บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายชื่อดี - นามมงคล แสดงสูงสุด 300 รายชื่อ

ชื่อ วัน เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธปณัฐ พุธ 24 ทะ-ปะ-นัด Tha Pa Nat ชาย ผู้มีความมั่นคงในทรัพย์ด้วยปัญญา
พราวลลิล พุธ 41 พราว-ละ-ลิน Phrao La Lin หญิง แสงสว่างและความน่ารัก
พิมธนภัทร พุธ 36 พิม-ทะ-นะ-พัด Phim Tha Na Phat หญิง ผู้ประสบความสำเร็จ เจริญ มีทรัพย์
พิมพิรยา พุธ 42 พิม-พิ-ระ-ยา Phim Phi Ra Ya หญิง ต้นแบบของความเพียร
พิมพวิรา พุธ 40 พิม-พะ-วิ-รา Phim Pha Wi Ra หญิง ต้นแบบของความกล้าหาญ
พิมธคีตา พุธ 36 พิม-ทะ-คี-ตา Phim Tha Khi Ta หญิง ต้นแบบของเสียงอันไพเราะ
พิมธวิรา พุธ 36 พิม-ทะ-วิ-รา Phim Tha Wi Ra หญิง ผู้เป็นต้นแบบของความกล้าหาญ
พิมปภัสสร์ พุธ 51 พิม-ปะ-พัด Phim Pa Phat หญิง แบบอย่างที่ประเสริฐยิ่ง
ปาณพสิฐ พุธ 36 ปาน-พะ-สิด Pan Pha Sit ชาย ผู้มีชีวิตอยู่บนความร่ำรวย
พรธิตา พุธ 24 พอน-ทิ-ตา Phon Thi Ta หญิง ผู้ประเสริฐด้วยการให้
อู่ พุธ 9 อู่ U ชาย แหล่งที่เกิด.
ศิวภา พุธ 19 สิ-วะ-พา Si Wa Pha หญิง แสงสว่างของผู้สูงส่ง, แสงสว่างของพระอิศวร.
นันท์ พุธ 24 นัน Nan หญิง ความสุข
เปรมมิกา พุธ 24 เปรม-มิ-กา Prem Mi Ka หญิง ผู้เป็นที่รัก
รัฐณรงค์ พุธ 41 รัด-นะ-รง Rat Na Rong ชาย แผ่นดินแห่งการรบ
คิณณ์ณภัทร พุธ 42 คิน-นะ-พัด Khin Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ความเจริญที่มีแสงสว่าง
ปัณณรัศม์ พุธ 45 ปัน-นะ-รัด Pan Na Rat หญิง รัศมีแห่งปัญญา
ปัณณรัฏฐ์ พุธ 51 ปัน-นะ-รัด Pan Na Rat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีปัญญาบนแผ่นดิน
ปัณณพัสส์ พุธ 51 ปัน-นะ-พัด Pan Na Phat หญิง ผู้ทรงปัญญาตลอดปี
ปัณณพักตร์ พุธ 45 ปัน-นะ-พัก Pan Na Phak หญิง ผู้มีใบหน้าที่ทรงปัญญา
ฐาพิร์ณัท พุธ 45 ถา-พิ-นัด Tha Phi Nat ได้ทั้งชายและหญิง มั่นคงกล้าหาญมีความรู้
เพลิงพระพราย พุธ 59 เพลิง-พระ-พราย Phloeng Phra Phrai หญิง เพลิงแพรวพราว
มนัสภรณ์ พุธ 40 มะ-นัด-พอน Ma Nat Phon หญิง ผู้มีจิตใจอันประเสริฐ
ฐิติณัฏฐ์ พุธ 56 ทิ-ติ-นัด Thi Ti Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ตั้งมั่น
ฑิมพิการณ์ พุธ 44 ทิม-พิ-กาน Thim Phi Kan หญิง สิ่งที่เกิดจากสายน้ำ
ดนัยวัฒน์ พุธ 45 ดะ-นัย-วัด Da Nai Wat ชาย ลูกชายผู้เจริญ
พลปพัฒน์ พุธ 45 พน-ปะ-พัด Phon Pa Phat ชาย ความเจริญอันแข็งแกร่ง
รังษิมา พุธ 24 รัง-สิ-มา Rang Si Ma หญิง ผู้มีแสงสว่าง หรือพระอาทิตย์
รังศิณีย์ พุธ 50 รัง-สิ-นี Rang Si Ni หญิง ผู้พึงเป็นรัศมี
รักษ์ศรุติ พุธ 41 รัก-สะ-รุด Rak Sa Rut ชาย ผู้มีชื่อเสียงทีรักษาไว้
รักษ์ศรัณย์ พุธ 59 รัก-สะ-รัน Rak Sa Ran หญิง รักษาการพึ่งพิง
รักษวรา พุธ 24 รัก-สะ-วะ-รา Rak Sa Wa Ra หญิง ผู้รักษาความประเสริฐ
รักษ์วนันต์ พุธ 54 รัก-วะ-นัน Rak Wa Nan หญิง ผู้รักษาแนวป่า
รักษ์นิวร พุธ 41 รัก-นิ-วอน Rak Ni Won ชาย ผู้รักษาความประเสริฐนิรันดร์
รักษ์นรธิป พุธ 41 รัก-นอ-ระ-ทิบ Rak No Ra Thip หญิง ผู้เป็นใหญ่และคุ้มครองหมู่คน
รักษ์ธนัน พุธ 40 รัก-ทะ-นัน Rak Tha Nan หญิง ผู้รักษาทรัพย์ให้มีอยู่
รักษ์การัณย์ พุธ 54 รัก-กา-รัน Rak Ka Ran หญิง ผู้รักษาหน้าที่การงาน
