใหญ่ในโลก
ริญญาภัทร์ อังคาร 36 ริ-ยา-พัด Ri Ya Phat หญิง ผู้มีความรู้ที่นำมาซึ่งความเจริญ
วรัชญ์สรา อังคาร 41 วะ-รัด-สะ-รา Wa Rat Sa Ra หญิง มีความรู้อันประเสริฐ
เพ็ญสินี อังคาร 45 เพ็น-สิ-นี Phen Si Ni หญิง หญิงผู้งดงามดั่งดวงจันทร์
พิชญ์จิรา อังคาร 42 พิด-จิ-รา Phit Chi Ra หญิง นักปราชญ์ผู้มั่นคง
เบญญาพัชร์ อังคาร 40 เบน-ยา-พัด Ben Ya Phat หญิง ผู้ฉลาดปราดเปรื่อง, ฉลาดดุจเพชร
ณัทปภา อังคาร 14 นัด-ถะ-ปะ-พา Nat Tha Pa Pha หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์
ปารย์ชวิชญ์ อังคาร 51 ปาน-ชะ-วิด Pan Cha Wit ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นที่น่าสนใจหรือพอใจ
ติณณภัทร์ อังคาร 36 ติน-นะ-พัด Tin Na Phat ชาย ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้วด้วยความดี
พรวิดา อังคาร 24 พอน-วิ-ดา Phon Wi Da หญิง ผู้เปรียบดั่งแสงอันประเสริฐ
ติณณ์วรุต อังคาร 40 ติน-วะ-รุด Tin Wa Rut ชาย ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้วและประเสริฐ
วรมันต์ อังคาร 36 วอ-ระ-มัน Wo Ra Man ชาย พรแห่งการคุ้มครอง
สันติวัฒน์ อังคาร 50 สัน-ติ-วัด San Ti Wat ชาย ความเจริญอันสงบ
ธนิสตา อังคาร 24 ทะ-นิด-ตา Tha Nit Ta หญิง ผู้มีทรัพย์มาก
ภานุศิลป์ อังคาร 36 พา-นุ-สิน Pha Nu Sin ชาย แสงสว่างของงานศิลป์
พรชีวัน อังคาร 36 พอน-ชี-วัน Phon Chi Wan หญิง ชีวิตที่ประเสริฐ
ใจพิสุทธิ์ อังคาร 50 ใจ-พิ-สุด Chai Phi Sut ชาย ใจที่บริสุทธิ์
อธิเมศร์ อังคาร 41 อะ-ทิ-เมด A Thi Met ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
ภัทรเศรษฐ์ อังคาร 45 พัด-ทะ-ระ-เสด Phat Tha Ra Set ชาย ผู้เจริญอย่างยอดเยี่ยม
ศศิลออ อังคาร 36 สะ-สิ-ละ-ออ Sa Si La O หญิง ดวงจันทร์ที่งดงาม
สมสมัย อังคาร 36 สม-สะ-หมัย Som Sa Mai ชาย สมแก่วาระ
อัญญารินทร์ อังคาร 46 อัน-ยา-ริน An Ya Rin หญิง นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ทิพย์วรินทร์ อังคาร 63 ทิบ-วะ-ริน Thip Wa Rin หญิง เทวดาผู้เป็นใหญ่
ภูวิวรรธน์ อังคาร 45 พู-วิ-วัด Phu Wi Wat ชาย ผู้เจริญรุ่งเรืองบนแผ่นดิน
ศรัณย์ธดิษ อังคาร 50 สะ-รัน-ทะ-ดิด Sa Ran Tha Dit ชาย ผู้เป็นที่รัก, ผู้เป็นที่พึ่ง
ศรัณย์ธณัท อังคาร 51 สะ-รัน-ทะ-นัด Sa Ran Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
พีรพิมพ์ภัทร อังคาร 63 พี-ระ-พิม-พัด Phi Ra Phim Phat หญิง ผู้เจริญที่เป็นต้นแบบของความกล้าหาญ
พีระสิรีฐ์ อังคาร 63 พี-ระ-สิ-รี Phi Ra Si Ri หญิง นักรบผู้เจริญ, ผู้กล้าหาญที่ได้รับโชค
พีร์ชฎาภัทร อังคาร 46 พี-ชะ-ดา-พัด Phi Cha Da Phat ไม่ระบุ ผู้สูงส่งและเจริญ
ฏีร์ญาภา อังคาร 36 ตี-ยา-พา Ti Ya Pha หญิง แสงสว่างของผู้ที่ทรงความรู้
บุษราภา อังคาร 14 บุด-สะ-รา-พา But Sa Ra Pha หญิง รัศมีพลอยสีเหลือง, แสงประกายของพลอยสีเหลือง