ระพีพรหม พุธ 45 ระ-พี-พรม Ra Phi Phrom หญิง ผู้ประเสริฐและรุ่งเรืองดังอาทิตย์
รษิกา พุธ 14 ระ-สิ-กา Ra Si Ka หญิง ผู้รู้จักความอร่อยดี
รวีอินทร์ พุธ 46 ระ-วี-อิน Ra Wi In หญิง เทพพระอาทิตย์ผู้เป็นใหญ่
รวีวงศ์ พุธ 41 ระ-วี-วง Ra Wi Wong หญิง ตระกูลแห่งอาทิตย์
รวีภัทร์ พุธ 36 ระ-วี-พัด Ra Wi Phat หญิง เจริญรุ่งเรืองดุจตะวัน
รวีพงษ์ พุธ 40 ระ-วี-พง Ra Wi Phong หญิง ผู้เป็นเชื้อสายแห่งตะวัน
รวิ พุธ 14 ระ-วิ Ra Wi หญิง ดวงอาทิย์ ตะวัน
รยานันทน์ พุธ 42 ระ-ยา-นัน Ra Ya Nan หญิง ผู้มีควายินดีในความรวดเร็ว
รเมศฐ์ พุธ 36 ระ-เมด Ra Met ชาย ผู้สูงสุด
รมัยปวีณ พุธ 41 รม-ปะ-วีน Rom Pa Win หญิง ผู้ฉลาดและมีเสน่ห์
รมย์ศรัณย์ พุธ 63 รม-สะ-รัน Rom Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งแห่งความสุข
รมย์ราวินท์ พุธ 56 รม-รา-วิน Rom Ra Win หญิง ผู้มีการรบอย่างมีความสุข
รมย์รมณ พุธ 40 รม-ระ-มน Rom Ra Mon หญิง ผู้มีความสุขและร่าเริง
รมย์รพี พุธ 45 รม-ระ-พี Rom Ra Phi หญิง รุ่งเรืองและมีความสุข
รมย์มณิภา พุธ 42 รม-มะ-นิ-พา Rom Ma Ni Pha หญิง ผู้มีประกายดวงมณีอันน่ารื่นรมย์
รมย์ปวีร์ พุธ 54 รม-ปะ-วี Rom Pa Wi หญิง ผู้มีความสุขที่กล้าหาญยิ่ง
รมณ์อัยยา พุธ 50 รม-อัย-ยา Rom Aiya Ya หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีความสุข
รมณวัฒน์ พุธ 41 ระ-มน-วัด Ra Mon Wat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เจริญรุ่งเรืองและมีความสุข
รมณ์ลาวัลย์ พุธ 63 รม-ลา-วัน Rom La Wan หญิง สวยงามและมีความสุข
รมณ์ยุพา พุธ 41 รม-ยุ-พา Rom Yu Pha หญิง หนุ่มสาวที่รื่นเริง
รภีวิฑย์ พุธ 42 ระ-พี-วิด Ra Phi Wit ชาย ผู้มีความรู้ยิ่ง
รภีพัฒน์ พุธ 41 ระ-พี-พัด Ra Phi Phat ชาย เจริญรุ่งเรือง
รภัสสร์ พุธ 36 ระ-พัด Ra Phat หญิง แสงสว่างที่กระทบเลียดไป
รภัทภร พุธ 15 ระ-พัด-พอน Ra Phat Phon หญิง ผู้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
รพีวัตร พุธ 36 ระ-พี-วัด Ra Phi Wat หญิง ผู้มีวัตรปฏิบัติอันยิ่งใหญ่ดุจดวงอาทิตย์
รพีนภัส พุธ 36 ระ-พี-นะ-พัด Ra Phi Na Phat หญิง สวรรค์อันเรืองรองดังอาทิตย์
รตริยา พุธ 24 ระ-ตะ-ริ-ยา Ra Ta Ri Ya หญิง ผู้ยินดีในความประเสริฐ
รตพรรธน์ พุธ 41 ระ-ตะ-พัด Ra Ta Phat ชาย ผู้ยินดีในความเจริญ
รตนันทน์ พุธ 36 ระ-ตะ-นัน Ra Ta Nan หญิง ผู้มีความสุขที่น่ายินดี
รตนพัฒน์ พุธ 41 ระ-ตะ-นะ-พัด Ra Ta Na Phat ชาย ผู้เจริญและดีงาม
รตนกมล พุธ 24 ระ-ตะ-นะ-กะ-มน Ra Ta Na Ka Mon หญิง หัวใจที่มีคุณค่า, หัวใจดุจดวงแก้ว
รตตณภัค พุธ 24 รัด-ตะ-นะ-พัก Rat Ta Na Phak หญิง ผู้มีโชค(ทรัพย์)ในตอนกลางคืน
รดาณัฐ พุธ 24 ระ-ดา-นัด Ra Da Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีความยินดี, ผู้มีความสุขด้วยปัญญา
รณัฐดา พุธ 24 ระ-นัด-ดา Ra Nat Da หญิง หญิงผู้ความยินดีแปดอย่าง
รณฤทธิ พุธ 19 รน-นะ-ริด Ron Na Rit ชาย ผู้เก่งกล้าในการรบ
รณภัฏ พุธ 23 รน-นะ-พัด Ron Na Phat ชาย ทหารพลรบ,ทหารที่มีชื่อเสียง
รงค์ภูรินท์ พุธ 45 รง-พู-ริน Rong Phu Rin ชาย ผู้รักแผ่นดิน
เยี่ยมวุฒิ พุธ 45 เยี่ยม-วุด Yiam Wut ชาย ผู้มีความเจริญ
ยุพาปภัสร์ พุธ 45 ยุ-พา-ปะ-พัด Yu Pha Pa Phat หญิง สาวสวยผู้รุ่งเรือง
ยุทธ์พรหม พุธ 45 ยุด-ทะ-พม Yut Tha Phom ชาย ผู้ประเสริฐในการรบ
ยุทธปทิต พุธ 24 ยุด-ปะ-ทิด Yut Pa Thit ชาย ผู้รุ่งเรืองด้วยการรบ
ยุทธ์ธนิน พุธ 41 ยุด-ทะ-นิน Yut Tha Nin ชาย ผู้มีทรัพย์และชำนาญรบ
ยศระวี พุธ 36 ยด-ระ-วี Yot Ra Wi หญิง ผู้รู่งเรืองด้วยเกียรติยศ
ยศรมัย พุธ 36 ยด-ระ-มัย Yot Ra Mai หญิง ผู้ยินดีในเกียรติ
ยศภิธรม์ พุธ 42 ยด-พิ-ทอน Yot Phi Thon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีคุณธรรมสูงส่งด้วยเกียรติยศ
ยศปาล พุธ 24 ยด-สะ-ปาน Yot Sa Pan ชาย ผู้รักษาเกียรติคุณ
ยศปรุฬห์ พุธ 41 ยด-ปะ-รุด Yot Pa Rut ชาย ผู้เจริญด้วยเกียรติ
ยศปภาณ พุธ 24 ยด-ปะ-พาน Yot Pa Phan ชาย ผู้พูดเก่งและมีเกียรติ์
ยศธรา พุธ 24 ยด-ทะ-รา Yot Tha Ra หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งเกียรติคุณ
ยศธกร พุธ 24 ยด-ทะ-กอน Yot Tha Kon ชาย ผู้สร้างเกียรติด้วยตนเอง
ยวิษฐอร พุธ 41 ยะ-วิด-ถะ-ออน Ya Wit Tha On หญิง สาวงามผู้เยาว์วัย
ยวิษฐอนันต์ พุธ 63 ยะ-วิด-ถะ-อะ-นัน Ya Wit Tha A Nan ชาย ผู้มากมายความเยาว์วัย
ยวิษฐ์ศรณ์ พุธ 65 ยะ-วิด-สอน Ya Wit Son หญิง ผู้พึ่งพิงที่เยาวัย
ยลวรัมพร พุธ 45 ยน-วะ-รัม-พอน Yon Wa Ram Phon หญิง งามดังท้องฟ้าเมื่อได้มอง
ยลรณา พุธ 24 ยน-ระ-นา Yon Ra Na หญิง ผู้มีการรบที่น่ามอง
ยลปวีร์ พุธ 42 ยน-ปะ-วี Yon Pa Wi หญิง ผู้กล้าหาญยิ่งที่น่ามอง
ยลปณต พุธ 24 ยน-ปะ-นด Yon Pa Not ชาย ผู้อ่อนน้อมที่น่ามอง
ยลนรา พุธ 24 ยน-นะ-รา Yon Na Ra หญิง คนที่น่ามอง
อิงวรินทร์ พุธ 45 อิง-วะ-ริน Ing Wa Rin หญิง ดั่งผู้เป็นใหญ่
กิตติ์ธาริน พุธ 42 กิด-ทา-ริน Kit Tha Rin ชาย สายน้ำแห่งชื่อเสียง
มิลิณรสา พุธ 36 มิ-ลิน-ระ-สา Mi Lin Ra Sa หญิง ผู้มีความงดงาม
ศศิร์ภัทรา พุธ 42 สะ-สิ-พัด-ทะ-รา Sa Si Phat Tha Ra หญิง ดวงจันทร์แห่งความเจริญ, ดวงจันทร์แห่งโชคลาภ
อัฐยวิษฐ์ พุธ 59 อัด-ยะ-วิด At Ya Wit ชาย ผู้มั่งมีในเงินทอง
อัฏฐณัฏฐ์ พุธ 64 อัด-ทะ-นัด At Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มากด้วยเงินทอง
ฐปนณัณท์ พุธ 40 ทะ-ปะ-นะ-นัน Tha Pa Na Nan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความสุขอย่างมั่นคง
ลมินต์ปราง พุธ 41 ละ-มิน-ปราง La Min Prang หญิง งดงามสมบูรณ์
สิรินยาภรณ์ พุธ 52 สิ-ริน-ยา-พร Si Rin Ya Phon หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มากความรู้
วรเนตร พุธ 24 วอ-ระ-เนด Wo Ra Net ชาย ดวงตาอันประเสริฐ
ภัทราสรณ์ พุธ 36 พัด-ทรา-สอน Phat Thra Son หญิง ผู้มีความเจริญเป็นที่พึ่ง
ธีรทัศน์ พุธ 41 ที-ระ-ทัด Thi Ra That ชาย ผู้มีความเป็นนักปราชญ์
ธนัทภัทร พุธ 24 ทะ-นัด-พัด Tha Nat Phat ชาย ผู้เจริญที่มีทรัพย์
ฬเณศรา พุธ 24 ละ-เนด-สะ-รา La Net Sa Ra หญิง นักปราชญ์ผู้สูงส่ง
พัทรินภรณ์ พุธ 45 พัด-ทะ-ริน-พร Phat Tha Rin Phon หญิง เครื่องประดับของผู้เป็นใหญ่
ประดาพร พุธ 24 ประ-ดา-พอน Pra Da Phon หญิง ผู้เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์
เศรษฐบุตร พุธ 36 เสด-ถะ-บุด Set Tha But ชาย บุตรที่ประเสริฐ
ไพรวัลย์ พุธ 54 พรัย-วัน Phrai Wan ได้ทั้งชายและหญิง ป่าไม้.