ธัญสิฎานัส อังคาร 45 ทัน-สิ-ดา-นัด Than Si Da Nat หญิง ผู้สูงส่งที่มีคุณค่าและรุ่งเรือง
ธัญฎารัศมิ์ อังคาร 51 ทัน-ยะ-ดา-รัด Than Ya Da Rat หญิง ผู้สูงส่งที่มีรัศมีแห่งความรุ่งเรือง
ธัญฐฎาณัฏฐ์ อังคาร 63 ทัน-ทะ-ดา-นัด Than Tha Da Nat หญิง ปราชญ์ผู้สูงส่งและรุ่งเรือง
ธัญพินิจฎา อังคาร 45 ทัน-พิ-นิด-ดา Than Phi Nit Da หญิง ผู้สูงส่งที่รุ่งเรืองตลอดกาล
ธัญสุฎาภัทร์ อังคาร 45 ทัน-สุ-ดา-พัด Than Su Da Phat หญิง ผู้สูงสุ่งที่มีความเจริญดีงาม
ภัทรีดา อังคาร 19 พัด-ทรี-ดา Phat Si Da หญิง ดวงดาวแห่งโชคลาภ
พัฒณสิจฐ์ อังคาร 55 พัด-ทะ-นะ-สิด Phat Tha Na Sit ชาย ผู้พัฒนาไม่มีที่สิ้นสุด
วิภาทิพย์ อังคาร 42 วิ-พา-ทิบ Wi Pha Thip หญิง ผู้เป็นแสงสว่างของเทวดา
วรรณพิมล อังคาร 42 วัน-พิ-มน Wan Phi Mon หญิง ผู้มีผิวพรรณบริสุทธิ์
ทิพยาภา อังคาร 24 ทิบ-พะ-ยา-พา Thip Pha Ya Pha หญิง แสงสว่างของเทวดา
พรรษมนต์ อังคาร 42 พัน-สะ-มน Phan Sa Mon หญิง สายฝนที่วิเศษ
ญาณินพันธุ์ อังคาร 50 ยา-นิน-พัน Ya Nin Phan หญิง เชื้อสายของผู้มีความรู้
อพิชญ์ชญนันต์ อังคาร 65 อะ-พิด-ชะ-ยะ-นัน A Phit Cha Ya Nan หญิง ปราชญ์ผู้มีชัยชนะและความสุข
เวนิส อังคาร 24 เว-นิด We Nit หญิง ที่แห่งความโรแมนติก
เมลนีย์ อังคาร 42 เม-ละ-นี Me La Ni หญิง หญิงผู้ได้รับข่าวสาร
พิมลณัฏฐ์ อังคาร 59 พิ-มน-นัด Phi Mon Nat หญิง ปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
สุมารินทร์ อังคาร 41 สุ-มา-ริน Su Ma Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่พร้อมให้อภัยเสมอ
อรินทร อังคาร 24 อะ-ริน-ทอน A Rin Thon หญิง ผู้เป็นใหญ่ฝ่ายข้าศึก หรือฝ่ายศัตรู
ปาลินทร์ธิดา อังคาร 42 ปา-ลิน-ทิ-ดา Pa Lin Thi Da หญิง ธิดาที่ได้รับการคุ้มครอง
พิภา อังคาร 14 พิ-พา Phi Pha หญิง แสงสว่างที่พิเศษ
ภรัณเมศร์ อังคาร 41 พะ-รัน-เมด Pha Ran Met ชาย ผู้ยิ่งใหญ่
วิรุฬพันธ์ อังคาร 50 วิ-รุน-พัน Wi Run Phan ชาย ผู้ถูกตรึงด้วยความเจริญ
นฤชล อังคาร 14 นะ-รึ-ชน Na Rue Chon หญิง น้ำแห่งคน, น้ำมูตร
ณัฐชพิมพ์ อังคาร 54 นัด-ชะ-พิม Nat Cha Phim หญิง ปราชญ์ผู้เป็นต้นแบบของผู้อื่น
ศศิประภาพร อังคาร 42 สะ-สิ-ประ-พา-พอน Sa Si Pra Pha Phon หญิง แสงสว่างของดวงจันทร์อันประเสริฐ
เธียรธาวิน อังคาร 45 เทียน-ทา-วิน Thian Tha Win ชาย ผู้บริสุทธิ์ดังนักปราชญ์
ศรัญญ์ภัทร อังคาร 42 สะ-รัน-พัด Sa Ran Phat หญิง ผู้ที่เป็นเลิศด้วยความรู้เรื่องศร
พัสส์ฐพร อังคาร 56 พัด-ถะ-พอน Phat Tha Phon หญิง ผู้ค้ำจุนแสงสว่าง
เจนนิภา อังคาร 24 เจน-นิ-พา Chen Ni Pha หญิง ผู้งดงามด้วยความเชี่ยวชาญ
วิศรุช อังคาร 24 วิ-สะ-รุด Wi Sa Rut ชาย สะอาด, สดใส
อิศรินทร์ อังคาร 44 อิด-สะ-ริน It Sa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่