พงษ์นิวัฒน์ พุธ 59 พง-นิ-วัด Phong Ni Wat ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความเจริญ
วุฒิศาสตร์ พุธ 45 วุด-ทิ-สาด Wut Thi Sat ชาย ผู้มีความรู้ขั้นสูง
ศิริภัสสร พุธ 42 สิ-หริ-พัด-สอน Si Ri Phat Son หญิง รัศมีอันยอดเยี่ยม
บอล พุธ 14 บอน Bon หญิง ลูกกลม ๆ ทำด้วยหนัง ยาง หรือพลาสติก
วิศักดิ์ พุธ 36 วิ-สัก Wi Sak ชาย อำนาจที่พิเศษ
นัทกร พุธ 15 นัด-ทะ-กอน Nat Tha Kon หญิง บ่อเกิดแห่งนักปราชญ์
ศิริรักษ์ พุธ 41 สิ-หริ-รัก Si Ri Rak หญิง ผู้รักษาความดี
วีรินทร์ภัทร พุธ 50 วี-ริน-พัด Wi Rin Phat หญิง ผู้เจริญและเป็นใหญ่
อันดารัตน์ พุธ 42 อัน-ดา-รัด An Da Rat หญิง ผู้เข้าถึงแก้วอันประเสริฐ
กันย์ณัฐ พุธ 45 กัน-นัด Kan Nat หญิง นักปราชญ์สตรี
กัลยทัศน์ พุธ 45 กัน-ยะ-ทัด Kan Ya That หญิง หญิงสาวผู้มีความคิดดี
กันยปัตน์ พุธ 41 กัน-ยะ-ปัด Kan Ya Pat หญิง หญิงที่เป็นชาวเมืองปัตนะ(อยู่ในแคว้นมคธ)
กัณฑพัฒธ์ พุธ 41 กัน-ทะ-พัด Kan Tha Phat หญิง หญิงผู้อยู่ในกรอบความรู้ที่มั่นคง
ลินนภัสร์ พุธ 45 ลิน-นะ-พัด Lin Na Phat หญิง หญิงที่น่ารักและเจริญ
ทษณภรรณ พุธ 24 ทัด-สะ-นะ-พัน That Sa Na Phan หญิง -
ณัฎฐพัฒน์ พุธ 52 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
ภิรภัทร พุธ 19 พิ-ระ-พัด Phi Ra Phat หญิง ผู้เจริญและยิ่งใหญ่
เมวิกา พุธ 19 เม-วิ-กา Me Wi Ka หญิง รุ่งเรืองด้วยทรัพย์
ศิร์ฆเนศ พุธ 41 สิ-คะ-เนด Si Kha Net ชาย เทพผู้เป็นใหญ่ในหมู่เมฆ
กานต์ศวิน พุธ 41 กาน-สะ-วิน Kan Sa Win ชาย เป็นที่รักของผู้ฟัง
ภนิตา พุธ 14 พะ-นิ-ตา Pha Ni Ta หญิง ผู้พูดที่มีเสน่ห์
นาถฬดา พุธ 14 นาด-ละ-ดา Nat La Da หญิง นางงามผู้บริสุทธิ์
เกตุสุรินทร์ พุธ 42 เกด-สุ-ริน Ket Su Rin หญิง เทวดาผู้เป็นใหญ่แห่งดาวธง
อาณดา พุธ 14 อา-นะ-ดา A Na Da หญิง ผู้มีความรู้ยิ่ง
ภัทปฤณ พุธ 14 พัด-ปะ-ริน Phat Pa Rin หญิง ผู้ประเสริฐอย่างสมบูรณ์
ภัทธฤตา พุธ 15 พัด-ทะ-รึ-ตา Phat Tha Rue Ta หญิง ผู้ตั้งมั่นใจความเจริญ
ปวรัตน พุธ 24 ปะ-วะ-รัด Pa Wa Rat หญิง ดวงแก้วที่มีค่า
ณัฏฐ์ฐณภัค พุธ 59 นัด-ทะ-นะ-พัก Nat Tha Na Phak หญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
ฐาปนันทณัฏฐ์ พุธ 63 ถา-ปะ-นัน-ทะ-นัด Tha Pa Nan Tha Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีความสุขเป็นที่ตั้ง
กันต์กนิฎฐ์ พุธ 55 กัน-กะ-หนิด Kan Ka Nit หญิง น้องสาวผู้เป็นสุขน้องสาวผู้น่ารัก
พรินทร์ทิพย์ พุธ 65 พริน-ทิบ Phrin Thip หญิง เทวดาผู้เป็นใหญ่เหนือน้ำ
ธิเบศ พุธ 19 ทิ-เบด Thi Bet ชาย ผู้ที่เกิดมาสูงส่ง
ศรีศิลป์ พุธ 46 สี-สิน Si Sin ชาย ความงามของศิลปะที่รุ่งเรือง
เลิศ พุธ 19 เลิด Loet ชาย ดีเด่น, ยอดเยี่ยม, วิเศษ.
วริฐา พุธ 24 วะ-ริ-ถา Wa Ri Tha หญิง ผู้มีฐานะประเสริฐ
มรรษวรรณ พุธ 36 มัด-สะ-วัน Mat Sa Wan หญิง หญิงที่มีความอดทนและความเพียร
สิริวัฒน์ พุธ 46 สิ-หริ-วัด Si Ri Wat ชาย ผู้ที่เจริญสุดยอด
วิทยศักดิ์ พุธ 45 วิด-ทะ-ยะ-สัก Wit Tha Ya Sak ชาย ผู้มีอำนาจและความรู้
กฤษณ์ติพัฒน์ พุธ 56 กริด-ติ-พัด Krit Ti Phat ชาย ผู้ประเสริฐด้วยการกระทำ
ณณัฏฐภัทร พุธ 42 นะ-นัด-ทะ-พัด Na Nat Tha Phat หญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
ณนัฐฐมน พุธ 42 นะ-นัด-ทะ-มน Na Nat Tha Mon ไม่ระบุ ผู้ที่เป็นดวงใจของนักปราชญ์
ณธนวรรณ์ พุธ 42 นะ-ทะ-นะ-วัน Na Tha Na Wan ไม่ระบุ ผู้อยู่ในชนชั้นแห่งทรัพย์
ณธวัลย์ พุธ 42 นะ-ทะ-วัน Na Tha Wan หญิง เชื้อสายของนักปราชญ์
อคิราพันธุ์ พุธ 50 อะ-คิ-รา-พัน A Khi Ra Phan ชาย เชื้อสายของพระอาทิตย์
อคิรณัฏฐ์ พุธ 54 อะ-คิ-ระ-นัด A Khi Ra Nat ชาย ปราชญ์ผู้สว่างดั่งแสงของอาทิตย์
ลภัสนันท์ พุธ 42 ละ-พัด-สะ-นัน La Phat Sa Nan หญิง ผู้เจริญในความสุข
พงศ์ศรัณย์ พุธ 63 พง-สะ-รัน Phong Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งของตระกูล
พงษ์ศรัณย์ พุธ 60 พง-สะ-รัน Phong Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งของตระกูล
กวินสิทธิ์ พุธ 45 กะ-วิน-สิด Ka Win Sit ชาย ผู้มีความสำเร็จที่ดีงาม
ณัทปภา พุธ 14 นัด-ถะ-ปะ-พา Nat Tha Pa Pha หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์
นัทธ์ฐภัค พุธ 41 นัน-ทะ-พัก Nan Tha Phak หญิง ผู้ผูกพันกับความมั่งมี
ติณณภัทร์ พุธ 36 ติน-นะ-พัด Tin Na Phat ชาย ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้วด้วยความดี
พรวิดา พุธ 24 พอน-วิ-ดา Phon Wi Da หญิง ผู้เปรียบดั่งแสงอันประเสริฐ
ติณณ์วรุต พุธ 40 ติน-วะ-รุด Tin Wa Rut ชาย ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้วและประเสริฐ
วรมันต์ พุธ 36 วอ-ระ-มัน Wo Ra Man ชาย พรแห่งการคุ้มครอง
สันติวัฒน์ พุธ 50 สัน-ติ-วัด San Ti Wat ชาย ความเจริญอันสงบ
ธนิสตา พุธ 24 ทะ-นิด-ตา Tha Nit Ta หญิง ผู้มีทรัพย์มาก
ภานุศิลป์ พุธ 36 พา-นุ-สิน Pha Nu Sin ชาย แสงสว่างของงานศิลป์
มัลลิการ์ พุธ 40 มัน-ลิ-กา Man Li Ka หญิง ดอกมะลิ
อธิเมศร์ พุธ 41 อะ-ทิ-เมด A Thi Met ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
ภัทรเศรษฐ์ พุธ 45 พัด-ทะ-ระ-เสด Phat Tha Ra Set ชาย ผู้เจริญอย่างยอดเยี่ยม
เอกธนา พุธ 19 เอก-ทะ-นา Ek Tha Na ชาย ทรัพย์สมบัติชั้นแรก
ศศิลออ พุธ 36 สะ-สิ-ละ-ออ Sa Si La O หญิง ดวงจันทร์ที่งดงาม
สมสมัย พุธ 36 สม-สะ-หมัย Som Sa Mai ชาย สมแก่วาระ
ทิพย์วรินทร์ พุธ 63 ทิบ-วะ-ริน Thip Wa Rin หญิง เทวดาผู้เป็นใหญ่
ภูวิวรรธน์ พุธ 45 พู-วิ-วัด Phu Wi Wat ชาย ผู้เจริญรุ่งเรืองบนแผ่นดิน
ศรัณย์ธดิษ พุธ 50 สะ-รัน-ทะ-ดิด Sa Ran Tha Dit ชาย ผู้เป็นที่รัก, ผู้เป็นที่พึ่ง
ศรัณย์ธณัท พุธ 51 สะ-รัน-ทะ-นัด Sa Ran Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
พีรพิมพ์ภัทร พุธ 63 พี-ระ-พิม-พัด Phi Ra Phim Phat หญิง ผู้เจริญที่เป็นต้นแบบของความกล้าหาญ
พีรสิตาพักตร์ พุธ 63 พี-ระ-สิ-ตา-พัก Phi Ra Si Ta Phak หญิง ผู้กล้าหาญที่มีใบหน้าชวนมอง
พีระสิรีฐ์ พุธ 63 พี-ระ-สิ-รี Phi Ra Si Ri หญิง นักรบผู้เจริญ, ผู้กล้าหาญที่ได้รับโชค