จิณณ์ชญา อังคาร 36 จิน-ชะ-ยา Chin Cha Ya หญิง ผู้เชี่ยวชาญ
อัญญ์มาลี อังคาร 46 อัน-มา-ลี An Ma Li หญิง ดอกไม้แห่งความรู้
ณีราสินุช อังคาร 36 นี-รา-สิ-นุด Ni Ra Si Nut หญิง น้องสาวผู้บริสุทธิ์
ธมนณัฏฐ อังคาร 41 ทะ-มน-นัด Tha Mon Nat หญิง นักปราชญ์ผู้สวยงาม
ติณณพัฒน์ อังคาร 46 ติน-นะ-พัด Tin Na Phat ชาย ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้วและมีความเจริญ
ณัชฌาภัสร์ อังคาร 42 นัด-ชา-พัด Nat Cha Phat หญิง ผู้เจริญที่มากด้วยความรู้
ธนุพัทธ์ อังคาร 36 ทะ-นุ-พัด Tha Nu Phat ชาย ความก้าวหน้าที่ติดแน่น
ภัทร์รวี อังคาร 36 พัด-ระ-วี Phat Ra Wi หญิง ดีและประเสริฐอย่างมั่นคงดั่งดวงอาทิตย์
ณพิภา อังคาร 19 นะ-พิ-พา Na Phi Pha หญิง ผู้เป็นดั่งแสงสว่าง
นลินตา อังคาร 24 นะ-ลิน-ตา Na Lin Ta หญิง สวยดุจดอกบัว
ธิดาทิพย์ อังคาร 40 ทิ-ดา-ทิบ Thi Da Thip หญิง ลูกสาวเทวดา
บิ้ว อังคาร 14 บิ้ว Bio หญิง สร้าง(ในภาษาอังกฤษ)
รภัสสรณ์ อังคาร 41 ระ-พัด-สอน Ra Phat Son หญิง ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่พึ่ง
วรณัน อังคาร 24 วอ-ระ-นัน Wo Ra Nan หญิง ของขวัญแห่งความสุข
ลัษมณ อังคาร 24 ลัด-สะ-มน Lat Sa Mon หญิง ผู้มีลักษณะดั่งมณี
ชนันท์สิตา อังคาร 41 ชะ-นัน-สิ-ตา Cha Nan Si Ta หญิง ผู้มีความสุข
รินทร์รมิดา อังคาร 42 ริน-ระ-มิ-ดา Rin Ra Mi Da หญิง ผู้มีความสุขและยิ่งใหญ่
จิณัฏฐ์ฐิตา อังคาร 63 จิ-นัด-ถิ-ตา Chi Nat Thi Ta หญิง นักปราชญ์ผู้มั่นคง
วลัญช์รัตน์ อังคาร 56 วะ-ลัน-รัด Wa Lan Rat หญิง ทางที่มีค่าดั่งดวงแก้ว
มิราริณทร์ อังคาร 41 มิ-รา-ริน Mi Ra Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ดั่งมหาสมุทร
ธนิษฐ์นันท์ อังคาร 59 ทะ-นิด-นัน Tha Nit Nan หญิง ดวงดาวแห่งความสุข
ณัฐจรินทร์ อังคาร 51 นัด-จะ-ริน Nat Cha Rin หญิง นักปราชญ์ผู้เดินทางสู่ความยิ่งใหญ่
อุไรพรรณ อังคาร 41 อุ-รัย-พัน U Rai Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณงดงาม
ศุภาฑินันท์ อังคาร 41 สุ-พา-ทิ-นัน Su Pha Thi Nan หญิง รัศมีแห่งความสุข
พันธุ์ณุมาศ อังคาร 50 พัน-นุ-มาด Phan Nu Mat หญิง เชื้อสายแห่งทองคำ
ภุสชิพัทธ์ อังคาร 41 พุด-ชิ-พัด Phut Chi Phat ชาย ผู้มากด้วยความเจริญ
พุฒิธนัสถ์ อังคาร 46 พุด-ทะ-นัด Phut Tha Nat ชาย ผู้เจริญในทรัพย์
ภุสชิวัฒน์ อังคาร 42 พุด-ชิ-วัด Phut Chi Wat ชาย ผู้มากด้วยความเจริญ
ธรรพัฒน์ อังคาร 41 ทัน-พัด Than Phat ชาย ผู้เจริญในธรรม
พรพชรมน อังคาร 36 พอน-พะ-ชะ-ระ-มน Phon Pha Cha Ra Mon หญิง ผู้ประเสริฐมีจิตใจแกร่งดั่งเพชร
สัจจาพร อังคาร 36 สัด-จา-พอน Sat Cha Phon หญิง ความจริงใจอันประเสริฐ
โรสรินทร์ อังคาร 42 โรด-สะ-ริน Rot Sa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่ได้รับความรัก
พิมนภา อังคาร 24 พิม-นะ-พา Phim Na Pha หญิง ต้นแบบที่มาจากฟากฟ้า