บุษราภา พุธ 14 บุด-สะ-รา-พา But Sa Ra Pha หญิง รัศมีพลอยสีเหลือง, แสงประกายของพลอยสีเหลือง
ภัทรีดา พุธ 19 พัด-ทรี-ดา Phat Si Da หญิง ดวงดาวแห่งโชคลาภ
กฤษณภัสร์ พุธ 36 กริด-สะ-นะ-พัด Krit Sa Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง แสงจากพระกฤษณะ
กฤษกมลฐ์ พุธ 36 กริด-กะ-มน Krit Ka Mon ชาย ผู้มีจิตใจที่ยิ่งใหญ่
กฤศฐิณิฐ พุธ 40 กริด-ทิ-นิด Krit Thi Nit ชาย ผู้เป็นใหญ่ตลอดกาล
กฤษพิรเมศ พุธ 36 กริด-พิ-ระ-เมด Krit Phi Ra Met ชาย ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีความสุขอย่างงดงาม
วิภาทิพย์ พุธ 42 วิ-พา-ทิบ Wi Pha Thip หญิง ผู้เป็นแสงสว่างของเทวดา
วรรณพิมล พุธ 42 วัน-พิ-มน Wan Phi Mon หญิง ผู้มีผิวพรรณบริสุทธิ์
กฤษวิสิษฎ์ พุธ 45 กริด-วิ-สิด Krit Wi Sit ชาย ผู้ทรงไว้ซึ่งความเป็นใหญ่
กฤตพสิษฐ์ พุธ 46 กริด-พะ-สิด Krit Pha Sit ชาย ผู้สมควรที่ได้รับคาวมร่ำรวยอย่างสูงสุด
กัลยวีร์ พุธ 45 กัน-ยะ-วี Kan Ya Wi หญิง หญิงผู้มีความกล้าหาญ
กฤษฎิ์พงศ์ พุธ 50 กริด-สะ-พง Krit Sa Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่มีปัญญา
ทิพยาภา พุธ 24 ทิบ-พะ-ยา-พา Thip Pha Ya Pha หญิง แสงสว่างของเทวดา
พรรษมนต์ พุธ 42 พัน-สะ-มน Phan Sa Mon หญิง สายฝนที่วิเศษ
เศรษฐลักษณ์ พุธ 55 เสด-ถะ-ลัก Set Tha Lak ชาย ผู้มีลักษณะที่ยอดเยี่ยม
เขมขนิษฐ์ พุธ 42 เขม-ขะ-นิด Khema Kha Nit หญิง น้องสาวที่มีความเกษม
ทัศสุขนีย์ พุธ 51 ทัด-สุก-นี That Suk Ni หญิง สตรีผู้มีทัศนะแห่งความสุข
เวนิส พุธ 24 เว-นิด We Nit หญิง ที่แห่งความโรแมนติก
เมลนีย์ พุธ 42 เม-ละ-นี Me La Ni หญิง หญิงผู้ได้รับข่าวสาร
พิมลณัฏฐ์ พุธ 59 พิ-มน-นัด Phi Mon Nat หญิง ปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
สุมารินทร์ พุธ 41 สุ-มา-ริน Su Ma Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่พร้อมให้อภัยเสมอ
อรินทร พุธ 24 อะ-ริน-ทอน A Rin Thon หญิง ผู้เป็นใหญ่ฝ่ายข้าศึก หรือฝ่ายศัตรู
ปาลินทร์ธิดา พุธ 42 ปา-ลิน-ทิ-ดา Pa Lin Thi Da หญิง ธิดาที่ได้รับการคุ้มครอง
พิภา พุธ 14 พิ-พา Phi Pha หญิง แสงสว่างที่พิเศษ
ภรัณเมศร์ พุธ 41 พะ-รัน-เมด Pha Ran Met ชาย ผู้ยิ่งใหญ่
วิรุฬพันธ์ พุธ 50 วิ-รุน-พัน Wi Run Phan ชาย ผู้ถูกตรึงด้วยความเจริญ
อภิสรากรณ์ พุธ 42 อะ-พิ-สะ-รา-กอน A Phi Sa Ra Kon หญิง ผู้ที่เกิดมายิ่งใหญ่
ศศิประภาพร พุธ 42 สะ-สิ-ประ-พา-พอน Sa Si Pra Pha Phon หญิง แสงสว่างของดวงจันทร์อันประเสริฐ
เธียรธาวิน พุธ 45 เทียน-ทา-วิน Thian Tha Win ชาย ผู้บริสุทธิ์ดังนักปราชญ์
พัสส์ฐพร พุธ 56 พัด-ถะ-พอน Phat Tha Phon หญิง ผู้ค้ำจุนแสงสว่าง
อิศรินทร์ พุธ 44 อิด-สะ-ริน It Sa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่
ธมนณัฏฐ พุธ 41 ทะ-มน-นัด Tha Mon Nat หญิง นักปราชญ์ผู้สวยงาม
กัณฐ์ณิศา พุธ 45 กัน-นิ-สา Kan Ni Sa หญิง เจ้าแห่งความรู้ที่ขาดมิได้
ติณณพัฒน์ พุธ 46 ติน-นะ-พัด Tin Na Phat ชาย ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้วและมีความเจริญ
ธนุพัทธ์ พุธ 36 ทะ-นุ-พัด Tha Nu Phat ชาย ความก้าวหน้าที่ติดแน่น
วิมลพักตร์ พุธ 50 วิ-มน-พัก Wi Mon Phak หญิง ผู้มีใบหน้าผ่องใส
ภัทร์รวี พุธ 36 พัด-ระ-วี Phat Ra Wi หญิง ดีและประเสริฐอย่างมั่นคงดั่งดวงอาทิตย์
ณพิภา พุธ 19 นะ-พิ-พา Na Phi Pha หญิง ผู้เป็นดั่งแสงสว่าง
นลินตา พุธ 24 นะ-ลิน-ตา Na Lin Ta หญิง สวยดุจดอกบัว
ธิดาทิพย์ พุธ 40 ทิ-ดา-ทิบ Thi Da Thip หญิง ลูกสาวเทวดา
บิ้ว พุธ 14 บิ้ว Bio หญิง สร้าง(ในภาษาอังกฤษ)
รภัสสรณ์ พุธ 41 ระ-พัด-สอน Ra Phat Son หญิง ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่พึ่ง
วรณัน พุธ 24 วอ-ระ-นัน Wo Ra Nan หญิง ของขวัญแห่งความสุข
ลัษมณ พุธ 24 ลัด-สะ-มน Lat Sa Mon หญิง ผู้มีลักษณะดั่งมณี
ณัฐกรรยา พุธ 36 นัด-กัน-ยา Nat Kan Ya หญิง หญิงผู้เป็นนักปราชญ์
รินทร์รมิดา พุธ 42 ริน-ระ-มิ-ดา Rin Ra Mi Da หญิง ผู้มีความสุขและยิ่งใหญ่
มิราริณทร์ พุธ 41 มิ-รา-ริน Mi Ra Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ดั่งมหาสมุทร
ธนิษฐ์นันท์ พุธ 59 ทะ-นิด-นัน Tha Nit Nan หญิง ดวงดาวแห่งความสุข
อุไรพรรณ พุธ 41 อุ-รัย-พัน U Rai Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณงดงาม
ศุภาฑินันท์ พุธ 41 สุ-พา-ทิ-นัน Su Pha Thi Nan หญิง รัศมีแห่งความสุข
พันธุ์ณุมาศ พุธ 50 พัน-นุ-มาด Phan Nu Mat หญิง เชื้อสายแห่งทองคำ
พุฒิธนัสถ์ พุธ 46 พุด-ทะ-นัด Phut Tha Nat ชาย ผู้เจริญในทรัพย์
ธรรมลักษ์ พุธ 41 ทัม-ลัก Tham Lak ชาย ลักษณะของผู้มีธรรม
ธรรพัฒน์ พุธ 41 ทัน-พัด Than Phat ชาย ผู้เจริญในธรรม
โรสรินทร์ พุธ 42 โรด-สะ-ริน Rot Sa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่ได้รับความรัก
พิมนภา พุธ 24 พิม-นะ-พา Phim Na Pha หญิง ต้นแบบที่มาจากฟากฟ้า
เติมสุข พุธ 24 เติม-สุก Toem Suk ชาย สุขที่ถูกเติมจนเต็ม
รุ่งวรินทร์ พุธ 41 รุ่ง-วะ-ริน Rung Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่และรุ่งเรือง
ศิวราภรณ์ พุธ 41 สิ-วะ-รา-พอน Si Wa Ra Phon หญิง เครื่องประดับอันประเสริฐสูงสุด
มัษฏาภรค์ พุธ 41 มัด-ตา-พอน Mat Ta Phon หญิง เครื่องประดับที่สวยงาม
พิลา พุธ 19 พิ-ลา Phi La หญิง วันให้โทษทางแตกหัก เสียหาย
วันทรัตน์ พุธ 41 วัน-ทะ-รัด Wan Tha Rat หญิง ดวงแก้วที่น่าสรรเสริญ
อินทนนท์ พุธ 36 อิน-ทะ-นน In Tha Non ชาย ผู้เป็นใหญ่ที่มีความสุข
ประไพวรรณ พุธ 46 ประ-พัย-วัน Pra Phai Wan หญิง ผิวที่สวยงาม
ฬุฬาศิลป์ พุธ 40 จุ-ลา-สิน Chu La Sin ได้ทั้งชายและหญิง ความยิ่งใหญ่ทางศิลปะ
วรรธนวรรธ พุธ 41 วัน-ทะ-นะ-วัด Wan Tha Na Wat ชาย ชนชั้นของผู้เจริญในสมบัติ
ภัทร์วศิน พุธ 41 พัด-วะ-สิน Phat Wa Sin ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เจริญและมีอำนาจ
วสินภัทร์ พุธ 41 วะ-สิน-พัด Wa Sin Phat หญิง ผู้เจริญและมีอำนาจ
ณัฎฐิยากรณ์ พุธ 55 นัด-ถิ-ยา-กอน Nat Thi Ya Kon หญิง ผู้ฉลาดดังนักปราชญ์หญิง
ธณัฏฐ์ปณัย พุธ 59 ทะ-นัด-ปะ-นัย Tha Nat Pa Nai ชาย นักปราชญ์ผู้มีความรัก
ณัฏฐ์ธภัท พุธ 46 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ชาย ปราชญ์ผู้เจริญ
ธณัฏฐ์ฐกร พุธ 54 ทะ-นัด-ทะ-กอน Tha Nat Tha Kon ชาย ผู้ตั้งมั่นในความเป็นนักปราชญ์
ณัฏฐ์ธณพล พุธ 59 นัด-ทะ-นะ-พน Nat Tha Na Phon ชาย นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์และอำนาจ
ลักษณวงค์ พุธ 41 ลัก-สะ-นะ-วง Lak Sa Na Wong หญิง ลักษณะของเชื้อสายในตระกูล
ดำรงค์พันธ์ พุธ 51 ดัม-รง-พัน Dam Rong Phan ชาย ทรงไว้ซึ่งความผูกพัน
สุพรัตน์ พุธ 41 สุบ-พะ-รัด Sup Pha Rat หญิง ผู้งดงามดุจดวงแก้ว
ธีรศาสตร์ พุธ 46 ที-ระ-สาด Thi Ra Sat ชาย นักปราชญ์ผู้มีวิชาความรู้
นิธิยาภักค์ พุธ 45 นิ-ทิ-ยา-พัก Ni Thi Ya Phak หญิง ขุมทรัพย์แห่งความเจริญและโชคดี
ลักษ์ พุธ 24 ลัก Lak ชาย ลักษณะ
พรสวัสดิ์ พุธ 50 พอน-สะ-หวัด Phon Sa Wat ชาย ความเจริญอันประเสริฐ
พรรณวิไล พุธ 46 พัน-วิ-ลัย Phan Wi Lai หญิง ผู้มีผิวพรรณที่งดงาม
พรนับพัน พุธ 40 พร-นับ-พัน Phon Nap Phan หญิง พรนานาประการ
พัฒนวรัตน์ พุธ 51 พัด-ทะ-นะ-วะ-รัด Phat Tha Na Wa Rat หญิง ดวงแก้วแห่งความเจริญ
ฐณัฏฐ์คนิน พุธ 63 ทะ-นัด-คะ-นิน Tha Nat Kha Nin หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
มัสยารัตน์ พุธ 50 มัด-สะ-ยา-รัด Mat Sa Ya Rat ชาย ปลาและดวงแก้ว
วรายุภัสร์ พุธ 45 วะ-รา-ยุ-พัด Wa Ra Yu Phat หญิง ผู้เจริญที่มีชีวิตอันประเสริฐ
แพรวาวัลย์ พุธ 54 แพร-วา-วัน Phrae Wa Wan หญิง ผู้มีเชื้อสายแห่งผ้าไหม
ขนิฐตา พุธ 24 ขะ-หนิด-ตา Kha Nit Ta หญิง แก้วตาของน้อง
สมลักษณ์ พุธ 41 สม-ลัก Som Lak ได้ทั้งชายและหญิง ลักษณะที่เหมาะสม
เวหา พุธ 14 เว-หา We Ha ชาย ท้องฟ้า
เมฆิน พุธ 19 เม-คิน Me Khin ชาย ก้อนเมฆ
ธันยากานต์ พุธ 41 ทัน-ยา-กาน Than Ya Kan หญิง หญิงผู้เป็นที่รักใคร่
ตรีรักษ์ พุธ 36 ตรี-รัก Tri Rak ได้ทั้งชายและหญิง การคุ้มครองทั้งสาม
ธนาวุฒิ พุธ 24 ทะ-นา-วุด Tha Na Wut ชาย ผู้ที่เจริญก้าวหน้าในทรัพย์สมบัติ
พระสินธุ์ พุธ 46 พระ-สิน Phra Sin ชาย สายน้ำแห่งความเลื่อมใส
พระพัสตร์ พุธ 51 พระ-พัด Phra Phat ชาย ผู้เป็นอาภรณ์ที่น่าเลื่อมใส
พิณนภา พุธ 24 พิน-นะ-พา Phin Na Pha หญิง พิณที่ประทานจากฟากฟ้า
ภัคกร พุธ 14 พัก-กอน Phak Kon ชาย บ่อเกิดแห่งความโชคดี, บ่อเกิดแห่งความเจริญ
เปรมศิณี พุธ 36 เปรม-สิ-นี Prem Si Ni หญิง หญิงที่มีความสุข
ปภิณทิพย์ พุธ 42 ปะ-พิน-ทิบ Pa Phin Thip หญิง เทวดาผู้มีปัญญา
นิลกาล พุธ 23 นิน-ละ-กาน Nin La Kan ได้ทั้งชายและหญิง พลอยแห่งกาลเวลา
สุรียาณี พุธ 40 สุ-รี-ยา-นี Su Ri Ya Ni หญิง หญิงผู้มีค่าดั่งพระอาทิตย์
เมษ์ลาลิน พุธ 42 เม-ลา-ลิน Me La Lin หญิง ผู้งดงามดั่งดวงจันทร์
ปรางค์นลิน พุธ 42 ปราง-นะ-ลิน Prang Na Lin หญิง ผู้มีความงดงาม
อามีนะห์ พุธ 42 อา-มี-นะ A Mi Na หญิง ที่ชื่อตรง, ที่วางใจได้
ภรณ์มณี พุธ 36 พอน-มะ-นี Phon Ma Ni หญิง เครื่องประดับที่ทำจากแก้ว
สิรินทร์ฐสอน พุธ 65 สิ-ริน-ทะ-สอน Si Rin Tha Son หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มากด้วยความรู้
สิรินฐภัสสร์ พุธ 65 สิ-ริน-ทะ-พัด Si Rin Tha Phat หญิง ผู้เจริญและเป็นใหญ่
ฐรินทร์รัศม์ พุธ 65 ทะ-ริน-รัด Tha Rin Rat หญิง ผู้มีรัศมีแห่งความเป็นใหญ่
ณัฏฐ์ธกฤษฏ์ พุธ 64 นัด-ทะ-กริด Nat Tha Krit ชาย นักปราชญ์ผู้ประสบความสำเร็จ
ปัณณ์ธณัฏฐ์ พุธ 65 ปัน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความรู้
อิทธิธณัฏฐ์ พุธ 59 อิด-ทิ-ทะ-นัด It Thi Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์และอำนาจ
อัฐฐภิรมย์ พุธ 59 อัด-ทะ-พิ-รม At Tha Phi Rom หญิง ผู้มีความสุขในเงินตรา
พิฏฐาพัส พุธ 50 พิ-ถา-พัด Phi Tha Phat หญิง มีอำนาจอันเป็นที่ปรารถนาด้วยความเพียร
ไอศวรรณยา พุธ 50 อัย-สะ-วัน-ยา Aiya Sa Wan Ya หญิง ความเป็นเจ้าเป็นใหญ่, ความเป็นผู้สูงส่ง
วิลัยรักษ์ พุธ 50 วิ-ลัย-รัก Wi Lai Rak หญิง การรักษาให้สิ่งไม่ดีเลือนหายไป